Programkategori 01.80 Statsbygg

Programkategori 01.80 Statsbygg

Utgifter under programkategori 01.80 fordelte på kapittel

 

 

 

 

 

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2006

Saldert budsjett 2007

Forslag 2008

Pst. endr. 07/08

1580

Byggjeprosjekt utanfor husleigeordninga

1 142 085

1 500 236

1 561 616

4,1

1581

Eigedomar til kongelege føremål

113 072

84 765

59 457

-29,9

1582

Utvikling av Fornebuområdet

72 003

57 500

44 500

-22,6

1583

Utvikling av Pilestredet Park

7 421

 

 

 

2445

Statsbygg

1 100 801

1 248 804

1 094 404

-12,4

 

Sum kategori 01.80

2 435 382

2 891 305

2 759 977

-4,5

Inntekter under programkategori 01.80 fordelte på kapittel

 

 

 

 

 

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2006

Saldert budsjett 2007

Forslag 2008

Pst. endr. 07/08

4581

Eigedomar til kongelege føremål

337

120

125

4,2

5445

Statsbygg

1 020 589

1 335 555

900 000

-32,6

5446

Sal av eigedom, Fornebu

30 908

7 400

 

-100,0

 

Sum kategori 01.80

1 051 834

1 343 075

900 125

-33,0

I 2008 vert det gjort framlegg om ein reduksjon i løyvinga under kategori 01.80 Statsbygg. Hovudårsaka er at fleire større byggje- og utviklingsprosjekt no er i sluttfasen. Særleg gjeld dette Prosjekt Nytt Operahus, der Den Norske Opera startar innflyttinga i desember 2007.

Allmenn omtale

Statsbygg skal ta hand om dei ambisiøse målsetjingane til Regjeringa innan miljøvenleg bygging, energieffektive løysingar og arkitektonisk kvalitet. Statsbygg skal dessutan vere leiande når det gjeld universell utforming, og sikre tilkomst for alle i bygningane dei forvaltar.

Statsbygg skal tilby gode og funksjonelle lokale til statlege verksemder. Statsbygg skal gje råd ved kjøp og leige av lokale, vere byggherre på vegne av departementa, syte for god forvaltning av eigedomane i den statlege husleigeordninga og sikre statlege interesser i større eigedomsutviklingsprosjekt.

Statsbygg er ei forvaltningsbedrift og har om lag 700 tilsette, hovudkontor i Oslo og regionkontor i Porsgrunn, Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo. Inntektene til Statsbygg er i hovudsak leigeinntekter frå statlege verksemder, og utgjer om lag 2,7 mrd. kroner. Samla investeringsbudsjett for 2007 er om lag 3,1 mrd. kroner.

Hovudutfordringar og utviklingstrekk

Fornying og omstilling av offentleg sektor kan føre med seg trong for omorganisering og nye lokale. Dette set store krav til Statsbygg når det gjeld rask og fleksibel oppfølging ved ynske om endringar. Statsbygg må difor halde fram med å utvikle rådgjevingskompetansen i høve til departementa og andre statlege verksemder. Dette gjeld mellom anna assistanse i samband med vurdering av trong for nye lokale, marknadsundersøkingar, alternativvurderingar og kostnadsanalysar.

På byggherresida er den viktigaste utfordringa å sikre god styring av kostnader, kvalitet og framdrift i prosjekta. Marknaden er prega av sterkt aukande prisar som følgje av høg aktivitet i byggebransjen. Dette gjev Statsbygg store utfordringar i gjennomføringa av byggeprosjekta, ikkje minst fordi kostnadsrammene i prosjekta vert fastsette lenge før arbeida vert kontraherte. Det vert difor lagt stor vekt på risikostyring i alle fasar av prosjektgjennomføringa.

I alle byggeprosjekta vert det arbeidd systematisk med å implementere krava til universell utforming (tilkomst for alle). Det er laga ein handlingsplan for å sikre funksjonshemma tilkomst i bygningar som Statsbygg forvaltar.

Innanfor eigedomsforvaltninga er dei sentrale utfordringane å tilpasse eigedomsmassen til det brukarane treng, syte for effektiv arealbruk, redusere energibruken og unngå bruk av miljøfarlege stoff.

Dei viktigaste utfordringane innan eigedomsutviklinga er å skaffe stabile rammer over tid, avklare eventuell statleg trong for eigedomen, gjennomføre ryddige prosessar ved sal av eigedom og syte for bindande planavklaringar der både statlege og lokal ynskje vert rimelig balanserte og sikra.

Hovudmål og strategiar

Innanfor vedtekne rammer for økonomi, kvalitet og framdrift skal Statsbygg:

 • syte for rådgjeving og utgreiing i statleg sivil sektor i samband med leige av lokale og planlegging av byggjeprosjekt

 • utføre byggherretenester i statleg sivil sektor ved å organisere, planleggje og gjennomføre byggjeprosjekt innanfor vedtekne rammer

 • sikre kostnadseffektiv drift og eit verdiivaretakande vedlikehald av eigedomane

 • syte for at universell utforming og omsynet til miljø, arkitektur og kulturhistoriske verdiar vert vurdert og sikra

 • syte for miljøriktig materialbruk, som mellom anna inneber å unngå bruk av tropisk tømmer

 • syte for effektiv utnytting av dei eigedomane Statsbygg forvaltar, gjennom eigedomsutvikling, kjøp og sal

 • ta hand om statlege interesser i større eigedomsutviklingsprosjekt gjennom å gje råd, organisere, planleggje og gjennomføre slike prosjekt, og på denne måten realisere verdiar som vert frigjorde ved ny bruk av statlege eigedomar

 • gjennom si verksemd medverke til effektivisering av byggje-, anleggs- og eigedomsnæringa (BAE-næringa).

Mål og resultatkrav for 2008

Fornyings- og administrasjonsdepartementet set følgjande krav til Statsbygg sitt arbeid i 2008:

Mål

Resultatindikatorar

Resultatkrav 2008

God budsjettdisiplin

Sluttkostnad i prosent av styringsramma på byggjeprosjekta under kap. 1580, 1581 og 2445.

Sluttkostnaden på prosjekta skal samla sett ikkje overskride styringsramma med meir enn 1 pst.

 

Overføring av unytta løyvingar til neste budsjettermin under kap. 1580, 1581, 1582 og 2445.

Overføringane til neste budsjettermin skal ikkje overstige 7,5 pst. av disponibel løyving.

Tilfredsstillande avkastning på totalkapitalen

Resultat før finanskostnader i prosent av gjennomsnittleg investert kapital for året.

Minimum 6 pst. rentabilitet av totalkapitalen.

 

Prosentdel utleigde areal i forhold til totalarealet.

98 pst.

Nøgde leigetakarar

Prosentdel leigetakarar som er nøgde med Statsbyggs eigedomsforvaltning.

95 pst.

Effektiv energibruk i bygningar forvalta av Statsbygg

Klimakorrigert energiforbruk

210 kWh/kvm

Ivaretaking av samfunnsmessige føringar

Rapport om ivaretaking av miljø 1 , arkitektur, kulturminne, universell utforming m.m

Rapport som viser om Statsbygg oppfyller kvalitative føringar

1  Rapport som gjeld miljøarbeid er gjeve under del III.

Rapport

Nedanfor følgjer rapportering på dei resultatkrava som vart sett for Statsbygg i perioden 2003–2006:

Mål: God budsjettdisiplin – riktig styring innanfor kostnadsramma

Resultatindikator:

Sluttkostnad i prosent av styringsramma (gjeld både kap. 1580 Byggjeprosjekt utanfor husleigeordninga og kap. 2445 Statsbygg).

Resultatkrav 2006:

Sluttkostnad på prosjekta skal samla sett ikkje overskride styringsramma med meir enn 1 pst.

2003 2004 2005 2006
1,1 pst -6,0 pst -8,7 pst -4,4 pst

Av i alt sju ferdigstilte bygg under kap. 1580 og 2445 har fire prosjekt fullført på styringsramma, to prosjekt har fullført under styringsramma, og eitt prosjekt har overskride styringsramma. Høgskulen i Nesna oversteig styringsramma med 2,2 pst. som følgje av dårlege grunntilhøve. Dette svarar til Statsbyggs uvisseavsetjing i prosjektet. Samla sett var det ei total innsparing i høve til styringsrammene på 4,4 pst. for ferdigstilte bygg i 2006.

Mål: God budsjettdisiplin – låge overføringar frå ein termin til den neste

Resultatindikator:

Overføring av unytta løyvingar til neste budsjettermin under kap. 1580, 1581, 1582 og 2445.

Resultatkrav 2006:

Overføringane til neste budsjettermin skal ikkje overstige 7,5 pst av disponibel løyving.

2003 2004 2005 2006
7,0 pst 0,3 pst 6,9 pst 12,9 pst

Overføring av prosjektløyvingar frå 2006 til 2007 var på 12,9 pst. Målsettinga på 7,5 pst. er dermed ikkje oppnådd. Årsaka er press i leverandørmarknaden og til tider mangel på enkelte byggjevarer, som har ført til ei seinare framdrift i prosjekta enn opphavleg planlagd, og dermed ei auke i overføringane av ubrukte midlar.

Mål: Tilfredsstillande avkastning på totalkapitalen

Resultatindikator:

Resultat før finanskostnader i prosent av gjennomsnittleg investert kapital for året

Resultatkrav 2006:

Minimum 6 pst rentabilitet av totalkapitalen

2003 2004 2005 2006
6,3 pst 6,3 pst 6,9 pst 6,6 pst

Rentabiliteten av totalkapitalen er definert som resultat før finanskostnader i prosent av gjennomsnittleg investert kapital for året. Rentabiliteten av totalkapitalen var i 2006 på 6,6 pst. Målsettinga på 6 pst. er nådd.

Mål: Tilfredsstillande avkastning på totalkapitalen – høg utleigegrad

Resultatindikator:

Prosentdel utleigde areal i forhold til totalarealet.

Resultatkrav 2006:

98 pst

2003 2004 2005 2006
98,4 pst 97,6 pst 97,5 pst 98,6 pst

Statsbygg hadde i 2006 ein utleigegrad på 98,6 pst.

Dette er bra kapasitetsutnytting av den samla eigedomsmassen. Ein må rekne med at lokale står tomme i periodar ved rehabilitering, klargjering, avhending, ferdigstilling av eigedomar, bygningar og anna.

Mål: Nøgde leigetakarar

Resultatindikator:

Prosentdel leigetakarar som er nøgde med Statsbyggs eigedomsforvaltning 1

Resultatkrav 2006:

95 pst
1  Med nøgde meiner ein heilt nøgd, svært nøgd eller ganske nøgd.

2003 2004 2005 2006
95,0 pst 95,2 pst 94 pst

I 2006 vart det gjennomført målingar for å få vite kva kundane meinte om Statsbyggs eigedomsforvaltning i 2006. Målingane viste at 94 pst. av kundane var nøgde. Dette er litt under kravet på 95 pst. Det ligg ikkje føre samanliknbare tal for 2005.

Mål: Effektiv energibruk i bygningar forvalta av Statsbygg

Resultatindikator:

Klimakorrigert energiforbruk

Resultatkrav 2006:

210 kWh/kvm

Indikator 2003 2004 2005 2006
Talet på eigedomar 159 167 158 177
Brutto golvareal i kvm 1 484 532 1 544 351 1 305 601 1 578 515
Årleg energiforbruk (MWh) 284 668 307 539 259 369 308 141
Klimakorrigert energiforbruk (kWh/ kvm/år) 201,4 210,6 212,4 211,4

Resultatkravet for 2006 var at energiforbruket ikkje skulle overstige 210 kWh/kvm, BTA (bruttoareal). Kravet gjeld gjennomsnittleg energibruk med bygningane i normal dagleg bruk. Resultat frå 2006 for Statsbygg sine 177 registrerte eigedomar var 211,4 kWh/kvm. Dette er ein reduksjon på 0,5 pst. i høve til 2005. Hovudårsaka til at målsetjinga for 2006 ikkje er nådd er at bygningane er i bruk stadig større delar av døgnet.

I 2006 vart det gjennomført kompetansegjevande enøk-kurs for driftspersonell og sett i verk ei rekkje tiltak for å redusere energibruken. Ei nærare analyse av korleis brukstida for bygningane har utvikla seg, er starta opp.

Mål: Ivaretaking av samfunnsmessige føringar

Arkitektur

Statsbygg skal leggje til rette for god arkitektur i alle prosjekt, både som byggherre, eigedomsutviklar og forvaltar. Det er lagt vekt på auka bevisstgjering av samspelet mellom utomhusareal, bygningar og interiør.

I 2007 er det sett i gang ei evaluering av konkurranseformer for kontrahering av arkitektar og rådgjevarar. Evalueringa skal avdekkje bruk av ressursar og krav til dokumentasjon ved kontrahering og oppfølging.

Kulturminnevern

Gjennom den daglege forvaltninga og drifta av eigedomane har Statsbygg ansvar for at dei kulturhistoriske verdiane vert tekne vare på. Statsbygg er òg byggherre for mange utviklings- og rehabiliteringsprosjekt på staten sine kulturhistoriske eigedomar. Kulturminnevern er eit prioritert område for Statsbygg, og det vert arbeidd kontinuerleg for å auke medvitet og kompetansen hos dei tilsette når det gjeld tilrettelegging for levande bruk av kulturhistoriske eigedomar. Det vert lagt vekt på oppfølging av St.meld. nr. 16 (2004–2005) «Leve med kulturminner», gjennom auka fokus på det potensialet for verdiskaping som er knytt til dei kulturhistoriske eigedomane som Statsbygg forvaltar. Gjennom utarbeiding av verneplanar for andre sektorar vert òg verneverdiane i Statsbygg sin eigen eigedomsmasse kartlagde. Dette legg grunnlag for framtidige vurderingar knytte til vern, vedlikehald, ombygging og bruk.

Universell utforming

Universell utforming vil seie at alle skal få lik tilgang til dei bygga Statsbygg forvaltar. Ny handlingsplan for universell utforming for perioden 2007–2010 er utarbeidd av Statsbygg. Om lag 6 pst. av midlane til vedlikehald av eigedomane vil vere øyremerka tiltak for universell utforming. I 2006 vart det gjennomført tiltak for 21 mill. kroner, som er 7 pst. av midlane til vedlikehald. Statsbygg er i sluttfasen i arbeidet med å utvikle eit nytt og betre system for registrering av tilkomst i bygga. I løpet av 2007 vil det vere mogleg å få oversikt over tilkomst til publikumsrelaterte bygningar på Internett.

Miljø

Statsbygg arbeider aktivt med miljøspørsmål både som byggherre, eigedomsforvaltar, eigedomsutviklar og rådgjevar. Statsbygg har dei siste to åra etablert eit miljøstyringssystem. I 2006 vart verksemda sertifisert etter ISO 14001. Statsbygg er med dette den største offentlege byggherren som er miljøsertifisert etter denne standarden. Eit av prinsippa i miljøstandarden ISO 14001 er at ein kontinuerleg skal betre miljønivået på alle plan innanfor verksemda. For å halde på sertifikatet må Statsbygg arbeide aktivt og målbevisst med miljøaspektet i åra framover.

Det er utarbeidd tydelegare miljøkrav i kontraktdokumenta, slik at eksterne rådgjevarar og entreprenørar tek betre omsyn til miljøkrava til Statsbygg. 2006 var det fyrste året ein hadde månadleg miljørapportering frå alle byggjeprosjekt om oppnåing av miljømål, bruk av farlege stoff og avfallshandtering. Dette er gått inn i miljørekneskapen til Statsbygg, som jamleg vert evaluert. Det vert arbeidd med ein utviklingsplan som skal gjere Statsbygg i stand til å vere i front for utviklinga på miljøfeltet.

Kap. 1580 Byggjeprosjekt utanfor husleigeordninga

 

 

 

 

(i 1 000 kr)

Post

Nemning

Rekneskap 2006

Saldert budsjett 2007

Forslag 2008

30

Prosjektering av bygg , kan overførast

9 869

15 316

15 316

31

Igangsetjing av byggjeprosjekt , kan overførast

24 301

 

15 000

33

Vidareføring av byggjeprosjekt , kan overførast

1 078 748

1 407 400

1 443 600

36

Kunstnarisk utsmykking , kan overførast

10 046

12 520

12 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald , kan overførast

14 121

65 000

75 700

70

Tilskot til Hovedstadsaksjonen

5 000

 

 

 

Sum kap. 1580

1 142 085

1 500 236

1 561 616

Allmenn omtale

Løyvingsforslaga gjeld investeringar i bygg utanfor husleigeordninga der Statsbygg er byggherre, medan oppdragsgjevaren sjølv skal forvalte eigedomen etter at prosjektet er ferdigstilt.

Budsjett

Post 30 Prosjektering av bygg, kan overførast

Posten vert nytta til prosjektering av prioriterte byggjesaker som ikkje har øyremerkt prosjekteringsløyving. I 2008 er det mellom anna lagt opp til å nytte midlane til prosjektering av Universitetet i Tromsø Medisin og helsefag Trinn 2 og til å vidareføre prosjekteringa av universitetsutbygginga i Gaustadbekkdalen i Oslo. I tillegg skal det nyttast midlar til koordinering av statleg planarbeid for delar av terminalområdet i Groruddalen i Oslo.

Post 31 Igangsetjing av byggjeprosjekt, kan overførast

Posten vert nytta til igangsetjing av prioriterte byggjeprosjekt etter fullført forprosjekt. Det er foreslått å løyve 15 mill. kroner til igangsetjing av eit prosjekt som gjeld renovering av Plantevernbygningen i Ås fase 2.

Renovering av Plantevernbygningen fase 2

Fase 1 av renovering av Plantevernbygningen på Ås hadde ei kostnadsramme på 135 mill. kroner og vart ferdigstilt i 2004. Fase 2 omfattar mellom anna nasjonalt plantevernbibliotek, kantine og kontor. Ein gjer framlegg om ei startløyving på 15 mill. kroner i 2008 til fase 2, og vil kome attende med framlegg om endeleg kostnadsramme for prosjektet før igangsetjing.

Post 33 Vidareføring av byggjeprosjekt, kan overførast

Posten omfattar løyvingar til å vidareføre prosjekt som Stortinget har vedteke å starte opp i tidlegare år, og skal sikre optimal framdrift i desse prosjekta. Oversikten nedanfor viser korleis forslaget til løyving fordeler seg på dei ulike prosjekta.

Tabell 2.3 Oppstarta byggjeprosjekt under kap. 1580 (i mill. kr)

Prosjekt

Kostnadsramme per 1.7.2008

Styrings- ramme per 1.7.2008

Løyvd tidlegare

Forslag 2008 2

Bygg under KKD:
Prosjekt Nytt Operahus 1 4 356,0 3 686,0 3 335,0 492,0
Bygg under KD:
UiB, Studentsenter 352,4 322,8 342,8 9,6
UiO, Institutt for informatikk II (IFI II) 1037,1 953,0 309,4 330,0
UMB, Sørhellinga 216,9 206,7 119,6 82,0
Bygg under JD:
Halden fengsel 1 435,6 1 353,1 214,5 530,0
Samla forslag post 33 1 443,6
1  Prisbasis per 01.07.08. Justering av kostnads- og styringsramma er i tråd med føresetnadene i St.prp. nr. 48 (2001–2002).

2  Budsjettforslaget er basert på at sluttløyving i byggjeprosjekta vert gjeve i fyrste garantiåret.

Kostnadsrammene for dei ulike prosjekta vert kalkulerte etter gjennomført forprosjekt og fastsette slik at det skal vere 85 pst. sannsynleg at kostnadsrammene vert haldne. Gjennomføringa av prosjekta skal likevel vere basert på ei styringsramme som gjev rom for 50 pst. risiko for overskridingar. Differansen mellom kostnadsramma og styringsramma utgjer uvisseavsetjinga i prosjekta.

Prosjekt Nytt Operahus

Prosjektet går tidhøveleg heilt etter planen. Innflytting for Den Norske Opera er planlagt sett i gang i desember 2007, men allereie i august/september tok Operaen i bruk delar av bygget. Opningsframsyninga er sett til 12.04.2008. Prosjektet har vore grensesprengande på fleire område. Det er montert avansert teaterteknisk utstyr og trearbeida i den store salen set svært høge krav til overflatehandsaming og geometrisk utforming.

Kledning av fasadar, som omfattar granitt og marmor, metall og glas, vart i all hovudsak avslutta ved årsskiftet 2006/2007. Utomhusareala vert avslutta i løpet av hausten 2007. Året 2007 elles har vore prega av omfattande innreiings- og installasjonsarbeid.

Kostnadsramma er på 4 356 mill. kroner i prisnivå per 01.07.2008. Siste overslag på sluttkostnaden er 3 836 mill. kroner i prisnivå per 01.07.2008. Dette er godt under kostnadsramma, men 150 mill. kroner høgare enn styringsramma. Statsbygg er difor gjeve løyve til å disponere ytterlegare 150 mill. kroner av den resterande uvisseavsetjinga på 670 mill. kroner.

Dei viktigaste årsakene til endringa skriv seg frå to tilhøve:

 • kapasitetsproblem og uvanleg sterk prisstigning i byggjebransjen sidan 2004

 • kompleksiteten i operaprosjektet har gjeve omfattande endringar og tillegg i entreprisane i sluttfasen.

Prosjektet er elles omtala i budsjettproposisjon frå Kultur- og kyrkjedepartementet. For nærare omtale av brukarutstyr, sjå omtale under post 45.

Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk 2 (IFI2)

Lokala for informatikkstudentane er for små i høve til studenttalet og vert difor utvida med nybygg i Gaustadbekkdalen i Oslo. Gjennomføringa av IFI2 vil realisere eit heilskapleg miljø for informatikkstudia. IFI2 har ei brutto arealramme på 28 251 kvm, inkludert parkeringsareal.

Indeksregulert fram til september 2006 er kostnadsramma på 979,3 mill. kroner og styringsramma på 900,7 mill. kroner. Dei første kontraheringane i prosjektet viste høgare prisar enn berekna. Som følgje av auken i kostnader vart 55 mill. kroner av uvisseavsetjinga utløyst i januar 2007. Etter at tilbod for hovuddelen av dei resterande entreprisane er komen inn, er uvisseanalysen for prosjektet oppdatert i juni 2007. Analysen viser at det neppe er mogleg å gjennomføre prosjektet innanfor kostnadsramma. Marknadssituasjonen har allereie ført til lengre byggetid enn planlagt. Ved å gjere bruk av dei tilboda som no ligg føre på fleire entreprisar kan ein unngå at byggetida og kostnadene aukar ytterlegare. Regjeringa har difor gjeve Statsbygg høve til å teikne kontraktar for prosjektet som går ut over den ramma Stortinget har vedtatt. I kontraktane er det tatt atterhald om samtykke frå Stortinget. Det er lagt fram ein eigen proposisjon for Stortinget med framlegg til ny kostnads- og styringsramme for IFI2. I framlegget til bevilgning til IFI2-prosjektet i St.prp. nr. 1 (2007–2008) er det lagt til grunn at kostnadsramma for prosjektet vert auka til 1 080 mill. kroner.

Universitetet for miljø- og biovitskap (UMB), Sørhellinga

Det trengst store forbetringar for å ta att etterslep i vedlikehald av bygningane ved UMB og tilpasse dei til dagens krav til undervisnings- og forskingsbygg. I ei samla vurdering av trongen for vedlikehald og renovering er rehabilitering av Sørhellinga-bygget, som vart oppført i 1979–80, gjeve fyrsteprioritet. Etter ombygginga skal heile Institutt for naturforvaltning få plass i bygningen. Bruttoarealet er på 10 170 kvm og inkluderer nye tekniske rom som vert lagt på taket.

Rivingsarbeidet vert gjort hausten 2006, og byggjestart var i januar 2007. Bygget vil venteleg stå ferdig våren 2008. Kostnads- og styringsramma er på 216,9 og 206,7 mill. kroner per 01.07.2008. Prosjektet er elles omtala i budsjettproposisjonen frå Kunnskapsdepartementet.

Halden fengsel

Halden fengsel skal oppførast på ei 300 mål stor tomt med ein bygningsmasse på 27 500 kvm. Fengselet vil få 251 plassar.

Halden fengsel har i 2007 fått auka kostnads- og styringsramma, jf. St.prp. nr. 84 (2006–2007) Om Halden fengsel . Ny kostnads- og styringsramme i prisnivå 01.07.2008 er 1 384,1 og 1 305,1 mill. kroner. Auken i kostnadene kjem som følgje av at prisstiginga i byggjemarknaden har vore høgare enn det som vart lagt til grunn i den tidligare godkjende kostnadsramma.

Det har i 2007 vore gjennomført detaljprosjektering og dessutan kontrahering av dei største byggje- og tekniske entreprisane. Byggjestart var i juni 2007, og fengselet skal overleverast til Justisdepartementet i april 2010. Prosjektet er elles omtala i budsjettproposisjonen frå Justis- og politidepartementet.

Studentsenteret ved Universitetet i Bergen

Studentsenteret i Bergen har ei kostnadsramme på 352,4 mill. kroner. Bygget vert ferdigstilt hausten 2007. Som følgje av uventa omstende rundt fundamenteringsarbeidet og manglar i prosjekteringsgrunnlaget, vil totalkostnaden for prosjektet overstige kostnadsramma. Regjeringa kjem attende til saka på ein eigna måte.

Gaustadbekkdalen – avtale om infrastruktur

Statsbygg og Oslo kommune har forhandla fram ein avtale om bygging av veg og annan infrastruktur knytt til etablering av statlege verksemder ved Universitet i Oslo og i Gaustadbekkdalen. Avtalen erstattar tidlegare vegavtale mellom Oslo kommune og Staten om bygging av gjennomfartsveg med tunnel (jf. St.prp. nr. 58 (1995–96)), og avsluttar alle statlege infrastrukturpliktar i høve til Oslo kommune i området.

Den nye avtalen omfattar tilkomst til universitetsområdet og Gaustadbekkdalen frå Ring 3, gang- og sykkelveg, grøntområde og tilskott til bekkeopning og miljøgate. Tiltaka i avtalen vert finansiert gjennom bidrag frå eksisterande og framtidige byggjeprosjekt i området. Samla kostnadsoverslag er på 34 mill. kroner. Om lag 6 mill. kroner vil kome frå byggjeprosjekt under kap. 1580. Om lag 12 mill. kroner vert aktivert på ubygd eigedom på kap. 2445, der det vert planlagt 70–80 000 kvm bygg for Universitetet i Oslo. Resten av kostnadene vert refunderte av andre eigarar i området. Tiltaka i avtalen vert gjennomførte i perioden 2009–2012.

Post 36 Kunstnarisk utsmykking, kan overførast

Løyvinga skal nyttast til kunstnarisk utsmykking av statlege bygg, utanom Prosjekt Nytt Operahus som blir handtert av Kultur- og kyrkjedepartementet. Ettersom midlar til kunstnarisk utsmykking ikkje vert tekne med ved utrekninga av husleige, gjeld løyvinga òg byggjeprosjekt som vert finansierte over kap. 2445 Statsbygg. Tildelinga til kvart prosjekt skjer etter føresegnene som er gjeve i kongeleg resolusjon av 05. 09. 1997, der ulike typar bygg er klassifiserte i fem kategoriar. Dei midlane som vert løyvd til kunstnarisk utsmykking til prosjekta tilsvarar frå 0,5 til 1,5 pst. av kostnadsramma, avhengig av kva kategori bygget tilhøyrer.

Post 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

Løyvinga gjeld brukarutstyr til Prosjekt Nytt Operahus. Store delar av kontraheringa av brukarutstyret er gjennomførde. Montering og installering av utstyret vert gjennomført hausten 2007 og tidleg i 2008. Kostnads- og styringsramme per 01.07.2008 er 178,7 og 165,7 mill. kroner.

Kap. 1581 Eigedomar til kongelege føremål

 

 

 

 

(i 1 000 kr)

Post

Nemning

Rekneskap 2006

Saldert budsjett 2007

Forslag 2008

01

Driftsutgifter

22 165

20 685

21 224

30

Ekstraordinært vedlikehald, Bygdøy Kongsgard , kan overførast

78 319

49 500

 

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald , kan overførast

12 588

14 580

38 233

 

Sum kap. 1581

113 072

84 765

59 457

Allmenn omtale

Statsbygg tek hand om Stiftsgarden i Trondheim, Gamlehaugen i Bergen, Det Kgl. Slott, Bygdøy Kongsgard og Oscarshall slott i Oslo. For eigedomane i Trondheim og Bergen har Statsbygg ansvaret for bygningar, interiør og utomhusareal. For eigedomane i Oslo har Statsbygg ansvaret for ytre vedlikehald, tekniske installasjonar og større vedlikehaldsarbeid. Det er inngått skriftlege avtalar mellom Det Kongelege Hoff og Statsbygg. Avtalane skal sikre klare ansvarstilhøve innanfor eigedomsforvaltninga.

Budsjett

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga skal dekkje Statsbygg sine kostnader til forvaltning, drift og vedlikehald av statlege eigedomar som vert nytta til kongelege føremål.

Post 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

Løyvinga skal dekkje større vedlikehalds- og om­byggingsarbeid av investeringsmessig karakter. Prioriterte tiltak i perioden er vidareføring av oppgraderinga ved Oscarshall slott og rehabilitering av taket på Det Kongelege Slott.

Oscarshall slott er eigd av staten og underlagt H.M. Kongens disposisjonsrett. Rehabilitering av bygningsmassen ved Oscarshall slott starta i 2007, og siktemålet er at rehabiliteringa skal vere ferdig i 2009. Anlegget har høg antikvarisk og kulturhistorisk verdi. Prosjektet vert utført i nært samarbeid med antikvariske styresmakter.

Etter avtale mellom Statsbygg og Det Kongelege Hoff er Statsbygg ansvarleg for utvendig rehabilitering og teknisk infrastruktur.

Kap. 4581 Eigedomar til kongelege føremål

 

 

 

 

(i 1 000 kr)

Post

Nemning

Rekneskap 2006

Saldert budsjett 2007

Forslag 2008

01

Ymse inntekter

337

120

125

 

Sum kap. 4581

337

120

125

Post 01 Ymse inntekter

Posten omfattar inntekter frå husleige og omvisning ved Stiftsgarden og Gamlehaugen.

Kap. 1582 Utvikling av Fornebuområdet

 

 

 

 

(i 1 000 kr)

Post

Nemning

Rekneskap 2006

Saldert budsjett 2007

Forslag 2008

21

Spesielle driftsutgifter , kan overførast

1 187

1 500

1 000

30

Investeringar, Fornebu , kan overførast

54 629

56 000

43 500

70

Erstatningar og oppgjer , kan overførast

16 187

 

 

 

Sum kap. 1582

72 003

57 500

44 500

Allmenn omtale

Kapitlet omfattar løyvingar til Statsbygg si administrering av prosjektet, investeringar i infrastruktur og opprydding i forureina grunn i samband med utvikling av dei statlege eigedomane på Fornebu i Bærum kommune.

Rapport

Utviklingsprosjektet på Fornebu vert i hovudsak avslutta i 2007. Opprydding i forureiningar og salet av statens tomter er avslutta.

Utbygginga av vegar, teknisk infrastruktur og grøntområde vert vidareført etter planen. Det meste vil vere ferdigbygd i 2008, men noko vil stå att til seinare år i påvente av at andre utbyggjarar får avslutta prosjekta sine. Alle dei offentlege vegane vert overleverte til Statens vegvesen eller Bærum kommune innan utgangen av 2008, medan det vil stå att noko arbeid på grøntområda.

Prosjektet legg stor vekt på ombruk av massar frå eige attvinningsanlegg på området. Attvinningsanlegget tek imot massar frå utbygginga og produserer ferdigvarer til bruk ved bygging av vegar, anlegg for vatn og avløp og grøntområde på Fornebu. Ved avslutta produksjon er det sidan starten i 2001 produsert 259 000 tonn jord, 494 000 tonn pukk/betong/stein og 103 000 tonn ombruksasfalt på anlegget.

Budsjett

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overførast

Løyvinga skal dekkje Statsbygg sine administrative utgifter i samband med arbeidet med etterbruk av Fornebu. For 2008 gjeld dette utgifter knytte til ymse etterarbeid etter prosjektavsluttinga, som intern administrasjon og kjøp av juridiske tenester ved oppfølging av avtalar.

Post 30 Investeringar, Fornebu, kan overførast

Løyvinga skal dekkje Statsbygg sine oppryddingstiltak, naudsynte investeringar i infrastruktur i området, kostnader som er knytte til frådeling av tomter etter regulering, og utgifter til drift og vedlikehald av statens eigedomar på Fornebu.

Kap. 1583 Utvikling av Pilestredet Park

 

 

 

 

(i 1 000 kr)

Post

Nemning

Rekneskap 2006

Saldert budsjett 2007

Forslag 2008

21

Spesielle driftsutgifter , kan overførast

-540

 

 

30

Investeringar, Pilestredet Park , kan overførast

7 961

 

 

 

Sum kap. 1583

7 421

 

 

Allmenn omtale

Kapitlet vart oppretta for å gje oversikt over staten sine investeringar og driftsutgifter ved utviklinga av området til det tidlegare Rikshospitalet i Oslo, no Pilestredet Park, jf. St.prp. nr. 1 (1999–2000). Statsbygg sitt prosjekt vart avslutta i 2006 og gjennomført innanfor kostnadsramma.

Rapport

Utbygginga av infrastrukturen og uteområda i Pilestredet Park er gjennomførte i takt med utbygginga elles i området. Eit miljøoppfølgingsprogram som gjeld for heile området, har lege til grunn for utbygginga. Programmet utgjer eit rammeverk for miljømedviten satsing og har vore grunnlaget for planlegging og bygging. Alle planlagde sal av statlege eigedomar i Pilestredet Park er gjennomførte. Staten v/Statsbygg har motteke fleire miljø- og arkitekturprisar for prosjektet. I 2007 vart Statsbygg og Oslo kommune tildet Statens byggjeskikkpris for Pilestredet Park. Prisen vil bli gjeven til sameige Pilestredet Park og skal gå til tiltak for universell utforming av uteområda.

Budsjett

Kostnadsramma for prosjektet var på 149,8 mill. kroner per 01.07.2006, og midlane vart sluttløyvde i 2006.

Kap. 2445 Statsbygg

 

 

 

 

(i 1 000 kr)

Post

Nemning

Rekneskap 2006

Saldert budsjett 2007

Forslag 2008

24

Driftsresultat

-313 702

-346 422

-447 422

30

Prosjektering av bygg , kan overførast

58 776

72 971

54 971

31

Igangsetjing av ordinære byggjeprosjekt , kan overførast

17 122

 

70 000

32

Igangsetjing av kurantprosjekt , kan overførast

44 954

130 500

38 000

33

Vidareføring av ordinære byggjeprosjekt , kan overførast

373 962

472 400

280 000

34

Vidareføring av kurantprosjekt , kan overførast

478 020

730 300

909 800

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald , kan overførast

113 255

89 068

89 068

49

Kjøp av eigedomar , kan overførast

328 414

99 987

99 987

 

Sum kap. 2445

1 100 801

1 248 804

1 094 404

Allmenn omtale

Kap. 2445 omfattar Statsbygg sitt driftsbudsjett, som mellom anna omfattar administrasjon, drift og vedlikehald av eigedomane. I tillegg inneheld kapitlet investeringsbudsjett med løyvingar til byggjeprosjekt som skal inngå i den statlege husleigeordninga.

Statsbygg organiserer, planlegg og gjennomfører for tida om lag 220 større og mindre prosjekt i ulike fasar. Inntektene til Statsbygg er i hovudsak leigeinntekter frå statlege verksemder, og utgjer om lag 2,7 mrd. kroner. Samla investeringsbudsjett for 2007 er om lag 3,1 mrd. kroner. Dette gjeld både investeringar på eigedomar Statsbygg forvaltar (innanfor husleigeordninga) og på eigedomar som vert forvalta av andre statlege verksemder (utanfor husleigeordninga), jf. kap. 1580 og 1581.

Statsbygg er i stor grad ein innkjøpsorganisasjon. Dette gjeld særleg i byggjeprosjekta, der så godt som alle innsatsfaktorane vert kjøpte etter konkurranse i marknaden. Innan eigedomsforvaltninga vert om lag 70 pst. av dei utførte tenestene kjøpte. Eigenproduksjonen innanfor eigedomsforvaltninga utgjer med andre ord om lag 30 pst., og omfattar i hovudsak eige driftspersonell med ansvar for den daglege drifta på eigedomane.

Budsjett

Post 24 Driftsresultat

 

 

 

 

(i 1 000 kr)

Underpost

Nemning

Rekneskap 2006

Saldert budsjett 2007

Forslag 2008

24.1

Driftsinntekter , overslagsløyving

-2 570 889

-2 650 929

-2 719 876

24.2

Driftsutgifter , overslagsløyving

866 495

961 116

966 976

24.3

Avskrivningar

386 399

398 445

397 399

24.4

Renter av staten sin kapital

53 379

61 800

51 327

24.5

Til investeringsformål

1 020 589

880 000

900 000

24.6

Til reguleringsfondet

-69 675

3 146

-43 248

 

Sum post 24

-313 702

-346 422

-447 422

Resultatrekneskapen omfattar berre den delen av drifta som kjem inn under Statsbygg sitt eige kapittel (kap. 2445 Statsbygg) i statsrekneskapen. På same måte omfattar balansen berre dei bygningane som Statsbygg forvaltar, der nesten alle er inntektsgjevande eigedomar innanfor statens husleigeordning.

Underpost 24.1 Driftsinntekter, overslags­løyving

Inntektene er i hovudsak husleige frå statlege leige­takarar og inntekter frå sal av eigedomar.

Underpost 24.2 Driftsutgifter, overslagsløyving

Driftsutgiftene dekkjer utgifter til drift, planlagt vedlikehald og administrasjon og forvaltning av eigedomsmassen.

Statsbygg har ansvar for å forvalte einskilde ikkje-inntektsgjevande eigedomar utan særskild løyving. Utgifter til forvaltning, drift og vedlikehald av denne eigedomsmassen vert dekt av midlar frå dei inntektsgjevande eigedomane.

Underpost 24.3 Avskrivingar

Alle aktiva som kan avskrivast, vert avskrivne lineært, men med ulik avskrivingstid. Innanfor alle avskrivingsgruppene vert avskrivingane rekna ut og førde fyrste gongen året etter ferdigstilling eller overtaking. Nedanfor følgjer ei nærare spesifisering:

 • nybygg og kjøpte inntektsgjevande eigedomar vert avskrivne lineært over 60 år

 • ombygging og ekstraordinært vedlikehald vert avskrive lineært over 30 år

 • alle eigedomar som var forvalta av Statsbygg før omgjeringa til forvaltningsbedrift vart i 1999 aktiverte i balansen. Desse eigedomane vart avskrivne frå og med år 2000. Avskrivingstida for desse eigedomane er sett til 40 år

 • i 2001 vart alle utanlandseigedomane som Statsbygg har teke over drifta av aktiverte i balansen. Avskrivingstida varierer, basert på ei vurdering av forventa brukstid

 • tomter, bustader og ikkje inntektsgjevande bygg vert bokførte i balansen til kostpris og ikkje avskrivne

 • andre driftsmiddel vert aktiverte i balansen ved kjøp, med beløpsgrense og avskrivingstid i samsvar med tilrådingane i rekneskapslova.

Underpost 24.4 Renter av statens kapital

Løyvinga er i samsvar med gjeldande retningsliner for utrekning av renter i statlege forvaltningsbedrifter.

Underpost 24.5 Til investeringsformål

Posten dekkjer avsetning til investeringsføremål, jf. omtale under kap. 5445 post 39.

Underpost 24.6 Til reguleringsfondet

Fondet vert nytta til å kompensere eventuelle avvik i driftsinntekter og driftsutgifter. Vidare skal fondet nyttast til å dekkje skadetilfelle på dei eigedomane Statsbygg forvaltar. I høve til fullmakt til å overskride gjevne løyvingar, kan Statsbygg òg nytte midlar frå fondet til å utvide ramma for investeringsbudsjettet under kap. 2445 Statsbygg, jf. framlegg til vedtak V og IX.

Post 30 Prosjektering av bygg, kan overførast

Løyvinga dekkjer prosjektering av bygg fram til fullført forprosjekt og omfattar prosjekt som ikkje har øyremerkt prosjekteringsløyving.

Post 31 Igangsetjing av ordinære byggjeprosjekt, kan overførast

Posten vert nytta til igangsetjing av prosjekt som skal leigast ut og forvaltast av Statsbygg, der leigetakaren må ha heil eller delvis husleigekompensasjon. I 2008 gjer ein framlegg om å løyve 70 mill. kroner til å setje i gang eit byggjeprosjekt for å samle fleire departement i regjeringskvartalet.

Utviding av Regjeringskvartalet – R6

Det er utarbeidd eit forprosjekt for å setje i stand eigedomane i Keysersgate 6–8 og Teatergata 9 til bruk for Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. R6 skal leggje grunnlag for eit godt og rasjonelt fysisk og elektronisk tryggleiksnivå og ein effektiv logistikk. Lokala i R6 vil kome i staden for leigelokale som departementa har andre stader enn i Regjeringskvartalet, og gjere det mogleg å innplassere Miljøverndepartementet i Regjeringskvartalet. Prosjektet har eit bruttoareal på 21 162 kvm. R6 vil i tillegg til kontorlokale for dei to departementa omfatte redundant datarom for Servicesenteret for departementa som skal tene heile Regjeringskvartalet.

På grunnlag av forprosjektet og ekstern kvalitetssikring (KS2) gjer ein framlegg om ei kostnadsramme på 870 mill. kroner og ei styringsramme på 800 mill. kroner for prosjektet R6.

Post 32 Igangsetjing av kurantprosjekt, kan overførast

Løyvinga omfattar midlar til byggjestart for prosjekt som skal forvaltast av Statsbygg, der leigetakaren eller det ansvarlege fagdepartementet dekkjer den tilhøyrande husleiga innanfor eksisterande økonomiske rammer (kurante byggjeprosjekt). Prosjekta vert gjennomførde med bakgrunn i husleigeavtalar mellom Statsbygg og leigetakarane. Ordninga vert regulert i det tilhøyrande forslaget til fullmakt til å gjennomføre byggjeprosjekt utan framlegging av eiga kostnadsramme for Stortinget (kurantordninga), jf. framlegg til vedtak VIII.

Post 33 Vidareføring av ordinære byggjeprosjekt, kan overførast

Løyvinga omfattar vidareføringsløyvingar til ordinære prosjekt som Stortinget tidlegare har vedteke å setje i gang. Bygga skal leigast ut og forvaltast av Statsbygg. Løyvinga for 2008 skal sikre framdrifta i desse prosjekta:

Tabell 2.4 Ordinære byggjeprosjekt under kap. 2445

 

 

 

 

(i mill. kr)

Prosjekt

Kostnadsramme per 01.07.2008

Styringsramme per 01.07.2008

Løyvd tidlegare

Forslag 2008 1

Bygg under KD:

 

 

 

 

Høgskulen i Vestfold 666,3 544,1 146,0 70,0
Samisk vitskapsbygg, Kautokeino 335,6 310,5 122,6 84,0
Bygg under FAD:
Regjeringa sitt representasjonsanlegg 303,3 276,8 156,8 117,0
Regjeringskvartalet fellesarbeid 9,0
Sum samla forslag post 33 280,0
1  Budsjettforslaget er basert på at sluttløyving i byggeprosjekta vert gitt i fyrste garantiåret, og ikkje som tidlegare når bygget vert ferdigstilt.

Kostnadsrammene for nye prosjekt vert kalkulerte på bakgrunn av eit gjennomført forprosjekt og fastsette slik at det skal vere 85 pst. sannsynleg at kostnadsramma vert halden. Gjennomføringa av prosjekta skal likevel baserast på ei styringsramme som gjev rom for 50 pst. risiko for overskridingar. Differansen mellom kostnadsramma og styringsramma utgjer uvisseavsetninga i prosjektet.

Høgskolen i Vestfold

Høgskulen i Vestfold skal samlast på Bakkenteigen i Horten kommune. Bruttoarealet for utbygginga er på 15 850 kvm, som vert knytt til eksisterande anlegg. Utbygginga har ei kostnadsramme på 666,3 mill. kroner og styringsramme på 544,1 mill. kroner per 01.07.2008. Det er bygd vegkryss og parkeringsareal. Byggestart for hovudbygningen er utsett som følgje av marknadssituasjonen. Byggjestart er no planlagt i 1. kvartal 2008. I så fall kan bygget stå ferdig ved semesterstart våren 2010.

Samisk vitskapsbygg i Kautokeino

Samisk vitskapsbygg i Kautokeino fekk oppstartsløyve ved Stortinget si handsaming av St.prp. nr. 1 (2005–2006). Bygget har ei arealramme på 8 637 kvm. Bygget vil romme Samisk høgskule, Nordisk Samisk Institutt, Samisk Arkiv, Sametinget si opplærings- og språkavdeling, Samisk spesialpedagogisk støtte, Kompetansesenter for rettane til urfolk og Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift. Føremålet med å samle desse samiske institusjonane er ynsket om å få ein synergieffekt for samisk språk, kultur, forsking og utdanning. Detaljprosjektet og grunnarbeida er ferdigstilte. Byggjestart er utsett på grunn av marknadssituasjonen og ferdigstilling av prosjektet er berekna til mai 2009.

Kostnads- og styringsramma er på 335,6 og 310,5 mill. kroner per 01.07.2008. Prosjektet er nærare omtala i Kunnskapsdepartementet sin budsjettproposisjon.

Regjeringa sitt representasjonsanlegg

Regjeringa sitt representasjonsanlegg fekk oppstartsløyve i samband med Stortinget si handsaming av St.prp. nr. 65 (2003–2004). Anlegget omfattar eigedomen Inkognitogate 18, Riddervoldsgate 2, delar av Parkveien 45, samt hagen i Parkveien 45 og 47 i Oslo. Inkognitogate 18 skal huse statsministeren. Prosjektet hadde byggestart i november 2006. Anlegget skal vere ferdig hausten 2008. Kostnads- og styringsramma per 01.07.2008 er 303,3 og 276,8 mill. kroner.

Post 34 Vidareføring av kurantprosjekt, kan overførast

Løyvinga vert nytta til vidareføring av kurantprosjekt som er starta opp i tidlegare budsjetterminar. Løyvinga skal sikre optimal framdrift i pågåande prosjekt. Kurantprosjekta er kjenneteikna ved at brukaren eller det ansvarlege fagdepartementet dekkjer den tilhøyrande husleiga innanfor sine gjeldande økonomiske rammer. Prosjekta inkluderer så vel tilpassing/rehabilitering av eksisterande lokale som tilbygg og nybygg. Det er for tida 46 slike byggjeprosjekt.

Post 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

Løyvinga skal dekkje kostnader til mindre ombyggingar, utvidingar, brukartilpassingar og installering av tekniske anlegg av investeringsmessig karakter. Løyvinga omfattar tiltak på alle eigedomar som Statsbygg forvaltar innanlands og utanlands.

Post 49 Kjøp av eigedomar, kan overførast

Løyvinga vert nytta til kjøp av eigedomar og tomter i tilknyting til aktuelle byggjeprosjekt.

Tabell 2.5 Statsbyggs balanse

 

Rekneskap 2005

Rekneskap 2006

Overslag 2007

Overslag 2008

Eigedelar:
Omløpsmidlar 469 093 417 243 443 168 430 206
Sum omløpsmidlar 469 093 417 243 443 168 430 206
Inntektsgivande eigedomar:
Bygg under arbeid 3 067 800 1 023 761 1 200 230 1 642 069
Ferdigstilte bygg/eigedomar 15 785 254 18 846 509 19 807 675 20 614 313
Sum inntektsgivande eigedomar 18 853 054 19 870 270 21 007 905 22 256 382
Ikkje-inntektsgivande eigedomar:
Bygg under arbeid 62 721 63 837 63 837 63 837
Ferdigstilte bygg/eigedomar 83 630 83 630 83 630 83 630
Obligasjonar/leigebuarinnskot 30 865 30 865 30 248 29 643
Sum ikkje-inntektsgivande eigedomar 177 216 178 332 177 715 177 110
Inventar og utstyr 14 977 24 778 26 455 26 452
Sum anleggsmidlar 19 045 247 20 073 380 21 212 075 22 459 943
Sum eigedelar 19 514 340 20 490 623 21 655 243 22 890 149
Gjeld og eigenkapital:
Kortsiktig gjeld 157 505 175 360 157 505 157 505
Renteberande gjeld staten 1 126 254 1 132 653 1 130 812 1 323572
Ikkje renteberande gjeld staten 259 774 260 889 260 889 260 889
Sum langsiktig gjeld 1 386 028 1 393 542 1 391 701 1 584 461
Reguleringsfond 311 559 241 884 164 930 118 643
Eigenkapital elles 17 659 248 18 679 837 19 941 107 21 029 540
Sum eigenkapital 17 970 807 18 921 721 20 106 037 21 148 183
Sum gjeld og eigenkapital 19 514 340 20 490 623 21 655 243 22 890 149

Kap. 5445 Statsbygg

 

 

 

 

(i 1 000 kr)

Post

Nemning

Rekneskap 2006

Saldert budsjett 2007

Forslag 2008

30

Sal av eigedom

 

455 555

 

39

Avsetning til investeringsformål

1 020 589

880 000

900 000

 

Sum kap. 5445

1 020 589

1 335 555

900 000

Post 39 Avsetning til investeringsformål

Under denne posten er det ført avsetningar til investeringsformål til inntekt i statsrekneskapen, jf. omtale under kap. 2445 post 24, underpost 24.5.

Kap. 5446 Sal av eigedom, Fornebu

 

 

 

 

(i 1 000 kr)

Post

Nemning

Rekneskap 2006

Saldert budsjett 2007

Forslag 2008

01

Leigeinntekter, Fornebu

386

 

 

40

Salsinntekter, Fornebu

30 522

7 400

 

 

Sum kap. 5446

30 908

7 400

 

Post 40 Salsinntekter, Fornebu

Dei siste eigedomane vart selde i 2006. Inntekter under denne posten vil i 2008 berre omfatte innbetalingar i samband med infrastrukturbidrag frå andre deltakarar i prosjektet og eventuelt etteroppgjer frå tidlegare sal.