Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Valutaregisterloven

Det foreslås å endre valutaregisterloven, slik at politiet får hjemmel til å søke på opplysninger i valutaregisteret selv om formell etterforskning ikke er iverksatt. En utvidet tilgang for politiet til å søke i registeret vil være et viktig verktøy for å fastslå om etterforskning skal iverksettes, men vil også kunne bidra til å forhindre unødvendig etterforskning. Endringen innebærer at politiet og ØKOKRIM får samme tilgang til opplysningene i valutaregisteret som skatteetaten og toll- og avgiftsetaten har. Det vises til nærmere omtale av forslaget i Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) kapittel 21.