Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


Y

Yrkesrettet attføring

Personer som deltar på yrkesrettet attføring er registrert som yrkeshemmede ved Arbeids- og velferdsetaten. Som yrkeshemmede regnes personer som har fått sin evne til å utføre inntektsgivende arbeid nedsatt, eller fått sine muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass vesentlig innskrenket.

Formålet med attføringen er å stimulere til økt yrkesdeltakelse og forhindre lange passive stønadsløp som ofte ender i varig utstøting fra arbeidslivet. Den store tilstrømningen av personer registrert som yrkeshemmede ved etaten de siste årene, har sammenheng med målet om at flere skal få mulighet til å delta i arbeidslivet. Utviklingen i antall yrkeshemmede i 1. halvår 2006 viser en moderat nedgang sammenlignet med tilsvarende periode i 2005. Ved utgangen av august var det om lag 87400 yrkeshemmede. Nedgangen har bl.a. sammenheng med det bedrede arbeidsmarkedet. Det forventes en ytterligere nedgang i antall yrkeshemmede i 2007.

Et viktig element i attføringen er tilbud om målrettede og hensiktsmessige arbeidsmarkedstiltak. Disse skal iverksettes så tidlig som mulig i attføringsprosessen. Et attføringsløp består gjerne av flere faser. For de fleste vil søknad og vedtak om yrkesrettet attføring være første fase. Dernest blir bistandsbehovet kartlagt og avklart i dialog med den enkelte. Denne prosessen ender opp med en individuell handlingsplan, og man starter så arbeidet med å finne egnet tilbud/tiltaksarrangør. Ved enkelte tilfeller vil det være behov for flere påfølgende tiltak, såkalt tiltakskjeding for at vedkommende skal komme i arbeid.

I lys av situasjonen på arbeidsmarkedet skal tiltaksinnsatsen innrettes mot oppfølgings- og formidlingsrettede tiltak i ordinært arbeidsliv. Samtidig skal yrkeshemmede med særlig store og sammensatte bistandsbehov sikres tilpassede tiltak som innebærer mer tilrettelagt og omfattende oppfølging og arbeidstrening, for eksempel i attføringsbedrifter.

Se nærmere omtale i St.prp.nr.1 (2006-2007) Arbeids- og inkluderingsdepartementet Resultatområde 4 Inntektssikring og arbeidsrettede tiltak og kap. 2653 Ytelser til yrkesrettet attføring.