Skattesatser

2007-

regler

Forslag

2008

Endring

2007-2008

Skatt på alminnelig inntekt

Personer 1

28 pst.

28 pst.

-

Bedrifter

28 pst.

28 pst.

-

Toppskatt

Trinn 1

Innslagspunkt

400000kr

420000kr

5,0 pst.

Sats 2

9,0 pst.

9,0 pst.

-

Trinn 2

Innslagspunkt

650 000 kr

682 500 kr

5,0 pst.

Sats

12,0 pst.

12,0 pst.

-

Trygdeavgift

Nedre grense for å betale trygdeavgift

39 600 kr

39 600 kr

-

Opptrappingssats

25,0 pst.

25,0 pst.

-

Sats

Lønnsinntekt

7,8 pst.

7,8 pst.

-

Primærnæringsinntekt

7,8 pst.

7,8 pst.

-

Annen næringsinntekt

10,7 pst.

11,0 pst.

0,3pst.poeng

Pensjonsinntekt mv.

3,0 pst.

3,0 pst.

-

Arbeidsgiveravgift

Sone I

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone Ia 3

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone II

10,6 pst.

10,6 pst.

-

Sone III

6,4 pst.

6,4 pst.

-

Sone IV

5,1 pst.

5,1 pst.

-

Sone IVa

7,9 pst.

7,9 pst.

-

Sone V

0,0 pst.

0,0 pst.

-

Maksimale effektive marginale skattesatser

Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift

47,8 pst.

47,8 pst.

-

Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift

54,3 pst.

54,3 pst.

-

Pensjonsinntekt

43,0 pst.

43,0 pst.

-

Primærnæringsinntekt

47,8 pst.

47,8 pst.

-

Annen næringsinntekt

50,7 pst.

51,0 pst.

0,3 pst.poeng

Utbytte og uttak 4

48,2 pst.

48,2 pst.

-

Personfradrag

Klasse 1

37 000 kr

38 850 kr

5,0 pst.

Klasse 2 5

74 000 kr

77 700 kr

5,0 pst.

Minstefradrag i lønnsinntekt

Sats

36,0 pst.

36,0 pst.

-

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense 6

63 800 kr

67 000 kr

5,0 pst.

Minstefradrag i pensjonsinntekt

Sats

26,0 pst.

26,0 pst.

-

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense

53 400 kr

56 100 kr

5,1 pst.

Særskilt fradrag i arbeidsinntekt 7

31 800 kr

31 800 kr

-

Særfradrag for alder og uførhet mv.

19 368 kr

19 368 kr

-

Skattebegrensningsregelen for pensjonister 8

Avtrappingssats

55,0 pst.

55,0 pst.

-

Skattefri nettoinntekt

Enslig

99 600 kr

104600kr

5,0 pst.

Ektepar

163 300 kr

171 500 kr

5,0 pst.

Formuestillegget

Sats

1,5 pst.

1,5 pst.

-

Grense

200 000 kr

200 000 kr

-

Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms

Klasse 1

15 000 kr

15 000 kr

-

Klasse 2

30 000 kr

30 000 kr

-

Fisker- og sjømannsfradraget

Sats

30,0 pst.

30,0 pst.

-

Øvre grense

80 000 kr

80 000 kr

-

Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.

Inntektsuavhengig fradrag

45 000 kr

54 200 kr

20,4 pst.

Sats utover inntektsuavhengig fradrag

32,0 pst.

32,0 pst.

-

Maksimalt samlet fradrag

142 000 kr

142 000 kr

-

Særfradrag for store sykdomsutgifter

Nedre grense

9 180 kr

9 180 kr

-

Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning

opphevet

15 000 kr

Ny

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

Sats pr. km

1,40 kr

1,40 kr

-

Nedre grense for fradraget

12 800 kr

12 800 kr

-

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

12 000 kr

12 000 kr

-

Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv.

2 700 kr

3 150 kr

16,7 pst.

Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)

Sats for skattefradrag

20,0 pst.

20,0 pst.

-

Maksimalt årlig sparebeløp

15 000 kr

15 000 kr

-

Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen

100 000 kr

100 000 kr

-

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn

Øvre grense

Ett barn

25 000 kr

25 000 kr

-

Tillegg pr. barn utover det første

5 000 kr

15 000 kr

200 pst.

Formuesskatt 9

Kommune

Innslagspunkt

220 000 kr

350 000 kr

59,1 pst.

Sats

0,7 pst.

0,7 pst.

-

Stat

Trinn 1

Innslagspunkt

220 000 kr

350 000 kr

59,1 pst.

Sats

0,2 pst.

0,2 pst.

-

Trinn 2

Innslagspunkt

540 000 kr

540 000 kr

-

Sats

0,4 pst.

0,4 pst.

-

Lønnsfradraget i skjermingsmetoden for enkeltpersonforetak

15,0 pst.

15,0 pst.

-

Aksjerabatt

15,0 pst.

oppheves

-15,0 pst.poeng

Avskrivingssatser

Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.)

30 pst.

30 pst.

-

Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.)

14 pst.

14 pst.

-

Saldogruppe f (fly, helikopter)

12 pst.

12 pst.

-

Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak)

5 pst.

5 pst.

-

Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.) 10

4 (8) pst.

4 (8) pst.

-

Saldogruppe i (forretningsbygg)

2 pst.

2 pst.

-

1) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 24,5 pst.
2) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 7 pst. i trinn 1.
3) Sone Ia skal betale arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 pst. inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst., er lik fribeløpet. I 2008 er fribeløpet 530 000 kroner pr. foretak. For veitransportforetak i sone Ia er fribeløpet 265 000 kroner.
4) Inkludert 28 pst. selskapsskatt.
5) Skattytere med forsørgeransvar for ektefeller samt enslige forsørgere skattlegges i klasse 2.
6) Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 67 000 kroner med forslaget.
7) Skattyter med lønnsinntekt får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.
8) Skattebegrensningsregelen gjelder også enslige forsørgere, men kun dersom disse mottar overgangsstønad.
9) Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser.
10) Bygninger med en enkel konstruksjon og som antas å ha en kommersiell levealder under 20 år, kan avskrives med 8 pst.
Kilde:Finansdepartementet