Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Nordland

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOslo

 • Satsing på helhetlig forvaltning av norske havområder, herunder gjennomføring av Forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten styrkes ytterligere med til sammen 10 millioner kroner i Miljøverndepartementets budsjettforslag for 2008. Det er også igangsatt tiltak og kunnskapsoppbygging på øvrige departementers områder.
 • Det foreslås at bevilgningen til verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap øker med 2 millioner kroner. Kommunene i de to verdensarvområdene har utarbeidet en analyse og et forslag til tiltaksplan med et bredt spekter av tiltak for å ivareta kulturlandskapet.
 • Det foreslås at bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt økes med 9 millioner kroner for hele landet. Dette vil også berøre rovviltregion 7 Nordland. For øvrig foreslås det å øke bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 20 millioner kroner.
 • I løpet av høsten 2007 og 2008 er det planlagt vern av Sjunken/Misten og Lomsdal/Visten under nasjonalparkplanen.
 • I 2007 skal det gjennomføres utrydningstiltak mot Gyrodactylus salaris i to mindre vassdrag i Vefsn-regionen. Planlegging med sikte på nedkjemping i hele regionen er i gang, og arbeidet foreslås å fortsette i 2008.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2007 i budsjettforslaget, til sammen 20 millioner kroner for hele landet. Pilotkommune Sortland.
 • Nordland Teater får i budsjettforslaget en økning på 1,7 millioner kroner i 2008. Bodø Sinfonietta foreslås med fast tilskudd på statsbudsjettet i 2008, 1 million kroner, en økning fra 2007 på 0,7 millioner kroner. Det foreslås at Nordnorsk kunstnersenter sammen med Lofoten internasjonale kunstfestival får et samlet tilskudd på 3,6 millioner kroner i 2008.
 • Musikkteatret i Bodø foreslås med 0,4 millioner kroner i økt tilskudd for 2008. Tilskuddet til Helgeland museum foreslås økt med 2,5 millioner kroner. Det forutsettes at museet tar ansvar for videreføring av Petter Dass-dagene innenfor den økte driftsrammen. Salten museum får i budsjettforslaget en økning på 0,5 millioner kroner, bl.a. til dekning av utgifter i forbindelse med Hamsundagene på Hamarøy. Festspillene Turne, herunder turnemidler for frie grupper, er fra 2008 foreslått overført fra Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge til Festspillene i Nord-Norge – som dermed er foreslått med et tilskudd på 10,8 millioner kroner i 2008. Til prøveordningen med kulturkort for ungdom foreslås det 0,5 millioner kroner i 2008.
 • Det foreslås en bevilgning på 384,6 millioner kroner til Høgskolen i Bodø. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av seks stipendiatstillinger fra høsten 2008. Det er foreslått å bevilge 4,7 millioner. kroner i utstyr og inventarmidler i forbindelse med fiskeriutdanningen ved HiBo.
 • Det foreslås en bevilgning på 146 millioner kroner til Høgskolen i Narvik. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av en stipendiatstilling fra høsten 2008.
 • Det foreslås en bevilgning på 102,6 millioner kroner til Høgskolen i Nesna. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av en stipendiatstilling fra høsten 2008.
 • Det foreslås å bevilge 6938 millioner kroner over post 75 til Helse Nord RHF.
 • Regjeringen foreslår en videreføring av det høye opptaket på 432 studenter ved Politihøgskolen i 2008.
 • Bodø hovedflystasjon og Landsdelskommando Nord på Reitan vil også i 2008 være et kjerneområde for Forsvarets virksomhet.
 • Kystvaktens budsjett, med KV Nord lokalisert til Sortland, videreføres i budsjettforslaget.
 • Kystvaktens struktur er under modernisering gjennom en planmessig utskifting av eldre fartøy. Ved utløpet av 2008 vil fire nye og moderne innleide fartøy ha erstattet eldre innleid materiell.
 • Det foreslås å etablere tilstedevakt med lege for Redningshelikoptertjenesten ved Bodø hovedflystasjon i løpet av 2008.
 • Nordland Røde Kors krigsminnemuseum i Narvik ivaretar og formidler historien fra andre verdenskrig med spesiell vekt på det som skjedde i Ofoten-området. Museet foreslås støttet med 0,3 millioner kroner i 2008, som er en videreføring fra 2007.
 • Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Nordland, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.
  • 80 millioner kroner er avsatt til stamvegprosjektet riksveg 80 Røvika – Strømsnes i budsjettforslaget. Prosjektet omfatter omlegging av riksveg 80 over en 5,9 kilometer lang strekning i Fauske kommune. Den nye vegen bygges parallelt med jernbanen, nord for dagens vegtrase. Nærmest Strømsnes blir det bygd en vel 2 kilometer lang tunnel. Prosjektet vil føre til en innkorting av riksveg 80 mellom Fauske og Bodø på 6,2 kilometer. Det legges opp til anleggsstart i juli 2008, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2010. Midlene i 2008 forutsettes i sin helhet stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
  • 150 millioner kroner er foreslått til stamvegprosjektet E10 Lofotens fastlandsforbindelse. Prosjektet omfatter bygging av om lag 30 kilometer ny veg fra Raftsundet, langs Ingelsfjorden og over til Øksfjorden som krysses med to bruer. Vegen går så videre i tunnel på østsiden av Innerfjorden og gjennom Sørdalen til Gullesfjordbotn, der den knyttes til eksisterende E10. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2007. Midlene i 2008 vil bli brukt til tilbakebetaling av lån for å sikre rasjonell anleggsdrift i 2007, restarbeider og sluttoppgjør.
  • Til ”øvrige riksveger” det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 129 millioner kroner, medregnet 18 millioner kroner til rassikring. I tillegg er det regnet med at Nordland får stilt til disposisjon 36 millioner kroner i bompenger,
  • Innenfor Vegpakke Salten videreføres prosjektet riksveg 17 Tverlandet – Godøystraumen. For 2008 er det lagt opp til å bruke i alt 72 millioner kroner til dette prosjektet. Av dette beløpet er 36 millioner kroner bompenger.
  • I budsjettforslaget er det elles prioritert midler til prosjektet riksveg 808 Finneidfjord - Lakshusnes - Åsen, som åpnes for trafikk i desember 2007. I tillegg legges det opp til å fullføre byggingen av ny ferjekai på Røst.
  • Det legges opp til at rassikringsmidlene blir brukt til prosjektet E10 i Fjøsdalen i Lofoten, som åpnes for trafikk i november 2007.
 • Til sammen 285 millioner kroner er foreslått til utbygging av fjernstyring på jernbanestrekningen Grong – Bodø. 42 millionar kroner er satt av til sluttfinansiering av prosjektet Grong – Mosjøen, som nå ventes å bli ferdig i slutten av 2007. Til videre utbygging av fjernstyring på strekningen Mosjøen – Bodø er det ført opp 243 millioner kroner.
 • Innenfor Jernbaneverkets budsjettpost ”Tiltak for å øke kapasiteten” er det foreslått å sette av midler til planlegging av arbeid med å forlenge kryssingsspor på Fauske stasjon og Røkland på Nordlandsbanen. Sammen med tiltak som inngår i utbyggingen av fjernstyring på Nordlandsbanen, vil forlenging av kryssingssporet ved Fauske stasjon og ved Røkland føre til at antallet godstog på Nordlandsbanen kan økes fra tre til fire/fem tog i døgnet, i hver retning.
 • Det foreslås at det neste år blir gjennomført fornyelsesarbeider på skinnegangen på Nordlandsbanen og Ofotbanen, i form av ballastrensing og forberedelse til ballastresning.
 • Det er foreslått at det i 2008 blir gjennomført ombyggingstiltak ved jernbanestasjonen i Mo i Rana.
 • Det er lagt opp til en bevilgning på 235,79 millioner kroner (221,19 millioner kroner i 2007) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til en ny støtteordning for små nyetablerte vekstbedrifter (NyVekst). Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (tidligere Interreg). Midlene er likt fordelt, med samme sum, på fylkene som deltar i det enkelte program.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylket får derfor tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt ved årsskiftet når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen for 2008.
 • I løpet av våren 2008 vil det bli startet et arbeid for å opprette et etatsmuseum for Kystverket etter en nettverksmodell. I budsjettforslaget blir bevilgningen til kystkultur styrket med 3 millioner kroner til dette formålet. Koordinator for etatsmuseet blir fyrmuseet på Lindesnes. Det forutsettes at lokal og regional delfinansiering kommer på plass, slik at også de tre andre enhetene i nettverket (Tungenes fyr i Rogaland og samlingen i Dalsfjorden i Møre og Romsdal og Lofotmuseet i Nordland) kan utvikles videre. Modellen legger til grunn en statlig finansiering på 6 millioner kroner, mens det på lokalt og regionalt nivå forutsettes bidrag på til sammen 4 millioner kroner.
 • Det settes av 9,2 millioner kroner til moloreparasjoner i Laukvik, Vågan kommune i budsjettforslaget.
 • Det foreslås et tilskudd til følgende kommunale fiskerihavneanlegg: 4,022 millioner kroner til utdypning i Nittingleia, Bø kommune, 8,125 millioner kroner til utdypning i Nordmela, Andøy kommune og 615.000 kroner til flytebrygge i Stamsund, Vestvågøy kommune.
 •  

  Anslag på vekst i frie inntekter

   

  Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2007-2008 er på landsbasis 5,0 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2007 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2007 (RNB-nivå) og korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

  Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter økt med cirka 2,2 milliarder kroner. Beregnes veksten ut fra anslag på regnskap i 2007 innebærer dette at nivået på kommunesektorens inntekter i 2007 er 2,2 milliarder høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett. Beregnet ut fra anslag på regnskap vil sektorens frie inntekter i 2008 øke med anslagsvis 3,8 prosent. For tall for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2007-2008), Grønt hefte tabell 3-fk og tabell 3-k.

  Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) er i 2008 på 4,2 prosent.

  Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Veksten på fylkesnivå inkluderer ufordelte skjønnsmidler. Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner i positiv retning. 

  Kommunene i Nordland

  Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
  Fra 2007-2008 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,9 prosent (fra RNB-nivå 2007). Kommunene i Nordland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,1 prosent.

  I Nordland har 17 av 44 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Træna kommune med 17,1 prosent og Sørfold kommune med 14,9 prosent, mens Evenes og Ballangen kommuner har lavest vekst, begge med 0,7 prosent.

  Den sterke veksten for Træna kommune skyldes hovedsakelig at kommunen har stor oppgang i ordinært skjønnstilskudd, i tillegg til at kommunen har økning i selskapsskatten. For Sørfold kommune kan den sterke veksten blant annet forklares med at kommunen i 2008 mottar regionaltilskudd (i motsetning til i 2007). Videre har kommunen stor økning i selskapsskatten, samt økning i ordinært skjønnstilskudd.

  Den svake veksten for Evenes kommune kan blant annet forklares med at endringer i kriteriedata slår negativt ut i utgiftsutjevningen for kommunen. Kommunen har også nedgang i ordinært skjønnstilskudd og nedgang i selskapsskatten. For Ballangen kommune kan den svake veksten hovedsakelig forklares med at kommunen har kraftig nedgang i ordinært skjønnstilskudd, i tillegg til at kommunen taper på endringene i kriteriedata.

  Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
  Sett under ett hadde kommunene i Nordland i 2006 utgiftskorrigerte frie inntekter på 107 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Nordland hadde samtlige 44 kommuner i fylket utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er ikke med i beregningene, og vil påvirke tallene i positiv retning, jamfør første avsnitt. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

  Finansielle indikatorer
  Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Nordland hadde i 2006 et netto driftsresultat på 5,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,2 prosent.

  Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Nordland hadde i gjennomsnitt 35 200 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2006. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 26 500 kroner.

  Nordland fylkeskommune

  Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
  Nordland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,3 prosent i 2008 (fra RNB-nivå 2007), som er 0,4 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 5,7 prosent. Dette kan blant annet forklares med at:

  • Nordland fylkeskommune tjener på endringer i utgiftsutjevningen, inkludert endringer i kriteriedata og i korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler.
  • Nordland fylkeskommune taper på endringer i overgangsordningen og på endringer i saker utenfor overgangsordningen (tabell C).

   

  Finansielle indikatorer
  Nordland fylkeskommune hadde i 2006 et netto driftsresultat på 5,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,3 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 1 026 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 3 400 kroner.

  Vekst RNB 2007 til 2008

  Kommune

  Anslag på

  frie

  inntekter

  2008

  (1 000 kr)

  Nominelle

  kroner

  (1 000 kr)

  Prosent

  Utgiftskorr.

  frie

  inntekter

  2006

  (i % av landsgj.)

  Netto drifts-

  resultat i pst.

  av drifts-

  inntektene

  Netto

  lånegjeld

  (kr. per innb.)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1804 Bodø

  1 323 164

  65 365

  5,2

  105

  5,1

  43 510

  1805 Narvik

  569 054

  35 680

  6,7

  103

  2,8

  36 100

  1811 Bindal

  74 928

  3 011

  4,2

  120

  15,6

  42 356

  1812 Sømna

  82 619

  6 218

  8,1

  114

  6,8

  39 270

  1813 Brønnøy

  260 367

  10 582

  4,2

  104

  3,0

  39 731

  1815 Vega

  58 005

  1 059

  1,9

  126

  0,3

  50 922

  1816 Vevelstad

  30 341

  951

  3,2

  150

  4,1

  20 006

  1818 Herøy

  71 845

  2 602

  3,8

  122

  6,2

  54 174

  1820 Alstahaug

  224 533

  12 944

  6,1

  103

  3,4

  280

  1822 Leirfjord

  85 945

  5 084

  6,3

  113

  7,8

  29 994

  1824 Vefsn

  425 280

  21 142

  5,2

  103

  6,7

  22 987

  1825 Grane

  65 909

  1 543

  2,4

  118

  7,0

  18 894

  1826 Hattfjelldal

  66 864

  2 292

  3,5

  122

  13,4

  43 360

  1827 Dønna

  67 297

  3 113

  4,8

  118

  2,1

  31 711

  1828 Nesna

  75 101

  2 511

  3,5

  124

  6,0

  26 614

  1832 Hemnes

  171 721

  12 351

  7,7

  108

  9,6

  61 393

  1833 Rana

  770 270

  42 110

  5,8

  102

  8,2

  34 640

  1834 Lurøy

  106 675

  10 514

  10,9

  115

  6,4

  22 426

  1835 Træna

  32 165

  4 694

  17,1

  155

  10,1

  38 235

  1836 Rødøy

  72 970

  1 246

  1,7

  132

  4,2

  16 227

  1837 Meløy

  242 438

  13 216

  5,8

  107

  8,9

  33 765

  1838 Gildeskål

  94 441

  4 359

  4,8

  114

  6,1

  46 879

  1839 Beiarn

  53 784

  2 317

  4,5

  129

  9,8

  40 346

  1840 Saltdal

  188 546

  8 396

  4,7

  108

  5,9

  27 576

  1841 Fauske

  289 830

  14 084

  5,1

  103

  4,3

  29 416

  1845 Sørfold

  94 923

  12 284

  14,9

  112

  4,5

  35 298

  1848 Steigen

  111 078

  4 320

  4,0

  114

  2,8

  50 347

  1849 Hamarøy

  82 457

  2 538

  3,2

  115

  3,7

  27 768

  1850 Tysfjord

  89 023

  2 364

  2,7

  115

  5,9

  42 721

  1851 Lødingen

  93 424

  5 085

  5,8

  111

  3,9

  39 384

  1852 Tjeldsund

  64 263

  3 038

  5,0

  117

  4,7

  62 712

  1853 Evenes

  62 355

  410

  0,7

  122

  3,2

  45 088

  1854 Ballangen

  102 841

  707

  0,7

  110

  -

  -

  1856 Røst

  32 552

  1 138

  3,6

  154

  6,6

  70 213

  1857 Værøy

  38 997

  1 086

  2,9

  138

  15,7

  34 417

  1859 Flakstad

  64 272

  2 036

  3,3

  122

  -0,5

  29 800

  1860 Vestvågøy

  356 683

  14 657

  4,3

  103

  -1,2

  20 972

  1865 Vågan

  286 500

  13 284

  4,9

  103

  2,8

  41 877

  1866 Hadsel

  258 072

  10 480

  4,2

  103

  5,3

  24 242

  1867 Bø

  123 747

  6 258

  5,3

  110

  -0,8

  55 398

  1868 Øksnes

  156 639

  6 966

  4,7

  105

  3,1

  31 598

  1870 Sortland

  316 067

  11 026

  3,6

  105

  5,4

  40 452

  1871 Andøy

  185 843

  8 946

  5,1

  104

  1,1

  25 386

  1874 Moskenes

  51 202

  481

  0,9

  124

  3,8

  41 626

  Fordeles gjennom året

  31 936

  -4 676

  Nordland

  8 106 967

  389 809

  5,1

  107

  5,1

  35 213

Til toppen