Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tilskuddsordningen for sjøfolk

Regjeringen vil gjennom gode og stabile rammevilkår bidra til å sikre arbeidsplasser og vekst i de maritime næringer. Nettolønnsordningen for sjøfolk ble utvidet fra 1. juli 2006, og foreslås videreført i 2007:

  • En videreføring av ordningen med prosentvis refusjon for skip i NOR og NIS.
  • En videreføring av nettolønnsordningen for passasjerskip i utenriksfart i NOR.
  • En videreføring av nettolønnsordningen for skip i petroleumsvirksomhet i NOR.
  • En videreføring av nettolønnsordningen for øvrige fartøy innenfor NOR.

Det forutsettes at ordningens øvrige vilkår er oppfylt.

Regjeringen har vurdert konkurransesituasjonen for Hurtigruten og foreslår at sikkerhetsbemanningen på skipene som betjener strekningen Bergen-Kirkenes tas inn under nettolønnsordningen fra 1. juli 2007. På denne bakgrunn vil Nærings- og handelsdepartementet justere regelverket for ordningen. I denne sammenheng vises også til omtale i St.prp. nr. 1 (2006-2007) for Samferdselsdepartementet, kap. 1330, post 70 Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes.

Opplegget innebærer at sjøfolk innenfor ordningen om bord på NOR-skip gis likeverdige rammevilkår med de gunstigste vilkår som gjelder i andre skipsfartsland i EU/EØS.

Samlet foreslås en bevilgning på 1 330 millioner kroner til tiltak for sysselsetting av sjøfolk for 2007 under kap. 909, post 73 i Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.