St.prp. nr. 1

(2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008

Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 21. september 2007, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)