Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Oslo

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOslo

 • Det foreslås bevilget 3,5 millioner kroner til Akerselva miljøpark – Nedre Foss, som skal gå til opparbeiding av et viktig friluftsområde i Oslo indre øst.
 • Det foreslås at verneplan for Oslofjorden – delplan Oslo og Akershus gjennomføres.
 • Det foreslås at verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres
 • Regjeringen forslår en økt bevilgning på 13 millioner kroner til utvikling av grønnstruktur og kulturmiljø i Groruddalen. Bevilgningen til miljøvennlig byutvikling er nå er oppe i 21 millioner kroner på Miljøverndepartementets budsjett.
 • I budsjettforslaget er bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt økt med 9 millioner kroner for hele landet. Dette vil også berøre rovviltregion 4 Oslo, Akershus og Østfold. For øvrig foreslår Regjeringen å øke bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 20 millioner kroner.
 • Produktregisteret skal innlemmes i Statens forurensningstilsyn i 2008, og i budsjettforslaget er det er avsatt 3 millioner kroner til å ivareta flyttingen.
 • I budsjettforslaget får Den Norske Opera en økning i tilskuddet på 49,7 millioner kroner.
 • Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design får en økning i budsjettforslaget for 2008 på 23,5 millioner kroner. Økningen skal bl.a. finansiere tiltak for bedring av museets sikrings- og bevaringsforhold og drift av virksomheten i nye lokaler på Bankplassen 3.
 • Av museene i Oslo er det ellers foreslått økninger på 0,8 millioner kroner til Oslo museum og 0,4 millioner kroner til Jødisk museum i Oslo.
 • Dansens Hus som planlegges åpnet i februar 2008, foreslås med et tilskudd i 2008 på 28,2 millioner kroner, en økning på 9,2 millioner kroner.
 • Tilskuddet til Oslo-Filharmonien er foreslått med en økning på 8,9 millioner kroner.
 • Til Nationaltheatret foreslås det en økning på 8,5 og til Det Norske Teatret 7,9 millioner kroner. 3 millioner kroner av økningen for hver av institusjonene skal dekke utgifter ved å lånefinansiere ekstraordinære utbedringsbehov.
 • Oslo Kammermusikkfestival foreslås med fast tilskudd på statsbudsjettet for 2008 med 1,2 millioner kroner, en økning på 0,3 millioner kroner fra 2007. Det Norske Kammerorkester foreslås med en økning på 1,2 millioner kroner. Cikada og Oslo Sinfonietta er foreslått med et samlet tilskudd på 2 millioner kroner.
 • Nobels fredssenter får tilskuddet økt med 4 millioner kroner i budsjettforslaget.
 • Det er også lagt inn forslag om økninger til diverse flerkulturelle tiltak, herunder Agenda X, Center for Afrikansk Kulturformidling, Du Store Verden!, Cosmopolite Scene og Nordic Black Theatre. Stiftelsen Horisont/Mela foreslås som knutepunktfestival med et tilskudd i 2008 på 3 millioner kroner. Tilskuddet til riksscene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans er foreslått økt med 1 million kroner.
 • Det foreslås en bevilgning på 3,782 milliarder kroner til Universitetet i Oslo, UiO. Det ble i 2005 gitt startbevilgning til nytt informatikkbygg ved Universitetet i Oslo. I St.prp. nr. 90 (2006-2007) Om nytt informatikkbygg ved Universitetet i Oslo (IFI2) ble det foreslått å øke kostnadsrammen for prosjektet med om lag 100 mill. kroner. For 2008 foreslås det en bevilgning til prosjektet på 330 mill. kroner. I forbindelse med at universitetsfunksjonen til Akershus universitetssykehus (AHUS) er gjennomført foreslås en bevilgning på 33,2 millioner kroner til UiO i 2008 knyttet til utstyrsmidler til nytt bygg ved AHUS. Ny lov om medisinsk og helsefaglig forskning medfører bl.a. at de regionale komiteene for medisinsk forskningsetikk (REK) får flere oppgaver. I den forbindelse er det foreslått en bevilgning til UiO på 2,29 millioner kroner. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av 97 stipendiatstillinger fra høsten 2008. Det er foreslått å bevilge 18 millioner kroner som en engangsbevilgning i 2008 til UiO til sikring og bevaring av universitetsmuseene. Restaureringen av Aulaen skal være ferdigstilt til UiOs 200-års jubileum i 2011.
 • Det foreslås en bevilgning på 965,3 millioner kroner til Høgskolen i Oslo, HiO. Det er foreslått å bevilge 5 millioner kroner til utstyr og inventar i 2008 i forbindelse med byggprosjektene ved høyskolen. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av åtte stipendiatstillinger fra høsten 2008. HiO skal i 2008 omdisponere internt 15 studieplasser til førskolelærerutdanningen.
 • Det foreslås en bevilgning på 104,8 mill. kroner til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av to stipendiatstillinger fra høsten 2008.
 • Det foreslås en bevilgning på 132,7 millioner kroner til Norges idrettshøgskole, NiH. Det er foreslått å bevilge 3 millioner kroner til NiH til inventar og utstyr ifm byggprosjektet ved høyskolen. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av tre stipendiatstillinger fra høsten 2008.
 • Det foreslås en bevilgning på 165,7 millioner kroner til Norges musikkhøgskole. Det er foreslått å bevilge 2,1 millioner kroner til nye instrumenter ved høyskolen. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av to stipendiatstillinger fra høsten 2008.
 • Det foreslås en bevilgning på 196,5 millioner kroner til Kunsthøgskolen i Oslo, KhiO i 2008. Det er inngått en avtale om byggetrinn II på Seilduksfabrikken, med forbehold om Stortingets samtykke. Bygget vil romme lokaler for Fakultetet for visuell kunst og stå ferdig første halvår 2010. Med dette vil hele KhiO være samlet på ett sted.
 • Det foreslås en bevilgning på 223,4 millioner kroner til Norges veterinærhøgskole i 2008. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av fem stipendiatstillinger fra høsten 2008.
 • Det foreslås en bevilgning på 184,4 millioner kroner til Handelshøyskolen BI. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av to stipendiatstillinger fra høsten 2008.
 • Det foreslås en bevilgning på 56 millioner kroner til det Teologiske Menighetsfakultet:. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av en stipendiatstilling fra høsten 2008.
 • Det foreslås en bevilgning på 94,2 millioner kroner til Diakonhjemmet Høgskole, Oslo/ Rogaland. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av tre stipendiatstillinger fra høsten 2008.
 • Det foreslås en bevilgning på 56,2 millioner kroner til Lovisenberg diakonale høgskole.
 • Det foreslås en bevilgning på 34,7 millioner kroner til Høgskolen Diakonova.
 • Det foreslås en bevilgning på 10,7 millioner kroner til Rudolf Steinerhøyskolen.
 • Det foreslås en bevilgning på 3,4 millioner kroner til Den norske Eurytmihøyskole.
 • Det foreslås en bevilgning på 13,5 millioner kroner til Barratt Due musikkinstitutt.
 • Det foreslås en bevilgning på 10,2 millioner kroner til Den Norske Balletthøyskole.
 • Det foreslås en bevilgning på 9,3 millioner kroner til Oslo Markedshøyskole.
 • Det foreslås en bevilgning på 9,2 millioner kroner til Norsk Reiselivshøyskole.
 • Det foreslås en bevilgning på 9,1 millioner kroner til Høgskolen i Staffeldtsgate.
 • Det foreslås en bevilgning på 6,7 millioner kroner til Fjellhaug Misjonshøgskole.
 • Det er etablert et forpliktende samarbeid mellom Politidirektoratet, Oslo politidistrikt, nærliggende politidistrikt og politiets særorganer for å sikre en koordinert og styrket innsats mot gjengkriminalitet. Det er i 2006 og 2007 satt av seks millioner kroner til prosjektet for å sikre økt innsats. Det foreslås at den økte innsatsen videreføres i 2008.
 • Det foreslås å styrke Økokrim med 20 millioner kroner i 2008 til etterforskning av en særskilt skattesak.
 • Budsjettet til Oslo politidistrikt foreslås økt med om lag 74 millioner kroner i forhold til saldert budsjett i 2007. Helårsvirkningen av tiltak vedtatt i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2007 er videreført med 32 millioner kroner.
 • Som et ledd i en langsiktig styrking av politiet foreslår Regjeringen at det høye opptaket på 432 studenter ved Politihøgskolen videreføres i 2008.
 • Det vil i 2008 bli tatt inn fire ekstraordinære klasser eller 100 aspiranter ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). Sammen med et ordinært opptak på seks klasser eller 150 aspiranter, vil opptaket til KRUS bli på 250 aspiranter i 2008. To av klassene vil bli gjennomført som et desentralisert undervisningsopplegg ved Ravneberget fengsel i Østfold og Åna fengsel i Rogaland.
 • Justisdepartementet har på bakgrunn i Stortingets vedtak i Innst. S. nr. 104 (2004-2005) inngått kontrakt om leveranse og drift av landsdekkende nødnett med Siemens AS. Kontrakten ble 1. april 2007 overført det nye selskapet Nokia Siemens Networks AS. Under planleggingsarbeidet har leverandøren avdekket at sentrale aktiviteter i deres leveranse vil ta mer tid enn forventet. Av kvalitetshensyn er det derfor gjennomført en revidering av planen for utbygging av selve radionettet. I henhold til revidert plan legges det til grunn at nettet blir klart til bruk i Østfold, Follo, Oslo, Romerike, Asker og Bærum og Søndre Buskerud politidistrikt november 2008, dvs. om lag åtte måneder forsinkelse i forhold til opprinnelig fremdriftsplan.
 • Aktiviteten ved Hans Majestet Kongens Garde knyttet til vakthold av kongehuset opprettholdes i 2008 på samme nivå som i 2007.
 • Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur foreslås støttet med 1,1 mill. kroner i 2008, som er en økning på 0,2 mill. kroner sammenlignet med 2007.
 • Forsvardepartementet støtter forskning innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk, deriblant en treårig (2005–2008) støtteordning i den hensikt å etablere internasjonal humanitær rett/krigens folkerett som eget fag ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.
 • Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Oslo, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.
  • Til riksveg 150 Ringveg 3 (Ulvensplitten - Tjernsmyr) i Oslo er det avsatt en statlig investeringsramme på 10 millioner kroner for 2008 i forslag til statsbudsjett. I tillegg er det regnet med 90 millioner kroner i tilskudd frå Oslo kommune til finansiering av lokalvegnettet som inngår i prosjektet Ulvensplitten – Sinsen. De statlige midlene foreslås brukt til mindre investeringstiltak, i all hovedsak bygging av gang- og sykkelveger. Øvrig aktivitet forutsettes dekket gjennom midler som ble stilt til disposisjon for prosjektet i 2006. Målet er at prosjektet kan åpnes for trafikk i 2012.
  • 178 millioner kroner er ført opp til utbedring, utskifting og oppgradering av teknisk utstyr i Festningstunnelen, på E18 i Oslo i forslag til statsbudsjett. Av hensyn til trafikkavviklingen i området er det viktig at tiltakene fullføres før Bjørvikaprosjektet blir åpnet for trafikk i 2010. Prosjektet forutsettes i sin helhet finansiert med bompenger fra Oslopakke. Arbeidene ventes fullført sommeren 2009
  • For prosjektet ”Vegutbygging i Bjørvika” er det for 2007 lagt til grunn en statlig investeringsramme på 399,8 millioner kroner. Av dette beløpet er 54 millioner kroner innenfor rammen i Nasjonal transportplan 2006-2009. I tillegg er det lagt til grunn at det skal brukes 440 millioner kroner i bompenger fra Oslopakke 1.
  • Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 229 millioner kroner. I tillegg er det regnet med at Oslo får stilt til disposisjon til sammen 810 millioner kroner i bompenger fra Oslopakke 1 og Oslopakke 2. Av bompengemidlene forutsettes det 625 millioner kroner til tiltak på stamvegnettet, medregnet 440 millioner kroner til E 18 Bjørvikaprosjektet. I tillegg forutsettes 185 millioner kroner til tiltak på øvrig riksvegnett. Av dette kommer 139 millioner kroner fra Oslopakke 2. Det er ellers lagt til grunn et tilskudd på 47 millioner kroner frå Oslo kommune som tilbakebetaling på lånet til T-baneringen.
  • Innenfor denne rammen prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på kollektivtrafikktiltak. I tilegg prioriteres bygging av gang- og sykkelveg langs E6 mellom Furuset og bygrensen.
 • Det forutsettes benyttet om lag 250 millioner kroner til kollektivtrafikktiltak i Oslo i 2008. Av dette utgjør statlige midler 25 millioner kroner, 47 millioner kroner er tilskudd fra Oslo kommune, mens resten dekkes ved hjelp av bompenger. Innenfor denne rammen legges det opp til å videreføre arbeidene med opprusting av Kolsåsbanen og Jernbanetorget knutepunkt. I tillegg prioriteres framkommelighetstiltak for buss og trikk og tiltak for å bedre tilgjengeligheten til kollektivtilbudene gjennom utbedring av kollektivknutepunkt. Det legges blant opp til å starte arbeidene med å ruste opp Schweigaards gate i forbindelse med Vaterland bussterminal. For flere prosjekter i Oslo er anleggsstart avhengig av at det foreligger planavklaring.
 • Det arbeides med sikte på åpning av Kolsåsbanen fram til Åsjordet sommeren 2008, mens strekningen videre til Akershus grense ventes fullført sommeren 2009. Det er varslet kostnadsøkning for prosjektet. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til prosjektet i forbindelse med planlagt framlegging av første trinn av Oslopakke 3 høsten 2007.
 • Det foreslås at utbedringen av riksveg 4 Carl Berners plass videreføres i 2008. I tillegg legges det opp til å utvide riksveg 191 Nedre Kalbakkvei til firefelts veg på strekningen Strømsveien – Alfasetveien. Videre legges det opp til å starte arbeidene med å ruste opp riksveg 168 Bogstadveien. Det foreligger ikke godkjent reguleringsplan for prosjektet. I tillegg er det uenighet mellom Oslo kommune og Statens vegvesen om dekning av kostnadene ved utskifting av nedslitte skinner for sporvogn. Samferdselsdepartementet forutsetter at disse forholdene er avklart før eventuell anleggsstart, går det ellers fram av budsjettforslaget.
 • 40 millioner kroner er satt av til strakstiltak ved Alnabru godsterminal. Midlene skal nyttes til strakstiltak for å øke kapasiteten, i påvente av at ny terminal blir ferdig. Strakstiltakene blir gjennomført i 2007 og 2008, og vil føre til en kapasitetsøkning på 20 prosent, sammenlignet med dagens kapasitet. I tillegg er det satt av midler til videre planlegging og kjøp av grunn for utbyggingsprosjektet ”Alnabru godsterminal”. Kostnadene for prosjektet har nå vist seg å være mye større enn det som tidligere har vært regnet med. Jernbaneverket er i ferd med å utarbeide nye planer som må gjennomgå ekstern kvalitetssikring før prosjektet kan få ny bevilgning. Samferdselsdepartementet tar sikte på å komme med forslag til ny bevilgning i forbindelse med statsbudsjettet for 2009, går det fram av budsjettforslaget.
 • Over Jernbaneverkets budsjett for neste år er det satt av midler til opprusting av Geita bru i Oslo.
 • Innenfor programområdet ”Stasjoner og knutepunkter” er det avsatt midler til ombyggingstiltak på stasjonene Haugenstua og Nationaltheatret (brannsikring).
 • Det foreslås at det neste år blir gjennomført en oppgradering av signal- og sikringsanleggene på Oslo S og utbedring av publikumsområdene på Nationaltheatret stasjon.
 • En betydelig del av vedlikeholdsbevilgningen vil bli brukt til fornyelse av skinnegangen i Oslo-området, for å bedre punktligheten i togtrafikken.
 • Til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene” er det, på landsbasis, foreslått 161,7 millioner kroner. Ordningen har som formål å påvirke transportutviklingen i de større byområdene, slik at flere velger kollektivtransport framfor egen bil. Oslo og åtte andre byområder vil i 2008 være omfattet av ordningen, og vil dermed bli invitert til å søke om å få tildelt midler fra ordningen. – Ved tildeling av midler vil det bli lagt avgjørende vekt på utviklingen i kollektivtransporten og personbilbruken de siste årene. Det er aktuelt å konsentrere midlene til færre byområder enn i dag, går det fram av budsjettforslaget.
 • Det er lagt opp til en bevilgning på 10,50 millioner kroner (10,50 kroner i 2007) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Midlene skal bidra til å realisere regionale mål for utvikling, særlig på områdene kompetanseheving, utvikling av lokale og regionale næringsmiljø, omstilling, entreprenørskap, nyetablering og innovasjon i næringslivet og utvikling av attraktive regioner og sentra. Inkludert i bevilgningen inngår en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (tidligere Interreg). Midlene er likt fordelt, med samme sum, på fylkene som deltar i det enkelte program.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2007-2008 er på landsbasis 5,0 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2007 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2007 (RNB-nivå) og korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter økt med cirka 2,2 milliarder kroner. Beregnes veksten ut fra anslag på regnskap i 2007 innebærer dette at nivået på kommunesektorens inntekter i 2007 er 2,2 milliarder høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett. Beregnet ut fra anslag på regnskap vil sektorens frie inntekter i 2008 øke med anslagsvis 3,8 prosent. For tall for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2007-2008), Grønt hefte tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) er i 2008 på 4,2 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Veksten på fylkesnivå inkluderer ufordelte skjønnsmidler. Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner i positiv retning.

Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
Oslo kommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,2 prosent (fra RNB-nivå 2007). Dette er 0,3 prosentpoeng over den anslåtte veksten til kommunene på landsbasis.

Oslo fylkeskommune anslås å få en vekst i de frie inntektene på 7,0 prosent (fra RNB-nivå 2007), dette er 1,3 prosentpoeng over den anslåtte veksten til fylkeskommunene på landsbasis.

Oslo kommune og fylkeskommune anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,5 prosent (fra RNB-nivå 2007). Dette er 0,5 prosentpoeng over den anslåtte nominelle veksten i de frie inntektene til kommunesektoren på 5,0 prosent.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde Oslo i 2006 utgiftskorrigerte frie inntekter på 108 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd. Oslo kommune har relativt høye skatteinntekter.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Oslo hadde i 2006 et netto driftsresultat på 8 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunesektoren samlet (inklusiv Oslo) var 5,5 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Oslo kommune hadde i gjennomsnitt 17 458 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2006 (Oslo som konsern). Landsgjennomsnittet for kommunesektoren samlet (som konsern inklusiv Oslo) var 36 184 kroner.

Nominell vekst i frie inntekter for Oslo som kommune og fylkeskommune

Vekst RNB 2007 til 2008

Anslag på

frie

inntekter

2008

(1 000 kr)

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2006

(i % av landsgj.)

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

Netto

lånegjeld

(kr. per innb.)

1

2

3

4

5

6

Fylke

03 Oslo

3 793 399

248 971

7,0

108

8,0

-20 635

Kommune

0301 Oslo

17 078 731

839 916

5,2

108

8,0

-20 635

Oslo samlet

20 872 131

1 088 887

5,5

108

8

-20 635

Til toppen