Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Østfold

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOslo

 • Bevilgningen til brannsikring foreslås økt med 1 million kroner til 11,9 millioner kroner i 2008. Midlene vil bli benyttet til å bedre brannsikkerheten i 50 tette trehusmiljøer. Dette vil bl.a. omfatte Røros, Gamlebyen i Fredrikstad og Grip. Røros vil for øvrig være ferdig sikret mot brann i løpet av 2008.
 • Det foreslås at verneplan for Oslofjorden – delplan Østfold gjennomføres. Det foreslås også at verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres.
 • Det foreslås at bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt økes med 9 millioner kroner for hele landet. Dette vil også berøre rovviltregion 4 Oslo, Akershus og Østfold. For øvrig foreslås det å øke bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 20 millioner kroner.
 • Det foreslås at bevilgningen til arbeidet med Vansjø videreføres med 4 millioner kroner i 2008.
 • Det Norske Blåseensemble anno 1734 er foreslått med en økning på om lag 1,4 millioner kroner i 2008. Den delen av driftstilskuddet som frem til 2008 ble dekket av Forsvarsdepartementet, blir fra 2008 videreført av Kultur- og kirkedepartementet.
 • Punkt Ø (Østfolds fylkesgalleri) får i budsjettforslaget en økning på 0,8 millioner kroner.
 • Bevilgningen til Østfold Teater foreslås økt med 1 million kroner til 2,3 millioner kroner i tilskudd for 2008. Studium Actoris og Folk i gata-festival foreslås bevilget et tilskudd på 0,6 millioner kroner i 2008, og til prøveordning med kulturkort for ungdom 0,25 millioner kroner.
 • Det foreslås en bevilgning på 379,7 millioner kroner til Høgskolen i Østfold. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av to stipendiatstillinger fra høsten 2008.
 • Det foreslås en bevilgning på 78,7 millioner kroner til Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Videre er det lagt inn midler gjennom Forskningsrådet til tre stipendiatstillinger i forbindelse med et samarbeid med India.
 • Regjeringen foreslår en utvidelse av Ravneberget fengsel med ni nye plasser med lavere sikkerhetsnivå.
 • For å bidra til å sikre nok fagfolk til fengsler der behovet er størst, foreslås en desentralisert klasse i regi av Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) ved Ravneberget fengsel.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 530 millioner kroner på Fornyings- og administrasjonsdepartementets budsjett til videreføring av byggingen av Halden fengsel. Halden fengsel vil få 251 plasser som skal stå klar til bruk våren 2010.
 • Det er i dag døgnkontinuerlig tilstedevakt ved redningshelikopterbasene på Sola, Banak og Bodø. Regjeringen foreslår å utvide tilstedevaktordningen til også å gjelde redningshelikopterbasene på Ørland og Rygge medio 2008. Tilstedevaktordningen vil dermed være innført ved alle redningshelikopterbasene på fastlandet. Rygge vil fra samme tidspunkt etableres som fast base for å kunne understøtte etableringen av tilstedevaktordningen i Florø.
 • Justisdepartementet har på bakgrunn i Stortingets vedtak i Innst. S. nr. 104 (2004-2005) inngått kontrakt om leveranse og drift av landsdekkende nødnett med Siemens AS. Kontrakten ble 1. april 2007 overført det nye selskapet Nokia Siemens Networks AS. Under planleggingsarbeidet har leverandøren avdekket at sentrale aktiviteter i deres leveranse vil ta mer tid enn forventet. Av kvalitetshensyn er det derfor gjennomført en revidering av planen for utbygging av selve radionettet. I henhold til revidert plan legges det til grunn at nettet blir klart til bruk i Østfold, Follo, Oslo, Romerike, Asker og Bærum og Søndre Buskerud politidistrikt november 2008, dvs. om lag åtte måneder forsinket.
 • På Fredriksten festning vil Forsvarsbygg arbeide for å tilrettelegge både ny og gammel kommandantbolig for ny bruk. Forsvarsbygg vil i tillegg fullføre arbeidet med helhetsplan og reguleringsplan, i nært samarbeid med Østfold fylkeskommune og Halden kommune, med vekt på å videreutvikle festningen som kulturarena. På Fredrikstad festning arbeides det videre med istandsetting av Tøihuset og Artillerigården slik at bygningene tilfredsstiller gjeldende forskrifter og kan tilrettelegges for ny bruk. I tillegg vil det bli utført kritisk vedlikehold av taket på Kasernen og Artillerigården.
 • Moss lufthavn Rygge vil i 2008 være inne i sitt første driftsår etter åpning høsten 2007. Høyere aktivitet forventes i 2008, ved at flere flyselskaper og aktører vil etablere flere ruter til/fra Rygge. Luftforsvaret vil stå som overordnet ansvarlig for den samlede sivile og militære virksomheten.
 • Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Østfold, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.
  • 377 millioner kroner er foreslått som statlige bevilgninger til arbeid på E18 på stamvegstrekningen Riksgrensen/Ørje - Oslo. I tillegg er det regnet med 95 millioner kroner i bompenger. Innenfor denne rammen legges det opp til å fullfinansiere prosjektet Momarken - Sekkelsten. I tillegg prioriteres videreføring av prosjektet Krosby – Knapstad. Det er også forutsatt midler til legging av slitelag på strekningene Ørje – Eidsberg grense og Sekkelsten – Krosby.
  • Til prosjektet Momarken – Sekkelsten er det for 2008 satt av i alt 220 millioner kroner, medregnet 185 millioner kroner i statlig tilbakebetaling til bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av 6,2 kilometer firefelts veg i ny trasé i kommunene Eidsberg, Trøgstad og Askim. Vegen bygges med 20 meter vegbredde og midtrekkverk. I tillegg omfatter prosjektet omlegging av riksveg 22 på en om lag 1,3 kilometer lang strekning. Prosjektet ble åpnet for trafikk i august 2007.
  • Til E18 Krosby – Knapstad er det satt av 200 millioner kroner. Av dette beløpet forutsettes 70 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av 8 kilometer firefelts veg i kommunene Askim, Spydeberg og Hobøl. Vegen bygges med 20 meter vegbredde og midtrekkverk. Ny bru over Glomma og tunnel gjennom Romsåsen inngår i prosjektet, sammen med omlegging av lokalvegnettet vestover fra Askim. Anleggsarbeidet tok til i august i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2010.
  • Til prosjektet E6 fra Svinesund og gjennom Sarpsborg (Svingenskogen - Åsgård) er det ført opp i alt 660 millioner kroner. Av dette forutsettes 540 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende E6 fra to- og trefelts veg til firefelts veg på en 34 kilometer lang strekning i kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Råde. Vegen bygges med 26 meter vegbredde og midtrekkverk. I prosjektet inngår blant annet bygging av ny bru over Glomma parallelt med dagens bru. Den 3 kilometer lange strekningen fra Solli til Åsgård ble åpnet for trafikk i 2006, og den 4 kilometer lange strekningen Svingenskogen – Slang ble åpnet i juli 2007. Hele prosjektet ventes åpnet for trafikk i november 2008.
  • For ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 66 millioner kroner. I tillegg er det regnet med at Østfold får stilt til disposisjon 37 millioner kroner i bompenger. Dette beløpet er fordelt med 20 millioner kroner fra Østfoldpakka til sidevegstiltak knyttet til utbygging av E18 og 17 millioner kroner fra innkrevingen på riksveg 108 i Hvaler til utbedring av fylkesveg 472 til Utgårdskilen.
  • Innenfor den statlige rammen for ”øvrige riksveger” prioriteres mindre investeringstiltak. En vesentlig del av midlene vil bli brukt til å videreføre arbeidene med å utbedre riksveg 108 Hvalertunnelen. I tillegg prioriteres trafikksikkerhetstiltak.
  • I budsjettforslaget er det vist til at Stortinget har sluttet seg til forslag om delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet riksveg 108 Ny Kråkerøyforbindelse i Fredrikstad, og at Statens vegvesen har innhentet tilbud på de to største entreprisene. Tilbudene er vesentlig høyere enn forutsatt, og det er derfor ikke grunnlag for å inngå kontrakter og starte arbeidene høsten 2007 som tidligere forutsatt. Fredrikstad kommune og Statens vegvesen vurderer nå nye finansieringsløsninger og kontraktsformer. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til revidert kostnadsoverslag, framdrifts- og finansieringsplan så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringar, går det fram av budsjettforslaget.
 • Innenfor forslaget til bevilgning for kapasitetsøkende tiltak på jernbanenettet prioriteres utbygging av Berg kryssingsspor på Østfoldbanen og nødvendig opprusting av Rolvsøysund jernbanebru på Østfoldbanen. På Østfoldbanen vil det dessuten bli gjennomført fornyelse av skinnegangen, blant annet ballastrensning.
 • Til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene” er det, på landsbasis, foreslått 161,7 millioner kroner. Ordningen har som formål å påvirke transportutviklingen i de større byområdene, slik at flere velger kollektivtransport framfor egen bil. Fredrikstad/Sarpsborg og åtte andre byområder vil i 2008 være omfattet av ordningen, og vil dermed bli invitert til å søke om å få tildelt midler frå ordningen. – Ved tildeling av midler vil det bli lagt avgjørende vekt på utviklingen i kollektivtransporten og personbilbruken de siste årene. Det er aktuelt å konsentrere midlene til færre byområder enn i dag, går det fram av budsjettforslaget.
 • Det er lagt opp til en bevilgning på 18,82 millioner. kroner (18,65 millioner kroner i 2007) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Midlene skal bidra til å realisere regionale mål for utvikling, særlig på områdene kompetanseheving, utvikling av lokale og regionale næringsmiljø, omstilling, entreprenørskap, nyetablering og innovasjon i næringslivet og utvikling av attraktive regioner og sentra. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (tidligere Interreg). Midlene er likt fordelt, med samme sum, på fylkene som deltar i det enkelte program.

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2007-2008 er på landsbasis 5,0 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2007 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2007 (RNB-nivå) og korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter økt med cirka 2,2 milliarder kroner. Beregnes veksten ut fra anslag på regnskap i 2007 innebærer dette at nivået på kommunesektorens inntekter i 2007 er 2,2 milliarder høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett. Beregnet ut fra anslag på regnskap vil sektorens frie inntekter i 2008 øke med anslagsvis 3,8 prosent. For tall for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2007-2008), Grønt hefte tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) er i 2008 på 4,2 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Veksten på fylkesnivå inkluderer ufordelte skjønnsmidler. Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner i positiv retning.

Kommunene i Østfold


Vekst i frie inntekter fra 2007-2008

Fra 2007-2008 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,9 prosent (fra RNB-nivå 2007). Kommunene i Østfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,9 prosent (fra RNB-nivå i 2007), som er likt landsgjennomsnittlig nominell vekst.

I Østfold har 11 av 18 kommuner vekst som er høyere eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Våler kommune med 7,5 prosent, mens Marker kommune har lavest vekst med 3,8 prosent.

Den sterke veksten for Våler kommune skyldes i første rekke endringer i selskapsskatten, men kommunene har også endringer i kriteriedata som slår positivt ut i utgiftsutjevningen og bidrar til å trekke opp veksten.

Den svake veksten for kommune Marker skyldes endringer i kriteriedata som slår negativt ut i utgiftsutjevningen.

Sett under ett hadde kommunene i Østfold i 2006 utgiftskorrigerte frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Østfold hadde 2 av 18 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er ikke med i beregningene, og vil påvirke tallene i positiv retning, jamfør første avsnitt. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Østfold hadde i 2006 et netto driftsresultat på 5,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,2 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Østfold hadde i gjennomsnitt

27 000 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2006. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 26 500 kroner.

Østfold fylkeskommune
 

Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
Østfoldfylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,1 prosent (fra RNB-nivå 2007) i 2008, som er 0,6 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 5,7 prosent.

Østfold fylkeskommune taper på endringer i saker utenfor overgangsordningen.

Finansielle indikatorer
Østfold fylkeskommune hadde i 2006 et netto driftsresultat på 5,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,3 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 3 271 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 3 442 kroner.

 

Vekst RNB 2007 til 2008

 

Kommune

Anslag på

frie

inntekter

2008

(1 000 kr)

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2006

(i % av landsgj.)

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

Netto

lånegjeld

(kr. per innb.)

 
 
 
 
 

1

2

3

4

5

6

 

0101 Halden

819 935

36 695

4,7

92

3,6

23 400

 

0104 Moss

820 049

42 025

5,4

93

3,5

3 225

 

0105 Sarpsborg

1 445 560

68 355

5,0

92

7,8

22 979

 

0106 Fredrikstad

2 062 420

96 482

4,9

93

5,9

36 953

 

0111 Hvaler

119 687

5 142

4,5

96

8,5

44 658

 

0118 Aremark

59 307

2 853

5,1

107

13,7

17 100

 

0119 Marker

119 756

4 422

3,8

93

7,3

34 753

 

0121 Rømskog

34 977

1 430

4,3

119

17,0

26 745

 

0122 Trøgstad

156 078

7 537

5,1

93

5,9

24 964

 

0123 Spydeberg

147 316

6 268

4,4

96

5,7

24 623

 

0124 Askim

401 354

19 528

5,1

93

9,1

26 109

 

0125 Eidsberg

308 932

13 234

4,5

93

7,2

39 256

 

0127 Skiptvet

103 298

4 926

5,0

93

13,1

7 253

 

0128 Rakkestad

241 447

9 839

4,2

93

3,0

46 496

 

0135 Råde

188 768

9 058

5,0

94

3,4

29 874

 

0136 Rygge

392 377

20 387

5,5

93

-2,2

27 524

 

0137 Våler

121 768

8 487

7,5

94

5,1

24 051

 

0138 Hobøl

135 083

6 301

4,9

95

-0,9

31 035

 

Fordeles gjennom året

6 000

-1 800

 

Østfold

7 684 111

361 170

4,9

93

5,6

27 035

 

Til toppen