Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Aust-Agder

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOslo

 • Det foreslås at bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt økes med 9 millioner kroner for hele landet. Dette vil også berøre rovviltregion 2 Sør-Norge. For øvrig foreslås det å øke bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 20 millioner kroner.
 • Det foreslås at bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2007, til sammen 20 millioner kroner for hele landet. Pilotkommune Risør.
 • Støtten til GRID-Arendal foreslås økt med 0,5 million kroner.
 • Det er foreslått et tilskudd på 0,2 millioner kroner til festivalen Designtreff 100% Risør. Risør Kammermusikkfest er foreslått med fast tilskudd fra 2008, 1,2 millioner kroner, en økning på 0,4 millioner kroner. Agder Teater er foreslått med en økning på 1,6 millioner kroner for å styrke driftsgrunnlaget og teatrets drift av utescenen i Fjæreheia. Til prøveordningen med kulturkort for ungdom foreslås det 0,25 millioner kroner i 2008.
 • Ansvaret for knutepunktavtalen med Kortfilmfestivalen i Grimstad overføres til FILM&KINO fra og med 2008.
 • Regjeringen foreslår å etablere nytt fengsel med 20 plasser med lavere sikkerhetsnivå, ved å ta i bruk deler av bygningsmassen ved det nedlagte forsvarsanlegget Evjemoen leir.
 • Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Aust-Agder. Til riksveg 9 Kristiansand - Haukeligrend er det foreslått en statlig investeringsramme på 10,6 millioner kroner. I tillegg er det regnet med 6 millioner kroner i bompenger.
  • Innenfor denne rammen prioriteres i all hovedsak tiltak innenfor Setesdalspakka. Utbedringen av riksveg 9 på strekningen Ose – Tveit ventes fullført i september 2008.
  • 19 millioner kroner fra Aust-Agderpakka er avsatt for å dekke Statens kostnader knyttet til lokal prosjektorganisasjon for prosjektet E18 Grimstad – Kristiansand i budsjettforslaget.
  • I tillegg er det foreslått å sette av midler til noen mindre arbeider som ikke inngår i OPS(offentlig-privat samarbeid)-kontrakten. Prosjektet omfatter bygging av 38 kilometer ny firefelts veg fra Øygardsdalen i Grimstad kommune til Rona i Kristiansand kommune. Vegen bygges med 20 meter vegbredde og midtrekkverk. Prosjektet skal gjennomføres som et prøveprosjekt for OPS-ordningen. Delstrekningene Øygårdsdalen – Tjoretjerra og Dyreparken – Rona ventes åpnet for trafikk i juli 2008. Hele strekningen Øygardsdalen – Rona ventes åpnet for trafikk høsten 2008.
  • Strekningen Dyreparken – Rona inngår ikke i Aust-Agderpakka. Statens vegvesens kostnader knyttet til denne strekningen foreslås derfor finansiert med statlige midler.
  • For ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 49 millioner kroner, medregnet 2 millioner kroner til forsøket med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet i Kristiansand-regionen. I tillegg er det regnet med en million kroner i tilskudd fra lokalt hold, med sikte på at midlene skal nyttes til utbedring av riksveg 415 i Vegårdshei kommune. Innenfor denne rammen prioriteres i all hovedsak mindre investeringstiltak, med særlig vekt på bygging av gang- og sykkelveger. I tillegg prioriteres trafikksikkerhetstiltak og mindre utbedringer.
 • Det er lagt opp til en bevilgning på 26,38 millioner kroner (27,51 millioner kroner i 2007) til regional utvikling over kapittel 551, post 60 (reduksjonen skyldes mindre midler til omstilling). Bevilgningen inkluderer midler til en ny støtteordning for små nyetablerte vekstbedrifter (NyVekst). Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (tidligere Interreg). Midlene er likt fordelt, med samme sum, på fylkene som deltar i det enkelte program.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylket får derfor tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt ved årsskiftet når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen for 2008.

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2007-2008 er på landsbasis 5,0 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2007 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2007 (RNB-nivå) og korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

  Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter økt med cirka 2,2 milliarder kroner. Beregnes veksten ut fra anslag på regnskap i 2007 innebærer dette at nivået på kommunesektorens inntekter i 2007 er 2,2 milliarder høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett. Beregnet ut fra anslag på regnskap vil sektorens frie inntekter i 2008 øke med anslagsvis 3,8 prosent. For tall for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2007-2008), Grønt hefte tabell 3-fk og tabell 3-k.

  Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) er i 2008 på 4,2 prosent.

  Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Veksten på fylkesnivå inkluderer ufordelte skjønnsmidler. Utbetaling avde tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner i positiv retning.

  Kommunene i Aust-Agder

   

  Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
  Fra 2007-2008 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,9 prosent (fra RNB-nivå 2007). Kommunene i Aust-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,7 prosent (fra RNB-nivå 2007).

  I Aust-Agder har 6 av 15 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Evje og Hornnes kommune med 6,1 prosent, mens Valle kommune har lavest vekst med 1,0 prosent.

  Den sterke veksten for Evje og Hornnes kommune skyldes endringer i kriteriedata som slår positivt ut i utgiftsutjevningen, økt skjønnstilskudd og endringer i saker utenfor overgangsordningen.

  Den svake veksten for Valle kommune skyldes i all hovedsak endringer i kriteridata som slår negativt ut i utgiftsutjevningen.

  Sett under ett hadde kommunene i Aust-Agder i 2006 utgiftskorrigerte frie inntekter på 96 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Aust-Agder hadde 7 av 15 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er ikke med i beregningene, og vil påvirke tallene i positiv retning, jamfør første avsnitt. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

  Finansielle indikatorer

  Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Aust-Agder hadde i 2006 et netto driftsresultat på 4,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,2 prosent.

  Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Aust-Agder hadde i gjennomsnitt 35 100 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2006. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 26 500 kroner.

  Aust-Agder fylkeskommune

  Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
  Aust-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,5 prosent i 2008 (fra RNB-nivå 2007), som er 1,2 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 5,7 prosent.

   

  Aust-Agder fylkeskommune taper på endringer i saker utenfor overgangsordningen.

  Finansielle indikatorer

  Aust-Agder fylkeskommune hadde i 2006 et netto driftsresultat på 5,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,3 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 3 200 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 3 400 kroner.

  Vekst RNB 2007 til 2008

  Kommune

  Anslag på

  frie

  inntekter

  2008

  (1 000 kr)

  Nominelle

  kroner

  (1 000 kr)

  Prosent

  (i %)

  Utgiftskorr.

  frie

  inntekter

  2006

  (i % av landsgj.)

  Netto drifts-

  resultat i pst.

  av drifts-

  inntektene

  (i %)

  Netto

  lånegjeld

  (kr. per innb.)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  0901 Risør

  224 563

  8 243

  3,8

  92

  2,1

  39 447

  0904 Grimstad

  549 411

  25 900

  4,9

  95

  3,1

  :

  0906 Arendal

  1 131 585

  54 627

  5,1

  93

  3,4

  41 338

  0911 Gjerstad

  97 170

  2 251

  2,4

  101

  5,3

  37 591

  0912 Vegårshei

  72 585

  2 158

  3,1

  105

  5,5

  31 212

  0914 Tvedestrand

  180 837

  7 424

  4,3

  93

  0,4

  23 253

  0919 Froland

  138 965

  6 086

  4,6

  93

  4,1

  24 625

  0926 Lillesand

  265 320

  13 078

  5,2

  95

  1,9

  37 316

  0928 Birkenes

  133 234

  6 785

  5,4

  92

  1,5

  33 247

  0929 Åmli

  76 913

  1 779

  2,4

  106

  9,4

  27 967

  0935 Iveland

  51 189

  1 871

  3,8

  110

  15,0

  7 926

  0937 Evje og Hornnes

  101 999

  5 875

  6,1

  95

  1,4

  25 038

  0938 Bygland

  59 015

  2 830

  5,0

  111

  -2,3

  41 823

  0940 Valle

  58 732

  567

  1,0

  111

  1,4

  45 639

  0941 Bykle

  71 080

  1 292

  1,9

  241

  30,9

  -93 945

  Fordeles gjennom året

  3 273

  273

  Aust-Agder

  3 215 871

  141 038

  4,7

  96

  4,1

  35 092

  Til toppen