St.prp. nr. 1

(2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008

Tilråding fra Barne- og likestillingsdepartementet av 14. september 2007, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)