Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Hedmark

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOslo

 • I løpet av høsten 2007 og 2008 er det planlagt vern av Sølen under nasjonalparkplanen.
 • Det foreslås at bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt økes med 9 millioner kroner for hele landet. Dette vil også berøre rovviltregion 5 Hedmark. For øvrig foreslås det å øke bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 20 millioner kroner.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2007, til sammen 20 millioner kroner for hele landet. Pilotkommuner Eidskog og Kongsvinger.
 • Ungdomssymfonikerne foreslås med et tilskudd på 2 millioner kroner og fra 2008 med fast tilskudd over statsbudsjettet. Det er – teknisk plassert under Hedmark Teater – satt av 1 million kroner til utvikling av et felles teater for Hedmark og Oppland, Teater Innlandet. Ringsakeroperaen er foreslått med en økning i tilskuddet på nærmere 0,4 millioner kroner. Til museene i fylket får Domkirkeodden en økning på 0,8 millioner kroner og Nordøsterdalsmuseet en økning på 0,6 millioner kroner i budsjettforslaget. Norsk Skogfinsk Museum får videreført tilskuddet fra 2007 som ble økt med 0,5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.
 • Det foreslås en bevilgning på 345,9 millioner kroner til Høgskolen i Hedmark. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av tre stipendiatstillinger fra høsten 2008. HiHe skal i 2008 omdisponere internt til studieplasser til førskolelærerutdanningen.
 • For bedre å ivareta barn som har vært utsatt for overgrep, og oppklare flere av disse sakene, ble det i 2007 opprettet prosjekter med en ny modell for avhør, undersøkelse og behandling. Det foreslås å øke bevilgningen til politiet med om lag 5,5 millioner kroner til etablering av ytterligere tre Barnehus, hvorav ett i Kristiansand, i 2008. Ordningen vil da være landsdekkende og etablert i alle helseregioner. I løpet av 2007 vil det bli etablert to Barnehus i henholdsvis Bergen og Hamar.
 • Det foreslås, som ledd i bekjempelse av vold i nære relasjoner, at det i løpet av 2008 etableres pilotprosjekter i Bergen og Hamar. Prosjektene tar sikte på å utvikle samarbeid mellom Barnehus og politiets spesialister på behandling av vold og overgrep. Det vil også bli etablert samarbeid med de regionale vold- og traumesentrene i helseregionene.
 • Østerdal garnison vil også i 2008 være et kjerneområde for Forsvarets virskomhet. I Rena leir benyttes vannbåren varme, og det er lagt til rette for å bruke bioenergi som energikilde.
 • Arbeidene med ferdigstillelsen av Regionfelt Østlandet (RØ) fortsetter i 2008. Planlagte anlegg omfatter bl.a. prøve- og forsøksanlegg, skytefelt­administrasjon med infrastruktur, område for langdistanseskyting, angrepsfelt, ammunisjonslager og anlegg for øving av strid i bebygd område. Prosjektets kostnadsramme er 2094 mill. kroner. Fremdriften i prosjektet muliggjør en anleggsmessig ferdigstillelse i 2009.
 • Det foreslås at forsvarets spesialkommando/ Hærens jegerkommando (FSK/HJK) videreføres i 2008 på samme høye nivå som i 2007. På Kongsvinger festning vil arbeidet med å renovere kasernene starte opp i 2008 som en del av en helhetlig utvikling av festningen til et særpreget helårs kurs- og overnattingssted.
 • Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Hedmark, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.
  • Til sammen 500 millioner kroner er satt av til E6-prosjektet Hovinmoen – Dal i Akershus og Skaberud – Kolomoen i Hedmark. Prosjektet omfatter første etappe av den planlagte utbyggingen av E6 til firefelts veg mellom Gardermoen i Akershus og Kolomoen i Hedmark. De to delstrekningene er planlagt åpnet for trafikk i 2009.
  • Strekningen Hovinmoen – Dal er 11 kilometer lang og bygges med 26,5 meter vegbredde og midtrekkverk.Strekningen Skaberud – Kolomoen i Hedmark er 12 kilometer lang. Fra Skaberud til Skavabakken blir vegbredden 20 meter. Videre nordover til Kolomoen blir samlet vegbredde noe større som følge av at avstanden mellom kjørebane blir tilpasset terrenget. Midlene i 2008 forutsettes i sin helhet stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
  • For stamvegen riksveg 3 Kolomoen i Hedmark - Ulsberg i Sør-Trøndelag er det for 2008 foreslått en statlig investeringsramme på 36,8 millioner kroner. Midlene vil bli brukt til breddeutvidelse på strekningen Nordre Bjorå bru – Atna i Hedmark og til å dekke merkostnader på prosjektene Hovda bru – Fjell i Hedmark og Gullikstad – Ulsberg i Sør-Trøndelag. Begge prosjektene ble åpnet for trafikk i 2006.
  • Til ”øvrige riksveger” i Hedmark, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 52 millioner kroner. Midlene er i sin helhet prioritert til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på bygging av gang- og sykkelveger og mindre utbedringer.
 • Innenfor Jernbaneverkets forslag til investeringsbudsjett er det satt av midler til planlegging av dobbeltspor på strekningen Eidsvoll – Hamar. Planleggingen, som nå er i gang, skjer i samarbeid med Statens vegvesen.
 • Det foreslås at det på Kongsvingerbanen vil det bli gjennomført fornyelsesarbeider på skinnegangen, i form av ballastrensning.
 • Det er lagt opp til en bevilgning på 68,51 millioner kroner (63,94 millioner kroner i 2007) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til en ny støtteordning for små nyetablerte vekstbedrifter (NyVekst). Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (tidligere Interreg). Midlene er likt fordelt, med samme sum, på fylkene som deltar i det enkelte program.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylket får derfor tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt ved årsskiftet når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen for 2008.

 

  Anslag på vekst i frie inntekter

   

  Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2007-2008 er på landsbasis 5,0 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2007 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2007 (RNB-nivå) og korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

  Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter økt med cirka 2,2 milliarder kroner. Beregnes veksten ut fra anslag på regnskap i 2007 innebærer dette at nivået på kommunesektorens inntekter i 2007 er 2,2 milliarder høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett. Beregnet ut fra anslag på regnskap vil sektorens frie inntekter i 2008 øke med anslagsvis 3,8 prosent. For tall for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2007-2008), Grønt hefte tabell 3-fk og tabell 3-k.

  Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) er i 2008 på 4,2 prosent.

  Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Veksten på fylkesnivå inkluderer ufordelte skjønnsmidler. Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner i positiv retning.

   

  Kommunene i Hedmark

   

  Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
  Fra 2007-2008 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,9 prosent (fra RNB-nivå 2007). Kommunene i Hedmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,9 prosent, som er likt landsgjennomsnittlig nominell vekst.

  I Hedmark har 9 av 22 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Hamar kommune med 6,1 prosent, mens Tolga kommune har lavest vekst med 2,6 prosent.

  Den relativt sterke veksten for Hamar kommune kan hovedsakelig forklares med at endringer i kriteriedata slår positivt ut i utgiftsutjevningen for kommunen.

  Den relativt lave veksten for Tolga kommune kan blant annet forklares med at endringer i kriteriedata slår negativt ut i utgiftsutjevningen for kommunen. Kommunen har også en nedgang i ordinært skjønnstilskudd.

  Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

  Sett under ett hadde kommunene i Hedmark i 2006 utgiftskorrigerte frie inntekter på 95 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Hedmark hadde 8 av 22 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er ikke med i beregningene, og vil påvirke tallene i positiv retning, jamfør første avsnitt. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

  Finansielle indikatorer
  Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Hedmark hadde i 2006 et netto driftsresultat på 5,3 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,2 prosent.

  Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Hedmark hadde i gjennomsnitt 26 100 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2006. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 26 500 kroner.

  Hedmark fylkeskommune

   

  Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
  Hedmark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,2 prosent i 2008 (fra RNB-nivå 2007), som er 0,5 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 5,7 prosent. Dette kan blant annet forklares med at:

 • Hedmark fylkeskommune taper på saker utenfor overgangsordningen, samt saker som ligger i overgangsordningen
 • Hedmark fylkeskommune tjener på endringer i kriteriedata og på utgiftsutjevningen inkludert korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler
 •  

  Finansielle indikatorer
  Hedmark fylkeskommune hadde i 2006 et netto driftsresultat på 7,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,3 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 4 100 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 3 400 kroner.

  Vekst RNB 2007 til 2008

  Kommune

  Anslag på

  frie

  inntekter

  2008

  (1 000 kr)

  Nominelle

  kroner

  (1 000 kr)

  Prosent

  Utgiftskorr.

  frie

  inntekter

  2006

  (i % av landsgj.)

  Netto drifts-

  resultat i pst.

  av drifts-

  inntektene

  Netto

  lånegjeld

  (kr. per innb.)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  0402 Kongsvinger

  505 258

  26 226

  5,5

  92

  2,7

  23 691

  0403 Hamar

  835 310

  47 860

  6,1

  94

  10,0

  22 899

  0412 Ringsaker

  964 910

  43 022

  4,7

  93

  6,8

  18 716

  0415 Løten

  215 026

  10 815

  5,3

  92

  4,6

  30 494

  0417 Stange

  547 267

  25 342

  4,9

  92

  4,7

  24 385

  0418 Nord-Odal

  172 525

  9 038

  5,5

  94

  0,8

  48 306

  0419 Sør-Odal

  242 053

  8 640

  3,7

  93

  5,1

  23 081

  0420 Eidskog

  230 293

  10 723

  4,9

  94

  1,2

  28 356

  0423 Grue

  193 503

  8 312

  4,5

  97

  2,4

  31 061

  0425 Åsnes

  267 548

  11 704

  4,6

  95

  -0,8

  33 352

  0426 Våler

  136 041

  5 821

  4,5

  96

  4,8

  38 362

  0427 Elverum

  552 203

  23 727

  4,5

  93

  2,7

  17 102

  0428 Trysil

  237 817

  8 373

  3,6

  97

  5,7

  28 298

  0429 Åmot

  150 960

  5 677

  3,9

  101

  17,4

  50 315

  0430 Stor-Elvdal

  105 183

  5 323

  5,3

  108

  1,7

  34 671

  0432 Rendalen

  87 305

  2 720

  3,2

  108

  5,8

  43 681

  0434 Engerdal

  64 847

  2 298

  3,7

  115

  4,9

  32 483

  0436 Tolga

  67 740

  1 716

  2,6

  107

  0,1

  37 675

  0437 Tynset

  184 874

  10 307

  5,9

  99

  4,1

  35 263

  0438 Alvdal

  88 718

  3 876

  4,6

  106

  6,4

  32 057

  0439 Folldal

  67 784

  3 442

  5,4

  111

  6,8

  26 559

  0441 Os

  84 466

  3 239

  4,0

  110

  2,7

  41 725

  Fordeles gjennom året

  10 000

  3 000

  Hedmark

  6 011 631

  281 201

  4,9

  95

  5,3

  26 074

Til toppen