Ot.prp. nr. 1

(2007-2008)

Skatte- og avgiftsopplegget 2008 - lovendringer

Tilråding fra Finansdepartementet 28. september 2007, godkjent i statsråd samme dag.

Innholdsfortegnelse