Forslag til vedtak om løyving for budsjettåret 2008, kapitla 1–2, 1500–1582, 2445 og 2470, 4510–4550, 5445–5446, 5470 og 5607

I

Utgifter:

Kap.

Post

 

Kr

Kr

Kr

Det kongelege hus

1

 

H.M. Kongen og H.M. Dronninga

 

 

 

 

01

Apanasje

 

8 256 000

 

 

50

Det Kongelege Hoff

 

122 299 000

 

 

51

Særskilde prosjekt ved Det Kongelege Hoff

 

15 375 000

145 930 000

2

 

H.H.K. Kronprinsen og H.H.K. ­Kronprinsessa

 

 

 

 

01

Apanasje

 

6 166 000

 

 

50

H.H.K. Kronprinsen og H.H.K. ­Kronprinsessa sin stab mv.

 

14 121 000

20 287 000

 

 

Sum Det kongelege hus

 

 

166 217 000

Administrasjon mv.

1500

 

Fornyings- og administrasjons­departementet

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

154 232 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter , kan overførast

 

112 867 000

 

 

22

Forskning , kan overførast

 

10 000 000

277 099 000

1503

 

Midlar til opplæring og utvikling av ­tillitsvalde

 

 

 

 

70

Tilskot

 

91 219 000

 

 

71

Bidrag frå arbeidstakarane

 

24 129 000

115 348 000

 

 

Sum Administrasjon mv.

 

 

392 447 000

Fylkesmannsembeta

1510

 

Fylkesmannsembeta

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

1 098 108 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

15 398 000

1 113 506 000

 

 

Sum Fylkesmannsembeta

 

 

1 113 506 000

Forvaltnings- og IKT-utvikling

1521

 

Direktoratet for forvaltning og IKT

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

90 660 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter , kan overførast

 

9 283 000

 

 

22

Miside , kan overførast

 

13 000 000

112 943 000

1522

 

Servicesenteret for departementa

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

318 840 000

 

 

22

Fellesutgifter for R-kvartalet

 

77 119 000

 

 

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald , kan overførast

 

40 288 000

436 247 000

1523

 

Tilskot til kompetanseutvikling

 

 

 

 

70

Tilskot , kan overførast

 

20 000 000

20 000 000

 

 

Sum Forvaltnings- og IKT-utvikling

 

 

569 190 000

Partistøtte

1530

 

Tilskot til dei politiske partia

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

960 000

 

 

70

Tilskot til dei politiske partia sine sentrale organisasjonar

 

211 200 000

 

 

71

Tilskot til dei politiske partia sine ­kommunale organisasjonar

 

27 457 000

 

 

73

Tilskot til dei politiske partia sine ­fylkesorganisasjonar

 

59 970 000

 

 

75

Tilskot til partia sine fylkesungdoms­organisasjoner

 

17 047 000

 

 

76

Tilskot til dei politiske partia sine sentrale ungdomsorganisasjonar

 

6 369 000

323 003 000

 

 

Sum Partistøtte

 

 

323 003 000

Pensjonar m.m.

1541

 

Pensjonar av statskassa

 

 

 

 

01

Driftsutgifter , overslagsløyving

 

23 800 000

23 800 000

1542

 

Tilskot til Statens Pensjonskasse

 

 

 

 

01

Driftsutgifter , overslagsløyving

 

8 794 000 000

 

 

22

Sluttoppgjer , overslagsløyving

 

545 000 000

 

 

70

For andre medlemer av Statens Pensjonskasse , overslagsløyving

 

104 000 000

9 443 000 000

1543

 

Arbeidsgjevaravgift til folketrygda

 

 

 

 

01

Driftsutgifter , overslagsløyving

 

843 000 000

 

 

70

For andre medlemer av Statens Pensjonskasse , overslagsløyving

 

9 000 000

852 000 000

1544

 

Bustadlån for statstilsette

 

 

 

 

90

Lån , overslagsløyving

 

1 300 000 000

1 300 000 000

1546

 

Yrkesskadeforsikring

 

 

 

 

01

Driftsutgifter , overslagsløyving

 

85 000 000

85 000 000

1547

 

Gruppelivsforsikring

 

 

 

 

01

Driftsutgifter , overslagsløyving

 

84 000 000

84 000 000

2470

 

Statens Pensjonskasse

 

 

 

 

24

Driftsresultat

 

 

 

 

 

1 Driftsinntekter , overslagsløyving

-388 253 000

 

 

 

 

2 Driftsutgifter , overslagsløyving

314 498 000

 

 

 

 

3 Avskrivingar

37 800 000

 

 

 

 

5 Til investeringsformål

17 059 000

-18 896 000

 

 

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald , kan overførast

 

50 361 000

31 465 000

 

 

Sum Pensjonar m.m.

 

 

11 819 265 000

Konkurransepolitikk

1550

 

Konkurransetilsynet

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

79 209 000

 

 

23

Klagenemnda for offentlege innkjøp

 

5 000 000

84 209 000

 

 

Sum Konkurransepolitikk

 

 

84 209 000

IKT-politikk

1560

 

Spesielle IKT-tiltak

 

 

 

 

22

Samordning av IKT-politikken , kan overførast

 

50 899 000

 

 

50

Breiband , kan overførast

 

10 000 000

60 899 000

1561

 

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

 

 

 

 

70

Tilskudd til internasjonale program , kan overførast

 

22 500 000

22 500 000

1562

 

Elektronisk samhandling og forenkling av forretningsprosessar

 

 

 

 

70

Tilskot NorStella

 

1 400 000

1 400 000

1563

 

IKT-tryggleik

 

 

 

 

70

Tilskot til Norsk senter for informasjons­sikring (NORSIS)

 

4 000 000

4 000 000

 

 

Sum IKT-politikk

 

 

88 799 000

Personvern

1570

 

Datatilsynet

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

25 443 000

25 443 000

1571

 

Personvernnemnda

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

1 600 000

1 600 000

 

 

Sum Personvern

 

 

27 043 000

Statsbygg

1580

 

Byggjeprosjekt utanfor husleigeordninga

 

 

 

 

30

Prosjektering av bygg , kan overførast

 

15 316 000

 

 

31

Igangsetjing av byggjeprosjekt , kan ­overførast

 

15 000 000

 

 

33

Vidareføring av byggjeprosjekt , kan ­overførast

 

1 443 600 000

 

 

36

Kunstnarisk utsmykking , kan overførast

 

12 000 000

 

 

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald , kan overførast

 

75 700 000

1 561 616 000

1581

 

Eigedomar til kongelege føremål

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

21 224 000

 

 

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald , kan overførast

 

38 233 000

59 457 000

1582

 

Utvikling av Fornebuområdet

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter , kan overførast

 

1 000 000

 

 

30

Investeringar, Fornebu , kan overførast

 

43 500 000

44 500 000

2445

 

Statsbygg

 

 

 

 

24

Driftsresultat

 

 

 

 

 

1 Driftsinntekter , overslagsløyving

-2 719 876 000

 

 

 

 

2 Driftsutgifter , overslagsløyving

966 976 000

 

 

 

 

3 Avskrivningar

397 399 000

 

 

 

 

4 Renter av staten sin kapital

51 327 000

 

 

 

 

5 Til investeringsformål

900 000 000

 

 

 

 

6 Til reguleringsfondet

-43 248 000

-447 422 000

 

 

30

Prosjektering av bygg , kan overførast

 

54 971 000

 

 

31

Igangsetjing av ordinære byggjeprosjekt , kan overførast

 

70 000 000

 

 

32

Igangsetjing av kurantprosjekt , kan ­overførast

 

38 000 000

 

 

33

Vidareføring av ordinære byggjeprosjekt , kan overførast

 

280 000 000

 

 

34

Vidareføring av kurantprosjekt , kan ­overførast

 

909 800 000

 

 

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald , kan overførast

 

89 068 000

 

 

49

Kjøp av eigedomar , kan overførast

 

99 987 000

1 094 404 000

 

 

Sum Statsbygg

 

 

2 759 977 000

 

 

Sum departementets utgifter

 

 

17 343 656 000

Inntekter:

Kap.

Post

 

Kr

Kr

Kr

Samlede inntekter

4510

 

Fylkesmannsembeta

 

 

 

 

01

Inntekter ved oppdrag

 

2 360 000

 

 

02

Ymse inntekter

 

13 001 000

15 361 000

4521

 

Direktoratet for forvaltning og IKT

 

 

 

 

01

Salg av informasjonstjenester

 

22 000

 

 

02

Andre inntekter

 

5 000 000

5 022 000

4522

 

Servicesenteret for departementa

 

 

 

 

02

Diverse inntekter

 

2 469 000

 

 

06

Brukarfinansierte tenester

 

131 701 000

 

 

07

Parkeringsinntekter

 

1 414 000

135 584 000

4546

 

Yrkesskadeforsikring

 

 

 

 

01

Premieinntekter

 

116 000 000

116 000 000

4547

 

Gruppelivsforsikring

 

 

 

 

01

Premieinntekter

 

43 000 000

43 000 000

4550

 

Konkurransetilsynet

 

 

 

 

02

Ymse inntekter

 

201 000

201 000

4581

 

Eigedomar til kongelege føremål

 

 

 

 

01

Ymse innttekter

 

125 000

125 000

5445

 

Statsbygg

 

 

 

 

39

Avsetning til investeringsformål

 

900 000 000

900 000 000

5470

 

Statens Pensjonskasse

 

 

 

 

30

Avsetning til investeringsformål

 

17 059 000

17 059 000

5607

 

Renter av bustadlånsordninga for statstilsette

 

 

 

 

80

Renter

 

772 000 000

772 000 000

 

 

Sum Samlede inntekter

 

 

2 004 352 000

 

 

Sum departementets inntekter

 

 

2 004 352 000

Fornyings- og administrasjonsdepartementets alminnelege fullmakter

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2008 kan:

overskride løyvinga under

mot tilsvarande meirinntekter under

kap. 1510 post 21

kap. 4510 postane 01 og 02

kap. 1521 post 01

kap. 4521 postane 01 og 02

kap. 1522 post 01

kap. 4522 postane 02 og 06

III

Fullmakt til overskriding

Stortinget samtykkjer i at Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2008 kan overskride løyvinga under kap. 2470 Statens Pensjonskasse, post 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, med inntil 10 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet.

Andre fullmakter

IV

Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykkjer i at:

 1. kvart einskilt departement som eit ledd i ordninga med bonus og rabattar, i 2008 kan nettoføre som utgiftsreduksjon på vedkommande utgiftspost tilbakebetalt bonus og rabatt, også om tilbakebetalinga refererer seg til kjøp i tidlegare år.

 2. Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2008 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1510 Fylkesmannsembeta, post 21 Spesielle driftsutgifter, refusjonar av utgifter til fellestenester der fylkesmannen samordnar utgiftene.

Byggje- og eigedomsfullmakter

V

Fullmakter til å overskride gitte løyvingar

Stortinget samtykkjer i at Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2008 kan:

 1. overskride kap. 2445 Statsbygg, postane 30–49, med inntil 175 mill. kroner, mot dekning i reguleringsfondet.

 2. overskride kap. 2445 Statsbygg, postane 30–49, med beløp som tilsvarer inntekter frå sal av eigedommar, samt medrekne ubrukte inntekter frå sal av eigedom ved berekning av overført beløp.

VI

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2008 kan omdisponere:

 1. under kap. 1580 Byggjeprosjekt utanfor husleigeordninga, mellom postane 30 til 45.

 2. under kap. 1581 Eigedommar til kongelege føremål, mellom postane 01, 30 og 45.

 3. under kap. 1582 Utvikling av Fornebuområdet, frå post 21 til post 30.

 4. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postane 30– 49.

Fullmakter til å setje i gang eller utvide byggjeprosjekt

VII

Fullmakt til å gjennomføre investeringsprosjekt innanfor gitte kostnadsrammer

Stortinget samtykkjer i at Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2008 kan gjennomføre byggjeprosjekt og andre investeringsprosjekt, mellom anna forplikte staten innanfor dei gitte kostnadsrammene, under følgjande kapittel og postar:

Kap.

Post

Nemning

1580 Byggjeprosjekt utanfor husleigeordninga
31 Igangsetjing av byggjeprosjekt
33 Vidareføring av byggjeprosjekt
45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald
1581 Eigedommar til kongelege føremål
30 Ekstraordinært vedlikehald, Bygdøy Kongsgard
1582 Utvikling av Fornebuområdet
30 Investeringar, Fornebu
2445 Statsbygg
31 Igangsetjing av ordinære byggjeprosjekt
32 Igangsetjing av kurantprosjekt
33 Vidareføring av ordinære byggjeprosjekt
34 Vidareføring av kurantprosjekt

VIII

Fullmakt til å setje i gang byggjeprosjekt utan å leggje fram eiga kostnadsramme – kurantordninga

Stortinget samtykkjer i at Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2008 kan setje i gang nye byggjeprosjekt innafor husleigeordninga under kap. 2445, post 32, utan å leggje fram kostnadsramme for kvart einskilt prosjekt for Stortinget, på følgjande vilkår:

 1. Brukardepartementet/leigetakar har naudsynte husleigemidlar innafor gjeldande budsjettrammer.

 2. Samla ramme for nye tilsegner og gammalt ansvar utover gitte løyvingar overstig ikkje 1 500 mill. kroner.

Andre fullmakter

IX

Diverse fullmakter

Stortinget samtykkjer i at:

 1. Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2008 kan:

  1. godskrive kvart einskilt byggje- og eigedomsprosjekt med innbetalt dagmulkt, konvensjonalbot og erstatning for misleghalden entreprise, ved at innbetalinga blir postert i statsrekneskapen på vedkommande investeringspost som ein utgiftsreduksjon.

  2. godkjenne sal, makeskifte og bortfeste av statens eigedom på Vestbanetomta i Oslo.

  3. godkjenne sal, makeskifte eller bortfeste av eigedom forvalta av Statsbygg eller av andre statlege verksemder som ikkje har eiga salsfullmakt, for inntil 500 mill. kroner totalt i budsjettåret.

  4. godkjenne kjøp av eigedom finansiert ved salsinntekter, innspara midlar eller midlar frå reguleringsfondet for inntil 150 mill. kroner for kvart einskilte tilfelle, og for inntil 300 mill. kroner totalt, utover løyvinga på kap. 2445 Statsbygg, post 49 Kjøp av eigedom.

  5. overdra statlege spesialskoleeigedommar til underpris eller vederlagsfritt til kommunar og fylkeskommunar, dersom ansvaret for skoledrifta vert overteke av kommunen eller fylkeskommunen.

  6. foreta bortfeste, sal og makeskifte av eigedommar så langt det er naudsynt ved disponering av statens eigedommar på Fornebu for inntil 500 mill. kroner.

  7. korrigere Statsbyggs balanse i dei tilfella prosjekterings- og investeringsmidlar førte på kap. 2445 Statsbygg vert overførte til andre budsjettkapittel eller prosjekta ikkje vert realiserte.

  8. avhende statleg fast eigedom til barnehageformål direkte til kommunar til marknadstakst.

  9. Kongen i 2008 kan selje statleg eigedom til lågare pris enn marknadspris der særlege omsyn tilseier det.