Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tolking

Det bor personer fra over 208 land i Norge i dag, og årlig blir det registrert behov for tolking i ca. 100 språk. I løpet av de siste fire årene er det gitt utdanningstilbud til over 600 tolker i 31 språk, og det er gjennomført tospråklig testing av over 2000 personer i 54 språk. God tilgang på høykvalifisert tolk kan være avgjørende for rettssik­kerhet, helse og likeverd.

Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har opprettet et nasjonalt tolkeregister (NTREG) i deres tolkeportal. Formålet med NTREG er tosidig. For det første vil tolkeregisteret øke tilgjengelig­heten på kvalifiserte tolker og for det andre vil registeret bidra til at flere tolker tar tolkeutdanning.

I tre år har IMDi gjort forsøk med nettbasert tolkeutdanning. Ett av tiltakene i Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen er en permanent tolkeutdanning fra 2007.

Se nærmere omtale i St.prp.nr.1 (2006-2007) Arbeids- og inkluderingsdepartementet del I punkt 2.2.2 Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen, Resultatområde 6 Integrering og mangfold. Se også St.prp.nr.1 for Kunnskapsdepartementet kap. 275 post 50.