Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Hordaland

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOslo

 • En økning på 25,7 millioner kroner til opprydding og fjerning av miljøgifter i forurenset sjøbunn vil muliggjøre oppstart og videre opprydning i Hammerfest, Harstad, Tromsø og Bergen. Arbeidet med å rydde opp forurenset sjøbunn er allerede i gang i Oslo, Trondheim, Sandefjord, Kristiansand og Hammerfest. Totalt foreslås det 112,8 millioner kroner til opprydding i 2008.
 • Det foreslås at bevilgningen til verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap øker med 2 millioner kroner. Kommunene i de to verdensarvområdene har utarbeidet en analyse og et forslag til tiltaksplan med et bredt spekter av tiltak for å ivareta kulturlandskapet.
 • Til Vestkystparken i Rogaland-Hordaland foreslås det en økt bevilgning på 1 millioner kroner.
 • Bevilgningen til istandsetting av Bryggen i Bergen foreslås økt med 5 millioner kroner.
 • Det foreslås at bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt økes med 9 millioner kroner for hele landet. Dette vil også berøre rovviltregion 1 Vest-Norge. For øvrig foreslås det å øke bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 20 millioner kroner.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2006 i budsjettforslaget, til sammen 20 millioner kroner for hele landet. Pilotkommune Stord.
 • Bergen Filharmoniske Orkester er foreslått med en økning på 4,5 millioner kroner, Festspillene i Bergen 2,6 millioner kroner, Bergen Kunsthall/Festspillutstillingen i Bergen 1 million kroner, Den Nationale Scene 4,5 millioner kroner (herav 1 million kroner til ekstraordinært vedlikehold), Den Nye Opera (inkl. også Vest-Norges Opera) 2,7 millioner kroner og Carte Blanche 1 million kroner. Til Den Nationale Scene foreslås i tillegg 2 millioner kroner til utbedring av omfattende skader på tak. Det foreslås en økning på 0,2 millioner kroner til BRAK – Bergen Rock Aktører. BIT 20 foreslås fra 2008 med fast tilskudd over statsbudsjettet – og tilskuddet foreslås økt med 0,3 millioner kroner til 2,2 millioner kroner i 2008.
 • Av museer i fylket foreslås det økning på 1,6 millioner kroner til Kunstmuseene i Bergen (herav 0,1 million kroner til kunstinnkjøp), 0,8 millioner kroner til Hardanger Museum, 0,7 millioner kroner til Museum Vest og 1,2 millioner kroner til Museumssenteret i Salhus. Den resterende delen av det statlige investeringstilskuddet til Kunstmuseene i Bergen, 10 millioner kroner, er foreslått bevilget i 2008. Til prøveordningen med kulturkort for ungdom foreslås det 0,2 millioner kroner i 2008.
 • Det foreslås en bevilgning på 2,117 milliarder kroner til Universitetet i Bergen, UiB. Ny lov om medisinsk og helsefaglig forskning medfører bl.a. at de regionale komiteene for medisinsk forskningsetikk (REK) får flere oppgaver. I den forbindelse er det foreslått en bevilgning til UiB på 570 000 kroner. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av 52 stipendiatstillinger fra høsten 2008. Det er foreslått å bevilge 8 millioner kroner som en engangsbevilgning til UiB i 2008 til sikring og bevaring av universitetsmuseene.
 • Det foreslås en bevilgning på 284,6 millioner kroner til Norges Handelshøgskole i 2008. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av to stipendiatstillinger fra høsten 2008.
 • Det foreslås en bevilgning på 540,5 millioner kroner til Høgskolen i Bergen (HiBe). I forbindelse med at det skal opprettes en metningsdykkerutdanning organisert ved HiBe er det foreslått å bevilge 4,5 millioner kroner for å dekke driftskostnadene knyttet til utdanningstilbudet. Denne bevilgningen ble fastlagt allerede i fjorårets budsjettopplegg, men 2008 blir første året første HiBe mottar hele bevilgningen på 4,5 millioner kroner. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av fire stipendiatstillinger fra høsten 2008. HiBe skal i 2008 omdisponere internt 15 studieplasser til førskolelærerutdanningen.
 • Det foreslås en bevilgning på 218,3 millioner kroner til Høgskolen Stord/ Haugesund. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av en stipendiatstilling fra høsten 2008.
 • Det foreslås en bevilgning på 78,4 millioner kroner til Kunsthøgskolen i Bergen.
 • Det foreslås en bevilgning på 43,9 millioner kroner til Norsk lærerakademi, Lærerhøgskolen.
 • Det foreslås en bevilgning på 36,6 millioner kroner til Norsk lærerakademi, bachelor og masterstudier.
 • Det foreslås en bevilgning på 21 millioner kroner til Betanien diakonale høgskole.
 • Det foreslås en bevilgning på 11,8 millioner kroner til Bergen Arkitektskole i 2008.
 • Det foreslås en bevilgning på 19,9 millioner kroner til Diakonissehjemmets Høgskole.
 • Det foreslås totalt bevilget 935 millioner kroner til videre arbeid med CO2-håndtering på Kårstø og Mongstad. Midlene skal blant annet dekke planlegging og forberedelse av fullskala fangstanlegg for CO2 på Kårstø, testanlegg for CO2-fangst på Mongstad og transport og lagringsløsninger for fanget CO2 fra Kårstø og Mongstad.
 • Det foreslås å bevilge 10 812 millioner kroner over post 73 til Helse Vest RHF for 2008.
 • For bedre å ivareta barn som har vært utsatt for overgrep, og oppklare flere av disse sakene, ble det i 2007 opprettet prosjekter med en ny modell for avhør, undersøkelse og behandling. Det foreslås å øke bevilgningen til politiet med om lag 5,5 millioner kroner til etablering av ytterligere tre Barnehus (tidligere Barnas hus), hvorav ett i Kristiansand, i 2008. Ordningen vil da være landsdekkende og etablert i alle helseregioner. I løpet av 2007 vil det bli etablert to Barnehus i henholdsvis Bergen og Hamar.
 • Innfasing av ny struktur med fregatter av Fridtjof Nansen-klassen og videreutvikling av eksisterende struktur har hovedprioritet i Sjøforsvaret i 2008. Kystvakten med KV Sør lokalisert til Haakonsvern froeslås videreført. Det skal bygges nytt treningsanlegg på Haakonsvern. Prosjekt foreslås gjennomført innenfor en kostnadsramme på 343 mill. kroner.
 • På Bergenhus festning planlegges det å etablere en vertskapsfunksjon i samarbeid med Bryggens Museum. Det foreslås at arbeidet med viktig vedlikehold av murene videreføres. Det vil også arbeides videre med tilrettelegging av Koengen som kultur­arena og parkområde.
 • Regjeringa gjer framlegg om ei rekkje investeringar og tiltak på riksvegnettet i Hordaland, både på stamvegane og på andre riksvegar.
  • Innanfor investeringsramma for E39 Kristiansand – Stavanger – Bergen er det sett av midlar til å fullfinansiere ombygging av ferjekaiene i sambandet Halhjem – Sandvikvåg som blei opna for trafikk i 2006. Det er elles sett av midlar til å finansiere utbetring av Bømlofjordtunnelen. Dette arbeidet blei gjennomført i 2007, finansiert gjennom midlertidige omdisponeringar. I tillegg er det sett av midlar til vidare arbeid med støytiltak på strekninga Sørås – Hop, som blei opna for trafikk i juni i år.
  • 53 millionar kroner er sett av til det om lag sju kilometerlange stamvegprosjektet E39 Romarheimsdalen E39 (Gammelsæter – Nipetjørn). Prosjektet omfattar i hovudsak utbetring av eksisterande veg. På ei delstrekning vil vegen bli lagd i ny trasé for å unngå problem med snø og snøskred. Prosjektet skal etter planen opnast for trafikk i september 2008.
  • 45 millioner kroner er foreslått som løyving over statsbudsjettet til prosjektet E134 Haukelitunnelane. Prosjektet omfattar tiltak som vil gi ei frihøgd på 4,2 meter i tunnelane over Haukeli og nødvendige tiltak som følgjer av dette. Arbeida i Vågslidtunnelen i Telemark blei gjennomført i 2005-2006. I tillegg er frihøgda i dei andre tunnelane auka til 4,1 meter gjennom enkle tiltak. Dei gjenståande arbeida for å få 4,2 meter frihøgd i alle tunnelane skal i all hovudsak utførast i Haukelitunnelen og i den austligaste delen av Røldalstunnelen.
  • Til E134 Rullestadjuvet er det sett av i alt 30,9 millionar kroner. Av dette beløpet vil 20,9 millionar kroner bli stilt til rådvelde av bompengeselskapet, medrekna 11,4 millionar kroner i forskott som skal betalast tilbake frå staten i 2009. Prosjektet omfatta opphavleg ei 7,5 kilometer lang strekning vestover frå kommunegrensa mellom Odda og Etne. Stortinget slutta seg så seinare til ei vidareføring av bompengeopplegget, slik at prosjektet kunne utvidast med ei 1,7 kilometer lang strekning austover frå Vintertun til Vassvikvatnet.
  • Til riksveg 13 Jøsendal - Voss, på stamvegnettet, er det foreslått ei statleg investeringsramme på 5 millionar kroner. Midlane vil bli nytta til planlegging. – Det er lokalpolitisk tilslutnad til ei Vossepakke som omfattar prosjekta Øvre Granvin – Voss grense og Mønshaug – Palmafoss på riksveg 13 og tunnel bak Vossevangen på E16. Arbeidet med ekstern kvalitetssikring er kome i gang. Samferdselsdepartementet tar sikte på å leggje fram bompengeproposisjonen våren 2008, under føresetnad av at nødvendige avklaringar er gjennomførte, går det fram av budsjettforslaget.
  • Til ”øvrige riksvegar” det vil seie riksvegar utanom stamvegnettet, er det foreslått ei statleg investeringsramme på 373,6 millionar kroner, medrekna 58 millionar i rassikring. I tillegg er det rekna med at Hordaland får til rådvelde 954 millionar kroner i bompengar, forskott og tilskott.
  • Innanfor Bergensprogrammet er det rekna med i alt 225 millionar kroner til Bybanen. Av dette er 200 millionar kroner bompengar. Til prosjektet ”Riksveg vest” er det sett av 300 millionar kroner, og av dette er 255 millionar kroner bompengar. Ombygginga av Kanalveien og kryssa Fjøsangerveien/Minde allé og Kanalveien/Minde allé skal fullførast med bompengemidlar. Det er i alt rekna med 477 millionar kroner i bompengar innanfor Bergensprogrammet i 2008.
  • Som følgje av at forsøket med forvaltningsorganisering av transportsystemet i Bergen blir avslutta, vil ansvaret for lokal kollektivtrafikk i Bergen bli ført tilbake til Hordaland fylkeskommune, med verknad frå 1. januar 2008. I den samanheng er det semje mellom Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune om at ansvaret for drift av Bybanen skal overførast til fylkeskommunen. Driftsansvaret omfattar også innkjøp av vognmateriell. Bergen kommune skal framleis ha byggherreansvaret for prosjektet.
  • Utanfor Bergensområdet har ein prioritert oppfølging av prosjektet riksveg 57 Espeland – Herland i budsjettforslaget. I tillegg er fullføring av Halsnøysambandet 544 prioritert. Til dette prosjektet, på riksveg 544, er det sett av 63,5 millionar kroner. Av dette beløpet er 47,5 millionar kroner bompengar. Prosjektet skal opnast for trafikk i 2008.
  • 68 millionar kroner er sett av for å fullføre utbygginga av Austevollsbrua i budsjettforslaget. Av dette beløpet er 47,5 millionar kroner bompengar. Prosjektet skal opnast for trafikk i februar neste år.
  • 23 millionar kroner er sett som forskott frå lokalt hald til vidare arbeid med å utbetre riksveg 48 Hafskorberget (strekninga Helland – Havsgårdsdalen) i budsjettforslaget.
  • Til vidareføring av prosjektet Hardangerbrua på riksveg 7/13 er det sett av 360 millioner kroner av lokale tilskott i budsjettforslaget. Anleggsarbeidet på tilførselsvegane tok til i februar 2007. Arbeidet med brua skal etter planen ta til i mai 2008.
  • Dersom Stortinget gir sin tilslutnad til framlegget frå regjeringa om utbygging og finansiering av prosjektet riksveg 567 Hauge – Lonevåg i Osterøy kommune, vil det bli lagt opp til å starte arbeidet på prosjektet. Det er sett av 15 millionar kroner i bompengar og tilskott i 2008 i budsjettforslaget. Prosjektet vil gi fullgod standard på nær heile strekninga mellom Osterøybrua og kommunesenteret Lonevåg.
 • I tillegg er det foreslått å prioritere midlar til ei rekkje mindre investeringstiltak, med hovudvekt på tiltak for kollektivtrafikkken og tiltak for å gjere trafikken tryggare.
 • Innanfor byforsøket har ein prioritert mindre investeringstiltak, med hovudvekt på miljø- og servicetiltak og kollektivtrafikktiltak. Til Bybanen er det rekna med i alt 497 millionar kroner. Av dette er 475 millionar kroner bompengar. I tillegg er riksveg 557 Ringveg vest prioritert, og til dette prosjektet er det avsett 232 millionar kroner. Av dette er 210 millionar kroner bompengar.
 • Innanfor rassikringsmidlane har ein prioritert vidareføring av prosjektet Ulvudsøyne på riksveg 13 i Myrkdalen. På grunn av kostnadsauke både på dette prosjektet og på den planlagde rassikringa av riksveg 13 mellom Bugjelet og Brimnes, er anleggsstart no utsett for strekninga Bugjelet – Brimnes. Det blir no lagt opp til ei stegvis gjennomføring av dette prosjektet, med anleggsstart på første byggjesteg i april 2008. Det foreslås at arbeidet blir finansiert ved hjelp av midlar som er overførte frå tidlegare år og midlar i form av forskott frå Eidfjord kommune. I tillegg er det lagt opp til å fullfinansiere prosjektet riksveg 550 Syreflot - Aga, går det fram av budsjettforslaget.
 • På jernbanebudsjettet er det sett av 20 millionar kroner til vidare planlegging av dobbeltspor Bergen stasjon – Fløen. I tillegg legges det opp til å gjennomføre prosjektering av eit nytt kryssingsspor mellom Alnabru og Roa for å auke godskapasiteten på Bergensbanen.
 • Det foreslås at det blir fornying av skinnegangen på Bergensbanen, i form av ballastrensning i 2008.
 • Til ”Belønningsordninga for betre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområda” er det, på landsbasis, foreslått 161,7 millioner kroner. Ordninga har som formål å påverke transportutviklinga i dei større byområda,, slik at fleire vel kollektivtransport framfor eigen bil. Bergen og åtte andre byområde vil i 2008 vere omfatta av ordninga, og vil dermed bli invitert til å søkje om å få tildelt midlar frå ordninga. – Ved tildeling av midlar vil det bli lagt avgjerande vekt på utviklinga i kollektivtransporten og personbilbruken i dei siste åra. Det er aktuelt å konsentrere midlane til færre byområde enn i dag, går det fram av budsjettforslaget.
 • Det er lagt opp til en bevilgning på 68,85 millioner kroner (61,35 millioner kroner i 2007) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Midlene skal bidra til å realisere regionale mål for utvikling, særlig på områdene kompetanseheving, utvikling av lokale og regionale næringsmiljø, omstilling, entreprenørskap, nyetablering og innovasjon i næringslivet og utvikling av attraktive regioner og sentra. Bevilgningen inkluderer midler til en ny støtteordning for små nyetablerte vekstbedrifter (NyVekst).
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylket får derfor tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt ved årsskiftet når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen for 2008.
 • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning sitt budsjett blir foreslått auka med 3 millionar kroner for å styrkje arbeidet med overvaking og dokumentasjon av framandstoff i sjømat.
 • Fiskeridirektoratet sitt budsjett blir foreslått auka med 10 millionar kroner til tiltak mot ulovleg, uregulert og urapportert fiske.
 • NOFIMA etablerast 1. januar 2008 som eit næringsretta forskingsinstitutt, ved samanslåing av Akvaforsk AS, Fiskeriforskning AS, Matforsk AS og Norconserv AS. Det nye forskingsinstituttet vil ved etableringa ha om lag 400 tilsette. Instituttet sitt hovedkontor er i Tromsø, og selskapet har tre forskingsutførande dotterselskap på Ås, i Bergen og i Tromsø. Dottersselskapet i Bergen opprettast ved at dagens avdeling av Fiskeriforsking i Bergen (tidlegare Sildolje- og sildemelindustriens forskningsinstitutt) utfisjonerast i eit eige selskap. Aktiviteten ved dagens lokalitetar vil bli vidareført.
 • Innafor Fiskeri- og kystdepartementet sitt tilskot til Noregs forskingsråd blir det sett av midlar til auka forskingsaktivitet knytt til fjordøkologi i Porsangerfjorden og Hardangerfjorden, med ei samla ramme på 15 millionar kroner fordelt på fire år. Havforskingsinstituttet vil vere ein sentral institusjon i dette arbeidet.
 • Havforskingsinstituttet har ansvaret for å koordinere MAREANO-programmet. MAREANO har som mål å kartleggje og gjennomføre grunnleggjande studiar av det fysiske, biologiske og kjemiske miljøet på havbotnen, og systematisere informasjonen i ein arealdatabase for norske kyst- og havområder. Det blir foreslått ei samla løyving på 32,6 millionar kroner til programmet, noko som inneber ei auke i høve til Saldert budsjett 2007 på 9 millionar kronar. Av dette går 16,9 millionar kroner over Havforskingsinstituttet sitt budsjett.
 •  

  Anslag på vekst i frie inntekter

   

  Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2007-2008 er på landsbasis 5,0 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2007 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2007 (RNB-nivå) og korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.
  Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter økt med cirka 2,2 milliarder kroner. Beregnes veksten ut fra anslag på regnskap i 2007 innebærer dette at nivået på kommunesektorens inntekter i 2007 er 2,2 milliarder høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett. Beregnet ut fra anslag på regnskap vil sektorens frie inntekter i 2008 øke med anslagsvis 3,8 prosent. For tall for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2007-2008), Grønt hefte tabell 3-fk og tabell 3-k.

  Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) er i 2008 på 4,2 prosent.

  Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Veksten på fylkesnivå inkluderer ufordelte skjønnsmidler. Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner i positiv retning.

  Kommunene i Hordaland

  Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
  Fra 2007-2008 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,9 prosent (fra RNB-nivå 2007). Kommunene i Hordaland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,3 prosent.

  I Hordaland har 16 av 33 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Eidfjord kommune med 8,7 prosent, mens Jondal kommune har lavest vekst med 3,2 prosent.
  Den sterke veksten for Eidfjord kommune skyldes hovedsakelig en kraftig økning i selskapsskatten.
  Den relativt svake veksten for Jondal kommune skyldes at endringer i kriteriedata slår negativt ut i utgiftsutjevningen for kommunen. I tillegg har kommunen også en nedgang i ordinært skjønnstilskudd.
  Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

  Sett under ett hadde kommunene i Hordaland i 2006 utgiftskorrigerte frie inntekter på 98 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Hordaland hadde 12 av 33 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er ikke med i beregningene, og vil påvirke tallene i positiv retning, jamfør første avsnitt. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

  Finansielle indikatorer 
  Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Hordaland hadde i 2006 et netto driftsresultat på 4,9 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,2 prosent.

  Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Hordaland hadde i gjennomsnitt 14 900 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2006. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 26 500 kroner.

  Hordaland fylkeskommune

  Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
  Hordaland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,7 prosent i 2008 (fra RNB-nivå 2007), noe som er likt landsgjennomsnittlig nominell vekst i de frie inntektene. Dette kan blant annet forklares med at:

  • Hordaland fylkeskommune tjener på endringer i overgangsordningen og på endringer i saker utenfor overgangsordningen (tabell C).
  • Hordaland fylkeskommune taper på endringer i kriteriedata og i korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler.

  Finansielle indikatorer
  Hordaland fylkeskommune hadde i 2006 et netto driftsresultat på 7,8 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,3 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 3 700 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 3 400 kroner.

  Vekst RNB 2007 til 2008

  Kommune

  Anslag på

  frie

  inntekter

  2008

  (1 000 kr)

  Nominelle

  kroner

  (1 000 kr)

  Prosent

  Utgiftskorr.

  frie

  inntekter

  2006

  (i % av landsgj.)

  Netto drifts-

  resultat i pst.

  av drifts-

  inntektene

  Netto

  lånegjeld

  (kr. per innb.)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1201 Bergen

  7 221 293

  373 005

  5,4

  99

  5,7

  3 277

  1211 Etne

  130 261

  4 991

  4,0

  97

  4,3

  25 921

  1216 Sveio

  153 759

  6 929

  4,7

  98

  7,0

  14 038

  1219 Bømlo

  349 629

  17 419

  5,2

  94

  3,0

  33 579

  1221 Stord

  462 148

  20 937

  4,7

  93

  3,4

  27 509

  1222 Fitjar

  98 612

  5 872

  6,3

  102

  6,6

  32 233

  1223 Tysnes

  114 808

  5 375

  4,9

  102

  3,1

  26 970

  1224 Kvinnherad

  437 311

  24 155

  5,8

  97

  4,7

  53 834

  1227 Jondal

  51 053

  1 570

  3,2

  116

  3,4

  47 752

  1228 Odda

  251 894

  10 119

  4,2

  101

  1,2

  15 068

  1231 Ullensvang

  128 538

  5 432

  4,4

  98

  2,1

  23 035

  1232 Eidfjord

  47 611

  3 828

  8,7

  146

  15,5

  -23 922

  1233 Ulvik

  48 711

  1 857

  4,0

  103

  6,0

  -2 362

  1234 Granvin

  45 407

  1 545

  3,5

  117

  4,6

  38 731

  1235 Voss

  443 475

  21 895

  5,2

  94

  2,3

  17 148

  1238 Kvam

  294 572

  12 499

  4,4

  97

  4,8

  44 310

  1241 Fusa

  136 005

  6 135

  4,7

  99

  3,0

  20 713

  1242 Samnanger

  84 293

  4 609

  5,8

  102

  6,1

  25 238

  1243 Os

  424 982

  22 043

  5,5

  96

  6,2

  29 749

  1244 Austevoll

  157 388

  7 197

  4,8

  99

  3,8

  -

  1245 Sund

  159 510

  7 693

  5,1

  93

  6,3

  16 105

  1246 Fjell

  557 398

  27 818

  5,3

  93

  4,8

  19 959

  1247 Askøy

  648 031

  29 695

  4,8

  93

  2,6

  32 750

  1251 Vaksdal

  153 763

  11 055

  7,7

  93

  2,8

  33 887

  1252 Modalen

  24 934

  1 518

  6,5

  145

  24,9

  55 565

  1253 Osterøy

  225 633

  10 986

  5,1

  94

  1,2

  35 487

  1256 Meland

  174 806

  7 426

  4,4

  94

  3,1

  29 502

  1259 Øygarden

  125 566

  7 120

  6,0

  92

  -3,1

  33 833

  1260 Radøy

  150 466

  5 963

  4,1

  93

  3,6

  19 714

  1263 Lindås

  394 035

  17 103

  4,5

  94

  4,2

  24 018

  1264 Austrheim

  93 178

  3 962

  4,4

  104

  6,4

  41 487

  1265 Fedje

  34 852

  1 400

  4,2

  128

  8,4

  44 777

  1266 Masfjorden

  74 392

  5 579

  8,1

  107

  14,3

  37 215

  Fordeles gjennom året

  5 543

  -557

  Hordaland

  13 903 856

  694 172

  5,3

  98

  4,9

  14 860

Til toppen