Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Buskerud

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOslo

 • Det foreslås at verneplan for Oslofjorden – delplan Buskerud gjennomføres. Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres.
 • Brageteatret er i budsjettforslaget foreslått med en økning på 0,65 millioner kroner. Tilskuddet til Drammens Museum for kunst og kulturhistorie foreslås økt med 0,3 millioner kroner, herav 0,1 million kroner til innkjøp av kunst. Til Vestfossen Kunstlaboratorium foreslås det en økning på 0,25 millioner kroner. Til prøveordningen med kulturkort for ungdom foreslås det 0,5 millioner kroner i 2008.
 • Det foreslås en bevilgning på 227,7 millioner kroner til Høgskolen i Buskerud i 2008. Det er foreslått å bevilge 3 millioner kroner til utstyr og inventar. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av to stipendiatstillinger fra høsten 2008.
 • Justisdepartementet har på bakgrunn i Stortingets vedtak i Innst. S. nr. 104 (2004-2005) inngått kontrakt om leveranse og drift av landsdekkende nødnett med Siemens AS. Kontrakten ble 1. april 2007 overført det nye selskapet Nokia Siemens Networks AS. Under planleggingsarbeidet har leverandøren avdekket at sentrale aktiviteter i deres leveranse vil ta mer tid enn forventet. Av kvalitetshensyn er det derfor gjennomført en revidering av planen for utbygging av selve radionettet. I henhold til revidert plan legges det til grunn at nettet blir klart til bruk i Østfold, Follo, Oslo, Romerike, Asker og Bærum og Søndre Buskerud politidistrikt november 2008, dvs. om lag åtte måneder forsinkelse i forhold til opprinnelig fremdriftsplan.
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS har inngått kontrakt med Forsvaret om levering av nye sjømålsmissiler til Fridtjof Nansen-klasse fregatter og Skjold-klasse missiltorpedobåter. Anskaffelsen representerer en videreføring av denne industrisatsingen, som ble startet på slutten av 1980-tallet. Prosjektet sikrer kompetanse innenfor styrte våpensystemer, samtidig som anskaffelsen også gir økte muligheter for eksport av missilsystemet til andre land. Leveransen av missilene er planlagt i perioden 2010–2014.
 • Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Buskerud, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.
  • Til stamvegprosjektet E18 Frydenhaug - Eik, sør for Drammensbrua, er det ført opp 210 millioner kroner. Når prosjektet står ferdig, vil det være sammenhengende firefelts veg på E18 mellom Oslo og Tønsberg. Anleggsarbeidene startet i april 2006, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i november 2008. Noe etterarbeid vil gjenstå til 2009.
  • 9,9 millioner kroner er for 2008 avsatt som statlig investeringsramme for stamvegstrekningen riksveg 23 Lier - Drøbak - Vassum. I tillegg er det regnet med at det blir stilt til disposisjon 8 millioner kroner i bompenger fra Vegpakke Drammen, som lån. Midlene går til planlegging.
  • Til stamvegstrekningen riksveg 35 Jessheim - Hønefoss - Hokksund er det for 2008 foreslått en statlig investeringsramme på 3,8 millioner kroner. Midlene går til planlegging.
  • For hele stamvegstrekningen riksveg 7/riksveg 52 Hønefoss - Gol - Borlaug er det for 2008 foreslått en samlet statlig investeringsramme på 32,1 millioner kroner. Innenfor denne rammen legges det opp til anleggsstart på prosjektet riksveg 7 Ramsrud – Kjeldsbergsvingene, ved Hønefoss. For 2008 er det foreslått 20 millioner kroner til prosjektet. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2011.
  • Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det for 2008 foreslått en statlig investeringsramme på 154,7 millioner kroner. I tillegg er det regnet med at Buskerud får stilt til disposisjon 17 millioner kroner i bompenger fra Vegpakke Drammen som lån til prosjektet riksveg 283 Øvre Sund bru. Det er ellers regnet med 5 millioner kroner i tilskudd til bygging av gang- og sykkelveg langs riksveg 285 i Lier kommune.
  • Det er lagt opp til å bruke i alt 82 millioner kroner til å videreføre byggingen av Øvre Sund bru i 2008. 42 millioner kroner er forutsatt i statlig refusjon til Drammen kommune for bygging av undergang på riksveg 283 under jernbanen på Grønland. I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak.
 • Innenfor Jernbaneverkets investeringsbudsjett er det lagt opp til bygging av ny sporsløyfe ved Drammen stasjon, slik at Flytoget kan snu i Drammen, i stedet for i Asker.
 • 3,8 millioner kroner er foreslått bevilget over Samferdseldepartementets budsjett til Buskerud fylkeskommune som kompensasjon for nedleggingen av lokaltoget Oslo – Geilo (”Vøgne”). Slikt beløp har tidligere vært bevilget over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett.
 • Til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene” er det, på landsbasis, foreslått 161,7 millioner kroner. Ordningen har som formål å påvirke transportutviklingen i de større byområdene, slik at flere velger kollektivtransport framfor egen bil. Drammen og åtte andre byområder vil i 2008 være omfattet av ordningen, og vil dermed bli invitert til å søke om å få tildelt midler frå ordningen. Ved tildeling av midler vil det bli lagt avgjørende vekt på utviklingen i kollektivtransporten og personbilbruken de siste årene. Det er aktuelt å konsentrere midlene til færre byområder enn i dag, går det fram av budsjettforslaget.
 • Det er lagt opp til en bevilgning på 27,09 millioner kroner (24,76 millioner kroner i 2007) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til en ny støtteordning for små nyetablerte vekstbedrifter (NyVekst). Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (tidligere Interreg). Midlene er likt fordelt, med samme sum, på fylkene som deltar i det enkelte program.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylket får derfor tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt ved årsskiftet når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen for 2008.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2007-2008 er på landsbasis 5,0 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2007 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2007 (RNB-nivå) og korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter økt med cirka 2,2 milliarder kroner. Beregnes veksten ut fra anslag på regnskap i 2007 innebærer dette at nivået på kommunesektorens inntekter i 2007 er 2,2 milliarder høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett. Beregnet ut fra anslag på regnskap vil sektorens frie inntekter i 2008 øke med anslagsvis 3,8 prosent. For tall for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2007-2008), Grønt hefte tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) er i 2008 på 4,2 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Veksten på fylkesnivå inkluderer ufordelte skjønnsmidler. Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner i positiv retning.

Kommunene i Buskerud 

Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
Fra 2007-2008 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,9 prosent (fra RNB-nivå 2007). Kommunene i Buskerud anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,1 prosent (RNB-nivå 2007).

I Buskerud har 11 av 21 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Nore og Uvdal kommune med 6,5 prosent, mens Flå kommune har lavest vekst med 0,3 prosent.

Den sterke veksten for Nore og Uvdal kommune skyldes først og fremst at selskapsskatten har økt fra om lag 1 million kroner i 2007 til om lag 6,5 millioner kroner i 2008.

Den svake veksten for Flå kommune skyldes ført og fremst at kommunen har mistet regionaltilskuddet på grunn av høye skatteinntekter. Kommuner med skatteinntekter på over 110 prosent av landsgjennomsnittet mister regionaltilskuddet.

Sett under ett hadde kommunene i Buskerud i 2006 utgiftskorrigerte frie inntekter på 98 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Buskerud hadde 14 av 21 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er ikke med i beregningene, og vil påvirke tallene i positiv retning, jamfør første avsnitt. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Buskerud hadde i 2006 et netto driftsresultat på 4,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,2 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Buskerud hadde i gjennomsnitt 16 600 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2006. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 26 500 kroner.

Buskerud fylkeskommune
 

Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
Buskerud fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,8 prosent i 2008 (fra RNB-nivå 2007), som er 0,1 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 5,7 prosent.

Finansielle indikatorer
Buskerud fylkeskommune hadde i 2006 et netto driftsresultat på 7,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,3 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 1 500 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 3 400 kroner.

Vekst RNB 2007 til 2008

Kommune

Anslag på

frie

inntekter

2008

(1 000 kr)

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

(i %)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2006

(i % av landsgj.)

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

(i %)

Netto

lånegjeld

(kr. per innb.)

1

2

3

4

5

6

0602 Drammen

1 713 307

98 899

6,1

96

3,3

-1 131

0604 Kongsberg

726 826

29 930

4,3

100

5,5

32 514

0605 Ringerike

843 595

44 842

5,6

92

2,1

29 357

0612 Hole

164 470

7 980

5,1

102

2,2

39 350

0615 Flå

45 639

138

0,3

123

12,2

46 670

0616 Nes

122 851

4 541

3,8

105

7,0

14 499

0617 Gol

158 730

7 102

4,7

110

8,1

18 050

0618 Hemsedal

77 049

3 709

5,1

120

2,8

38 301

0619 Ål

164 294

9 206

5,9

101

13,0

14 442

0620 Hol

173 926

7 431

4,5

123

15,1

119

0621 Sigdal

131 484

6 192

4,9

103

15,6

6 026

0622 Krødsherad

78 466

3 313

4,4

106

10,9

7 305

0623 Modum

373 564

14 895

4,2

93

3,3

11 858

0624 Øvre Eiker

463 591

23 014

5,2

93

3,9

20 597

0625 Nedre Eiker

593 401

27 860

4,9

93

0,0

26 698

0626 Lier

666 269

33 496

5,3

100

4,8

27 258

0627 Røyken

493 546

20 973

4,4

97

2,5

1 915

0628 Hurum

271 262

13 294

5,2

95

2,6

16 240

0631 Flesberg

91 286

1 852

2,1

103

4,1

22 457

0632 Rollag

67 822

2 762

4,2

113

3,7

21 132

0633 Nore og Uvdal

101 823

6 183

6,5

108

13,8

27 769

Fordeles gjennom året

8 930

1 025

Buskerud

7 532 132

368 637

5,1

98

4,6

16 594

Til toppen