Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Akershus

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOslo

 • Det foreslås en økt bevilgning på 1 million kroner til å forsere arbeidet med å sette i stand og sikre Fetsund lenser, bl.a. istandsetting og sikring av soppeanlegget, d.v.s. det anlegget som tar imot og bunter tømmerstokker.
 • Det foreslås bevilget 1,5 million kroner til friluftslivstiltak i ytre Oslofjord.
 • Det foreslås at verneplan for Oslofjorden – delplan Oslo og Akershus gjennomføres.
 • Det foreslås at verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres.
 • Det er satt av 21 millioner kroner til miljøvennlig byutvikling på Miljøverndepartementets forslag til budsjett.
 • Det foreslås at bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt økes med 9 millioner kroner for hele landet. Dette vil også berøre rovviltregion 4 Oslo, Akershus og Østfold. For øvrig foreslås det å øke bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 20 millioner kroner.
 • Produktregisteret skal innlemmes i Statens forurensingstilsyn i 2008, og det er avsatt 3 millioner kroner til å ivareta flyttingen i forslag til statsbudsjett.
 • Det foreslås at bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2007, til sammen 20 millioner kroner for hele landet. Pilotkommune Ullensaker.
 • Det foreslås en bevilgning på 250,1 millioner kroner til Høgskolen i Akershus i 2008. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av en stipendiatstilling fra høsten 2008.
 • Det foreslås en bevilgning på 540 mill. kroner til Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås i 2008. I statsbudsjettet for 2006 ble det gitt startbevilgning til rehabilitering av Sørhellingabygget ved UMB. Det er derfor lagt inn forslag om en bevilgning til UMB med 15,3 millioner kroner i 2008 til utstyr i dette nye bygget. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av 14 stipendiatstillinger fra høsten 2008.
 • Det foreslås en bevilgning på 19,3 millioner kroner til Norges Informasjonsteknologiske Høgskole i 2008.
 • Det foreslås en bevilgning på 1,9 millioner kroner til Baptistenes teologiske seminar i 2008.
 • Justisdepartementet vil i løpet av første halvår 2008 fremme et lovforslag der elektronisk merking (omvendt voldsalarm) vil kunne pålegges i forbindelse med ilagt besøksforbud. Det skal gjennomføres et pilotprosjekt i Asker og Bærum politidistrikt med oppstart sommeren 2008.
 • Regjeringen foreslår at det bevilges 20 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold ved Ullersmo fengsel.
 • Regjeringen foreslår å utvide Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt med 11 nye plasser med høyt sikkerhetsnivå.
 • Justisdepartementet har på bakgrunn i Stortingets vedtak i Innst. S. nr. 104 (2004-2005) inngått kontrakt om leveranse og drift av landsdekkende nødnett med Siemens AS. Kontrakten ble 1. april 2007 overført det nye selskapet Nokia Siemens Networks AS. Under planleggingsarbeidet har leverandøren avdekket at sentrale aktiviteter i deres leveranse vil ta mer tid enn forventet. Av kvalitetshensyn er det derfor gjennomført en revidering av planen for utbygging av selve radionettet. I henhold til revidert plan legges det til grunn at nettet blir klart til bruk i Østfold, Follo, Oslo, Romerike, Asker og Bærum og Søndre Buskerud politidistrikt november 2008, dvs. om lag åtte måneder forsinkelse i forhold til opprinnelig fremdriftsplan.
 • På Oscarsborg festning ved Drøbak gjennomføres det i 2008 et prosjekt for utvikling av skolekasernen, slik at det bedre kan tilrettelegges for helårsdrift.
 • Det foreslås at Forsvarets kompetansesenter for logistikk (FKL) på Sessvollmoen blir videreført i 2008 som et felles kompetansesenter som utvikler, produserer og leverer kompetanse og operative kapasiteter til støtte for operasjoner både i Norge og i utlandet. FKL omfatter operativ logistikk, forvaltning og miljøvern, militærpoliti, hundetjeneste, vern mot kjernefysiske, radiologiske, biologiske og kjemiske trusler, samt eksplosiv- og bomberydding. FKLs omfang og innretning blir løpende vurdert ift. operative behov og finansieringsmessige begrensninger.
 • Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Akershus, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.
  • 585 millioner kroner er bevilget til utbyggingen av stamvegstrekningen E6 Vinterbru - Assurtjern. Prosjektet omfatter bygging av ny firefelts veg på en 5,7 kilometer lang strekning i kommunene Ås, Oppegård og Ski, og er siste etappe for utbyggingen av E6 til firefelts veg mellom Svinesund og Oslo. Prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2009.
  • Til stamvegstrekningen riksveg 2 Kløfta - Riksgrensen/Magnor er det foreslått en statlig investeringsramme på 58,6 millioner kroner. Innenfor denne rammen fullfinansieres prosjektet riksveg 2 Kløfta - Nybakk, og til dette prosjektet er det satt av i alt 82 millioner kroner. Av dette beløpet forutsettes 41 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
  • Prosjektet Kløfta - Nybakk omfatter bygging av om lag 10,5 kilometer ny firefelts veg i Ullensaker kommune. Hele strekningen bygges med 16 meter vegbredde og midtrekkverk. Utbyggingen vil korte inn eksisterende riksveg 2 med om lag 1,5 kilometer. Delstrekningen Kløfta – Borgen ble åpnet for trafikk i oktober 2006, mens resten av prosjektet ventes åpnet i oktober 2007.
  • Til sammen 500 millioner kroner er satt av til E6-prosjektet Hovinmoen – Dal i Akershus og Skaberud – Kolomoen i Hedmark. Prosjektet omfatter første etappe av den planlagte utbyggingen av E6 til firefelts veg mellom Gardermoen i Akershus og Kolomoen i Hedmark. Midlene i 2008 forutsettes i sin helhet stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
  • Til stamvegprosjektet E16 Wøyen - Bjørum i Bærum er det for 2008 avsatt i alt 375 millioner kroner til videre anleggsarbeid, fordelt med 265 millioner kroner i statlige bevilgninger og 110 millioner kroner i bompengemidler. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2008.
  • 9,9 millioner kroner er for 2008 avsatt som statlig investeringsramme for stamvegstrekningen riksveg 23 Lier - Drøbak - Vassum. I tillegg er det regnet med at det blir stilt til disposisjon 8 millioner kroner i bompenger fra Vegpakke Drammen, som lån. Midlene vil bli nyttet til planlegging.
  • Til stamvegstrekningen riksveg 35 Jessheim - Hønefoss - Hokksund er det for 2008 foreslått en statlig investeringsramme på 3,8 millioner kroner. Midlene vil bli brukt til planlegging.
  • Til riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 197,1 millioner kroner for 2008. I tillegg er det regnet med at Akershus får stilt til disposisjon i alt 470 millioner kroner fra Oslopakke 1 og Oslopakke 2. Av bompengemidlene forutsettes 131 millioner kroner brukt til investeringer på stamvegnettet og 339 millioner kroner til tiltak på øvrig riksvegnett. Av dette er 91 millioner kroner fra Oslopakke 2.
  • Innenfor rammen legges det opp til fullfinansiering av prosjektet riksveg 154 Søndre Tverrveg i Ås og Ski kommuner. Prosjektet delfinansieres med tilskudd fra private grunneiere, og det åpnes for trafikk i oktober 2007.
  • Innenfor rammen prioriteres også mindre investeringstiltak, med hovedvekt på tiltak for kollektivtrafikken og bygging av gang- og sykkelveger. I tillegg prioriteres trafikksikkerhets-, miljø- og servicetiltak. Om lag 230 millioner kroner går til investeringstiltak for kollektivtrafikken i Akershus i 2008. Av dette beløpet er 44 millioner kroner statlige midler. Det er lagt vekt på å videreføre arbeidet med å øke hastigheten og framkommeligheten for kollektivtrafikken. I tillegg prioriteres forbedret tilgjengelighet til kollektivtilbudene gjennom utbedring av kollektivknutepunkter og terminaler.
 • Det er ellers forutsatt bompenger fra Oslopakke 1 til å starte arbeidene med å utbedre riksveg 154 Nordbyveien mellom Ås grense og Jernbaneveien i Ski kommune. I tillegg er det satt av bompengemidler i forslag til statsbudsjett til å starte arbeidene med å bygge Løkkeåstunnelen på riksveg 164 ved Sandvika i Bærum. Anleggstart er avhengig av at det foreligger planavklaring for disse to prosjektene.
 • I budsjettforslaget blir det vist til at Akershus fylkesting i mai i år vedtok at Fornebubanen skal etableres som en regional bybaneløsning. Bevilgning på 600 millioner kroner ligger fast.
 • Over Jernbaneverkets investeringsbudsjett er det ført opp i alt 890 millioner kroner til videre arbeid på strekningen Lysaker – Asker, på Drammenbanen. Av dette beløpet skal 230 millioner kroner knyttes til prosjektet Lysaker stasjon. 660 millioner kroner går til arbeid med et nytt dobbeltspor Lysaker – Sandvika, med sikte på at dette arbeidet skal være ferdig i 2011.
 • Innenfor programområdet ”Stasjoner og knutepunkter” er det på Jernbaneverkets investeringsbudsjett satt av midler til videre arbeid med å bedre tilgjengeligheten ved Strømmen jernbanestasjon.
 • Innenfor Jernbaneverkets investeringsbudsjett er det avsatt midler til planlegging av dobbeltspor på strekningen Eidsvoll – Hamar.
 • Det er lagt opp til en bevilgning på 16,44 millioner kroner (16,44 millioner kroner i 2007) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert i bevilgningen inngår en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (tidligere Interreg). Midlene er likt fordelt, med samme sum, på fylkene som deltar i det enkelte program.
 • NOFIMA etableres 1. januar 2008 som et næringsrettet forskningsinstitutt, ved sammenslåing av Akvaforsk AS, Fiskeriforskning AS, Matforsk AS og Norconserv AS. Det nye forskningsinstituttet vil ved etableringen ha ca 400 ansatte. Instituttets hovedkontor er i Tromsø, og selskapet har tre forskningsutførende datterselskaper på Ås, i Bergen og i Tromsø. Matforsk AS sin virksomhet utgjør datterselskapet på Ås. Fiskeriforsknings avdeling i Tromsø og dagens Akvaforsk fusjoneres og utgjør datterselskapet med hovedkontor i Tromsø.

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2007-2008 er på landsbasis 5,0 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2007 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2007 (RNB-nivå) og korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter økt med cirka 2,2 milliarder kroner. Beregnes veksten ut fra anslag på regnskap i 2007 innebærer dette at nivået på kommunesektorens inntekter i 2007 er 2,2 milliarder høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett. Beregnet ut fra anslag på regnskap vil sektorens frie inntekter i 2008 øke med anslagsvis 3,8 prosent. For tall for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2007-2008), Grønt hefte tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) er i 2008 på 4,2 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Veksten på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler. Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner i positiv retning.

Kommunene i Akershus

 

Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
Fra 2007-2008 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,9 prosent (fra RNB-nivå 2007). Kommunene i Akershus anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,4 prosent (fra RNB-nivå 2007).

I Akershus har 18 av 22 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Ski kommune med 6,5 prosent, mens Nannestad kommune har lavest vekst med 3,6 prosent

Den sterke veksten for Ski kommune skyldes først og fremst at kommunen har fått økt selskapsskatt i 2008, fra 26,5 millioner i 2007 til 36,5 millioner kroner i 2008. Kommunen tjener også noe på saker utenfor overgangsordningen knyttet til frukt og grønt i skoler med ungdomstrinn og økt timetall i grunnskolen.

Den svake veksten for Nannestad kommune skyldes i all hovedsak at kommunen får mindre i skjønnstilskudd, blant annet så har det særskilte skjønnstilskuddet som kommunen de siste årene har fått i forbindelse med etableringa av Oslo Lufthavn Gardermoen blitt trappet ned.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Akershus i 2006 utgiftskorrigerte frie inntekter på 102 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Akershus hadde 7 av 22 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er ikke med i beregningene, og vil påvirke tallene i positiv retning, jamfør første avsnitt. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Akershus hadde i 2006 et netto driftsresultat på 6,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,2 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Akershus hadde i gjennomsnitt 32 100 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2006. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 26 500 kroner.

Akershus fylkeskommune

 

Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
Akershus fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 6,2 prosent (fra RNB-nivå 2007) i 2008, som er 0,5 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 5,7 prosent.

Akershus fylkeskommune tjener noe på effekter av overgangsordningen.

Finansielle indikatorer
Akershus fylkeskommune hadde i 2006 et netto driftsresultat på 6,9 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,3 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 907 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 3 442 kroner.

Vekst RNB 2007 til 2008

Kommune

Anslag på

frie

inntekter

2008

(1 000 kr)

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2006

(i % av landsgj.)

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

Netto

lånegjeld

(kr. per innb.)

1

2

3

4

5

6

0211 Vestby

361 124

18 064

5,3

97

12,0

33 329

0213 Ski

760 574

46 384

6,5

97

2,6

31 726

0214 Ås

422 773

19 323

4,8

95

4,4

47 092

0215 Frogn

406 075

18 897

4,9

101

1,8

35 265

0216 Nesodden

451 172

26 775

6,3

95

4,6

24 084

0217 Oppegård

712 679

41 786

6,2

104

3,9

27 975

0219 Bærum

3 628 605

171 181

5,0

112

10,2

30 921

0220 Asker

1 662 424

90 998

5,8

108

5,8

44 956

0221 Aurskog-Høland

395 129

20 580

5,5

92

5,2

36 967

0226 Sørum

393 698

20 405

5,5

98

4,6

-1 501

0227 Fet

266 546

11 715

4,6

96

4,4

45 936

0228 Rælingen

385 195

18 169

5,0

96

3,0

27 516

0229 Enebakk

260 213

14 746

6,0

94

3,4

22 383

0230 Lørenskog

859 828

42 079

5,1

99

4,2

30 522

0231 Skedsmo

1 253 761

63 840

5,4

100

6,6

23 087

0233 Nittedal

560 127

31 999

6,1

98

9,5

22 867

0234 Gjerdrum

156 303

8 040

5,4

97

8,2

25 877

0235 Ullensaker

711 989

39 675

5,9

100

8,7

48 980

0236 Nes

522 109

26 872

5,4

92

3,5

30 270

0237 Eidsvoll

542 024

29 771

5,8

93

4,5

23 608

0238 Nannestad

303 167

10 576

3,6

98

5,7

60 903

0239 Hurdal

91 626

3 484

4,0

101

1,1

15 535

Fordeles gjennom året

6 000

-4 000

Akershus

15 113 142

771 361

5,4

102

6,5

32 084

Til toppen