St.prp. nr. 1

(2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008

Tilråding frå Miljøverndepartementet av 21. september 2007, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II)