Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vertskommuner og kompensasjon

Vertskommunar for statlege asylmottak får et årlig tilskot som skal kompensere for gjennomsnittlige utgifter forbunde med helsetenester, barnevern, tolketenester og administrasjon. Satsen for vertskommunetilskotet er kr 180 600 i grunnsats pr. kommune og kr 1 960 pr. plass, totalt berekna til om lag 1,1 millionar kroner.

Vertskommunekompensasjonen dekker ikkje utgifter til undervisning. Vertskommunar får likevel tilskot for elevar i grunnskolealder som har opphald i statleg asylmottak. Det er Kunnskapsdepartementet v/Statens utdanningskontor som er ansvarlig for utbetalingane, som også skal dekke utgifter til særskilt norsk- og morsmålsopplæring. I 2004 var tilskotet kr 5 565,80 pr barn pr månad i inntil 10 månader i året.

Sjå omtale i St.prp.nr.1 (2006-2007) Arbeids- og inkluderingsdepartementet Resultatområde 10 Beskyttelse og innvandring kap. 690 Utlendingsdirektoratet.