Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tvangsekteskap

Arbeidet med å bekjempe tvangsekteskap har pågått i mange år. Det er blant annet lagt fram to handlingsplaner med til sammen 70 tiltak, og det er blitt bevilget betydelige beløp til krisetiltak og forebyggende arbeid på feltet. Midlene er særlig kanalisert gjennom frivillige organisasjoner. Hensikten har vært å forebygge tvangsekteskap og gi krisehjelp til ungdom, både gutter og jenter, som blir truet eller utsatt for tvangsekteskap. Det har også vært lagt vekt på å heve kompetansen på området i offentlig sektor. Flere regelendringer i ekteskapsloven er gjennomført og nye er foreslått for Stortinget med sikte på å hindre tvangsekteskap.

Arbeidet med å bekjempe tvangsekteskap fortsetter og styrkes. Det skal iverksettes nye og målrettede tiltak gjennom informasjon og holdningsskapende arbeid, kompetanseheving, kunnskapsinnhenting, ulike forebyggende tiltak og krisehjelp. Foreldregenerasjonen vil være en viktig målgruppe. Arbeidet må skje i samarbeid med andre departementer, fagmiljøer og hjelpeapparatet herunder familievernet, og frivillige organisasjoner.

Det foreslås satt av 2 millioner kroner for 2007.