Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Nord-Trøndelag

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOslo

 • Det foreslås at bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt økes med 9 millioner kroner for hele landet. Dette vil også berøre rovviltregion 6 Midt-Norge. For øvrig foreslås det å øke bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 20 millioner kroner.
 • Det er planlagt vernevedtak for områder med skogvern på statsgrunn, bl.a. i Trøndelag.
 • Det er planlagt vernevedtak for Vikanbukta innenfor fylkesvise verneplaner.
 • Det foreslås å gjennomføre en avsluttende fullskalabehandling mot Gyrodactylus salaris i Steinkjervassdragene i løpet av 2008.
 • Det foreslås at bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2007, til sammen 20 millioner kroner for hele landet. Pilotkommune Verdal.
 • Det foreslås å bevilge 8000 millioner kroner over post 74 til Helse Midt-Norge RHF i 2008.
 • Det foreslås bevilget 8 millioner kronertil Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT 3. Dette innebærer en styrking på 2 millioner kroner.
 • Nord-Trøndelag Teater foreslås som region-/landsdelsinstitusjon fra 2008 med et statstilskudd på 5,8 millioner kroner, en økning på 1,2 millioner kroner fra 2007. Steinvikholm musikkteater foreslås med en økning på 0,4 millioner kroner. Falstad-senteret er foreslått med et tilskudd på 0,5 millioner kroner i 2008. Av museene i fylket foreslås det økt tilskudd til Namdal fylkesmuseum med 1,2 millioner kroner og Stiklestadmuseene 1,7 millioner kroner. Til videre planlegging og utvikling av Trønderrockmuseet og tilskudd til kjerneorganisasjonen til Rock City Namsos foreslås det 1 million kroner. Til prøveordningen med kulturkort for ungdom foreslås det 0,25 millioner kroner i 2008.
 • Det foreslås en bevilgning på 325,7 millioner kroner til Høgskolen i Nord-Trøndelag. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av to stipendiatstillinger fra høsten 2008.
 • Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Nord-Trøndelag, både på stamvegene og på "øvrige riksveger".
  • 110 millioner kroner er foreslått til videreføring av arbeidene på E6 gjennom Steinkjer (Vist - Jevika - Selli). Prosjektet omfatter bygging av vel 12 kilometer ny veg gjennom Steinkjer. På en 5,4 kilometer lang strekning nordover fra Vist bygges firefelts veg, mens det på resten av strekningen bygges tofelts veg. Strekningen med firefelts veg bygges med 16 meter vegbredde og midtrekkverk.
  • Strekningene Sneppen - Selli og Løsberga - Sneppen ble åpnet i henholdsvis 2004 og 2005. Det er ventet at strekningen Vist - Løsberga åpnes for trafikk i 2009, mot tidligere forutsatt i 2008. Utsettelsen skyldes at det ikke er funnet rom for å prioritere midler til en så rask framdrift som tidligere er lagt til grunn.
  • Til "øvrige riksveger", det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 67 millioner kroner, medregnet 2 millioner kroner til rassikring. I tillegg er det regnet med at Nord-Trøndelag får stilt til disposisjon 38 millioner kroner i bompenger og forskott.
  • Innenfor Namdalsprosjektet er det satt av statlige midler til etablering av den permanente tilknytningen mellom ny bru over Namsen og riksveg 17. Det er ellers satt av statlige midler som skal nyttes til tilbakebetaling av forskudd og bygging av gang- og sykkelveger ibudsjettforslaget, mens bompenger skal brukes til tiltak på det kommunale vegnettet. Det lagt opp til at bompengeselskapet forskotterer 16 millioner kroner til bygging av gang- og sykkelveg langs riksveg 17 på strekningen Himo -Skogmo.
  • 10 - 15 millioner kroner mangler før Namdalsprosjektet kan sluttføres som forutsatt. Det foreslås at dette løses gjennom økte statlige bevilgninger, økt bompengebidrag, eller redusert innhold i prosjektet, eventuelt en kombinasjon av disse alternativene.
  • Innenfor "øvrige riksveger" foreslår regjeringen å prioritere i tillegg mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak. Det er regnet med at Nord-Trøndelag får stilt til disposisjon 5 millioner kroner i forskott til bygging av gang- og sykkelveg langs riksveg 72 i Verdal.
 • Det foreslås at 42 millioner kroner avsettes til sluttfinansiering av arbeidet med utbygging av fjernstyring på jernbanestrekningen Grong - Mosjøen, som nå er ventet å bli ferdig i 2008.
 • Det er lagt opp til en bevilgning på 93,54 millioner kroner (94,46 millioner kroner i 2007) til regional utvikling over kapittel 551, post 60 (reduksjonen skyldes mindre midler til omstilling). Bevilgningen inkluderer midler til en ny støtteordning for små nyetablerte vekstbedrifter (NyVekst). Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (tidligere Interreg). Midlene er likt fordelt, med samme sum, på fylkene som deltar i det enkelte program.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylket får derfor tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt ved årsskiftet når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen for 2008.
 • Det foreslås tilskudd på 3,0 mill millioner kroner til utdypning i fiskerihavneanlegg i Arnøy, Nærøy kommune.

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2007-2008 er på landsbasis 5,0 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2007 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2007 (RNB-nivå) og korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter økt med cirka 2,2 milliarder kroner. Beregnes veksten ut fra anslag på regnskap i 2007 innebærer dette at nivået på kommunesektorens inntekter i 2007 er 2,2 milliarder høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett. Beregnet ut fra anslag på regnskap vil sektorens frie inntekter i 2008 øke med anslagsvis 3,8 prosent. For tall for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2007-2008), Grønt hefte tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) er i 2008 på 4,2 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Veksten på fylkesnivå inkluderer ufordelte skjønnsmidler. Utbetaling avde tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner i positiv retning.

Kommunene i Nord-Trøndelag

Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
Fra 2007-2008 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,9 prosent (fra RNB-nivå 2007). Kommunene i Nord-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,9 prosent, som er likt landsgjennomsnittlig nominell vekst.

I Nord-Trøndelag har 13 av 24 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Namsskogan kommune med 15,5 prosent, mens Røyrvik kommune har lavest vekst med -13,1 prosent.

Den sterke veksten for Namsskogan kommune skyldes i all hovedsak at kommunen i 2008 får regionaltilskudd, mens kommunen i 2007 ikke var berettiget regionaltilskudd.

Den negative veksten for Røyrvik kommune skyldes at kommunen ikke får regionaltilskudd i 2008, i motsetning til i 2007.

Sett under ett hadde kommunene i Nord-Trøndelag i 2006 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Nord-Trøndelag hadde 15 av 24 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er ikke med i beregningene, og vil påvirke tallene i positiv retning, jamfør første avsnitt. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Nord-Trøndelag hadde i 2006 et netto driftsresultat på 3,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,2 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Nord-Trøndelag hadde i gjennomsnitt 36 800 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2006. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 26 500 kroner.

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Vekst i frie inntekter fra 2007-2008

Nord-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,2 prosent i 2008 (fra RNB-nivå 2007), som er 0,5 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 5,7 prosent. Dette kan blant annet forklares med at:

 • Nord-Trøndelag fylkeskommune tjener på endringer i kriteriedata og endringer i utgiftsutjevningen inkludert korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler.
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune taper på saker i overgangsordningen, og enkeltsaker som ligger utenfor overgangsordningen.
Finansielle indikatorer

Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde i 2006 et netto driftsresultat på 4,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,3 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 3 800 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 3 400 kroner.

Vekst RNB 2007 til 2008

Kommune

Anslag på

frie

inntekter

2008

(1 000 kr)

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2006

(i % av landsgj.)

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

Netto

lånegjeld

(kr. per innb.)

1

2

3

4

5

6

1702 Steinkjer

610 497

30 823

5,3

92

1,1

28 159

1703 Namsos

375 042

18 128

5,1

98

2,3

49 253

1711 Meråker

94 105

5 013

5,6

101

9,7

52 901

1714 Stjørdal

586 608

26 686

4,8

92

1,3

33 255

1717 Frosta

90 667

3 134

3,6

101

6,0

37 174

1718 Leksvik

130 646

6 735

5,4

95

4,1

34 201

1719 Levanger

519 760

25 943

5,3

92

6,4

30 083

1721 Verdal

414 262

18 616

4,7

93

2,5

34 645

1723 Mosvik

42 491

2 999

7,6

116

7,3

37 612

1724 Verran

102 188

7 768

8,2

104

2,9

36 586

1725 Namdalseid

74 733

3 601

5,1

110

3,8

47 173

1729 Inderøy

184 990

8 664

4,9

92

3,5

43 146

1736 Snåsa

85 268

4 065

5,0

106

4,2

39 132

1738 Lierne

68 875

1 953

2,9

120

4,9

29 757

1739 Røyrvik

27 443

-4 119

-13,1

138

7,6

74 787

1740 Namsskogan

48 053

6 460

15,5

109

10,5

56 122

1742 Grong

92 919

3 114

3,5

110

4,9

49 261

1743 Høylandet

56 981

1 841

3,3

114

0,8

36 109

1744 Overhalla

113 629

5 314

4,9

98

0,9

34 259

1748 Fosnes

36 920

423

1,2

132

4,7

39 846

1749 Flatanger

56 575

877

1,6

127

16,4

37 528

1750 Vikna

132 741

5 550

4,4

101

3,6

43 766

1751 Nærøy

175 146

7 020

4,2

98

3,8

50 300

1755 Leka

32 551

1 646

5,3

151

9,6

42 274

Fordeles gjennom året

15 500

1 500

Nord-Trøndelag

4 168 588

193 753

4,9

97

3,6

36 782

Til toppen