Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Finnmark

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOslo

 • Det foreslås at satsing på helhetlig forvaltning av norske havområder, herunder gjennomføring av Forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten styrkes ytterligere med til sammen 10 millioner kroner i Miljøverndepartementets budsjett for 2008.
  Bevilgningen til samisk kulturminnearbeid foreslås økt med 1,0 million kroner. Bevilgningen stilles til disposisjon for Sametinget.
 • En økning på 25,7 millioner kroner til opprydding og fjerning av miljøgifter i forurenset sjøbunn vil muliggjøre oppstart og videre opprydning i Hammerfest, Harstad, Tromsø og Bergen. Arbeidet med å rydde opp forurenset sjøbunn er allerede i gang i Oslo, Trondheim, Sandefjord, Kristiansand og Hammerfest. Totalt foreslås det 112,8 millioner kroner til opprydding i 2008.
 • Det foreslås at bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt økes med 9 millioner kroner for hele landet. Dette vil også berøre rovviltregion 8 Troms og Finnmark. For øvrig foreslås en økning i bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 20 millioner kroner.
 • Det er planlagt vernevedtak for verneplan myr i Finnmark innenfor fylkesvise verneplaner.
 • Det foreslås at bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2007, til sammen 20 millioner kroner for hele landet. Pilotkommuner Båtsfjord og Berlevåg.
 • Til Østsamisk museum i Neiden foreslås 9,7 millioner kroner. Bygget skal stå ferdig i 2008. Det er i tillegg lagt inn 1 million kroner til drift i 2008 i forslaget til bevilgning til samiske kulturformål under Sametinget. Stellaris Dans Teater får i budsjettforslaget en økning på 1 million kroner i 2008. Festspillene Turne, herunder turnemidler for frie grupper, er fra 2008 foreslått overført fra Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge til Festspillene i Nord-Norge – som dermed er foreslått med et tilskudd på 10,8 millioner kroner i 2008. Hålogaland Teater er foreslått med en økning på 3,4 millioner kroner i statstilskuddet.
 • Det foreslås et tilskudd til Nordnorsk filmsenter i Honningsvåg på samme nivå som for 2007, totalt 6,2 millioner kroner. Midlene skal dekke både drift og tilskudd til kortfilmproduksjoner.
 • Universitetet i Tromsø, NTNU i Trondheim, Universitetet i Stavanger, og høyskolene i Finnmark, Tromsø og Narvik har tatt initiativ til samarbeidsprosjektet EnergiCampus Nord (ECN) i Hammerfest. Satsing på høyere utdanning i energifag er i tråd med både Nordområdestrategien og realfagsatsing i nord. Det er foreslått et engangstilskudd på 3 millioner kroner i 2008 til høyere utdanningstilbud i energirelaterte fag i nord.
 • Det foreslås en bevilgning på 180,8 millioner kroner til Høgskolen i Finnmark. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av en stipendiatstilling fra høsten 2008.
 • Det foreslås en bevilgning på 60,6 millioner kroner til Samisk høgskole/Sàmi allaskuvla. I forbindelse med statsbudsjettet for 2006, ble det gitt startbevilgning til Samisk vitenskapsbygg i Kautokeino. I budsjettet for 2007 ble det bevilget 15,7 millioner kroner til utstyr til den delen av bygget som skal brukes av enheter under Kunnskapsdepartementet. Det foreslås å videreføre dette beløpet i 2008. Nordisk ministerråd skal trappe ned finansieringen av Nordisk-samisk institutt. Nedtrappingen skjer over en periode på fire år, og 2008 er siste året med nedtrapping. Tildelingen ble økt med 1,2 millioner kroner både i 2005, 2006 og 2007. Det er foreslått en ytterligere bevilgningsøkning på 1,2 millioner kroner i 2008. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av en stipendiatstilling fra høsten 2008.
 • Lønnstillegget til førskolelærere i Finnmark foreslås videreført på samme måte som i 2007.
 • Det foreslås å bevilge 6938 millioner kroner over post 75 til Helse Nord RHF.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til domstolene med ytterligere 7,6 millioner kroner til etablering og drift av Finnmarkskommisjonen samt etablering av Utmarksdomstolen for Finnmark. Det tas sikte på at Finnmarkskommisjonen skal oppnevnes i løpet av 2007, og at Utmarksdomstolen for Finnmark oppnevnes noe senere.
 • I forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett for 2007 ble det opprettet et nytt statsadvokatembete i Troms og Finnmark. Det foreslås at tiltaket videreføres i 2008.

 • Det foreslås at aktiviteten knyttet til grensevakten i Sør-Varanger opprettholdes på dagens nivå også i 2008. På Vardøhus festning arbeider Forsvarsbygg med en helhetlig plan for bruk av festningen som et møtested mellom Forsvaret og det sivile samfunn og ulike kulturer i nordområdet.
 • Antall menige inne til Heimevernets førstegangstjeneste ved Garnisonen i Porsanger planlegges videreført i 2008 på samme nivå som i 2007.
 • Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Finnmark, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.
  • For stamvegstrekningen E6 Nordkjosbotn – Kirkenes, med tilknytninger, foreslås det en statlig investeringsramme på 67 millioner kroner for 2008. Innenfor denne rammen videreføres arbeidet med å utbedre E6 på strekningen Langnesbukta - Jansnes, vest for Alta. Strekningen ventes åpnet for trafikk i oktober 2008. I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak.
  • For ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 35 millioner kroner. Innenfor denne rammen prioriteres midler til å fullfinansiere utbyggingen av riksveg 888 til Nordkyn til helårsveg. De to siste strekningene, Bekkarfjord – Ørretvatn og Smielvsdalen Hopseidet, ble åpnet for trafikk i august 2007. I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på mindre utbedringer og trafikksikkerhetstiltak. Det legges blant annet opp til å gjennomføre utbedringer på visse punkter på riksveg 98 over Ifjordfjellet for å gjøre det enklere og sikrere å holde vegen åpen vinterstid.
 • Det er lagt opp til en bevilgning på 121,49 millioner kroner (116,69 millioner kroner i 2007) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Midlene skal bidra til å realisere regionale mål for utvikling, særlig på områdene kompetanseheving, utvikling av lokale og regionale næringsmiljø, omstilling, entreprenørskap, nyetablering og innovasjon i næringslivet og utvikling av attraktive regioner og sentra. Bevilgningen inkluderer midler til en ny støtteordning for små nyetablerte vekstbedrifter (NyVekst). Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (tidligere Interreg). Midlene er likt fordelt, med samme sum, på fylkene som deltar i det enkelte program.
 • Det foreslås at det innenfor Fiskeri- og kystdepartementets tilskudd til Norges forskningsråd settes det av midler til økt forskningsaktivitet knyttet til fjordøkologi i Porsangerfjorden og Hardangerfjorden, med en samlet ramme på 15 millioner kroner fordelt på fire år. Havforskningsinstituttet vil være en sentral institusjon i dette arbeidet.
 • Det foreslås å sette av 3,0 millioner kroner til oppstart av arbeidet med utdypning fiskerihavneanlegg i Havøysund, Måsøy kommune.
 • Det foreslås et tilskudd til følgende kommunale fiskerihavneanlegg: 3 millioner kroner til molo i Berlevåg, Berlevåg kommune, 690.000 kroner til liggekai på Ingøy, Måsøy kommune og 3,125 millioner kroner til Fiskeriserviceanlegg i Vadsø, Vadsø kommune.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2007-2008 er på landsbasis 5,0 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2007 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2007 (RNB-nivå) og korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter økt med cirka 2,2 milliarder kroner. Beregnes veksten ut fra anslag på regnskap i 2007 innebærer dette at nivået på kommunesektorens inntekter i 2007 er 2,2 milliarder høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett. Beregnet ut fra anslag på regnskap vil sektorens frie inntekter i 2008 øke med anslagsvis 3,8 prosent. For tall for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2007-2008), Grønt hefte tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) er i 2008 på 4,2 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Veksten på fylkesnivå inkluderer ufordelte skjønnsmidler. Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner i positiv retning.

Kommunene i Finnmark


Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
Fra 2007-2008 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,9 prosent (fra RNB-nivå 2007). Kommunene i Finnmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,1 prosent (Rnb-nivå 2007).

I Finnmark har 10 av 19 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Lebesby kommune med 6,2 prosent, mens Hasvik kommune har lavest vekst med 2,8 prosent.

Den sterke veksten for Lebesby kommune skyldes først og fremst endringer i kriteriedata som slår positivt ut i utgiftsutjevningen.
Den svake veksten for kommune Hasvik skyldes i all hovedsak endringer i kriteridata som slår negativt ut i utgiftsutjevningen.

Sett under ett hadde kommunene i Finnmark i 2006 utgiftskorrigerte frie inntekter på 124 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Finnmark hadde 19 av 19 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er ikke med i beregningene, og vil påvirke tallene i positiv retning, jamfør første avsnitt. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Finnmark hadde i 2006 et netto driftsresultat på 4,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,2 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Finnmark hadde i gjennomsnitt 49 100 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2006. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 26 500 kroner.

Finnmark fylkeskommune
 

Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
Finnmark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 6,0 prosent i 2008 (fra RNB-nivå 2007), som er 0,3 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 5,7 prosent.

 • Finnmark fylkeskommune tjener noe på endringer i kriteriedata som slår positivt ut i utgiftsutjevningen.
 • Finnmark fylkeskommune tjener noe på endringer i korreksjonsordningen for elever i statlige/private skoler.

Finansielle indikatorer
Finnmark fylkeskommune hadde i 2006 et netto driftsresultat på 0,9 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,3 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 8 700 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 3 400 kroner.

Vekst RNB 2007 til 2008

Kommune

Anslag på

frie

inntekter

2008

(1 000 kr)

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

(i %)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2006

(i % av landsgj.)

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

(i %)

Netto

lånegjeld

(kr. per innb.)

1

2

3

4

5

6

2002 Vardø

105 610

5 226

5,2

135

4,6

49 275

2003 Vadsø

217 240

10 474

5,1

114

-1,6

53 533

2004 Hammerfest

346 023

17 955

5,5

126

15,6

71 595

2011 Kautokeino

126 027

6 431

5,4

127

1,5

93 145

2012 Alta

639 194

34 636

5,7

114

3,2

39 885

2014 Loppa

73 776

2 490

3,5

153

2,8

51 448

2015 Hasvik

59 682

1 633

2,8

160

5,3

32 857

2017 Kvalsund

63 018

2 825

4,7

151

-1,8

42 346

2018 Måsøy

73 686

2 894

4,1

147

6,4

38 760

2019 Nordkapp

134 659

5 186

4,0

118

-2,9

59 276

2020 Porsanger

156 404

7 890

5,3

117

:

:

2021 Karasjok

124 219

6 382

5,4

127

8,2

38 990

2022 Lebesby

79 056

4 627

6,2

146

0,4

77 789

2023 Gamvik

63 809

2 587

4,2

159

1,0

74 608

2024 Berlevåg

61 903

2 387

4,0

154

7,6

16 741

2025 Tana

138 507

6 841

5,2

128

3,8

38 858

2027 Nesseby

56 679

2 129

3,9

160

11,0

49 811

2028 Båtsfjord

106 219

6 054

6,0

150

4,4

46 507

2030 Sør-Varanger

355 437

15 653

4,6

114

2,3

31 716

Fordeles gjennom året

4 500

-500

Finnmark

2 985 647

143 801

5,1

124

4,7

49 136

Til toppen