Fordelingstabell

Gjennomsnittlig endring i skatt i ulike intervaller for bruttoinntekt.1 Skatteopplegget for 2008 sammenliknet med lønnsjusterte 2007-regler (referansesystemet). Alle personer 17 år og eldre. Kroner

Bruttoinntekt (tusen kroner)

Antall personer

Gjennomsnittlig skatt i referansesystemet for 2008

Endring i skatt

Herav endring i formuesskatt 2

Gjennomsnittlig skatt med forslaget. Prosent

Endring i gjennomsnittlig skatt. Prosentpoeng

0-150

745 000

5 700

0

-100

6,9

0,0

150-200

398 000

19 200

-100

-200

10,9

-0,1

200-250

387 000

34 200

-200

-200

15,1

-0,1

250-300

387 000

51 700

-300

-200

18,7

-0,1

300-350

404 000

68 300

-300

-200

20,9

-0,1

350-400

374 000

84 600

-300

-100

22,5

-0,1

400-450

295 000

100 700

-300

-100

23,7

-0,1

450-500

207 000

120 300

-400

-100

25,3

-0,1

500-600

234 000

148 200

-400

-100

27,2

-0,1

600-750

151 000

196 600

-300

0

29,5

0,0

750-1000

100 000

273 700

-200

200

32,1

0,0

1000-2000

67 000

441 800

900

1 400

34,2

0,1

2000-3000

9 000

803 700

5 800

6 200

33,6

0,2

Over 3000

10 000

2 301 500

27 100

27 700

31,4

0,4

Alle

3 768 000

82 300

-100

0

23,6

0,0

1) Omfatter ikke avgiftsendringer. Avrundet til nærmeste 100 kroner.
2) For ektefeller, som lignes felles for formue og får doble bunnfradrag, blir formuesskatteendringen fordelt etter ektefellenes andel av samlet formue.
Kilde:Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.