Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Rogaland

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOslo

 • Til Vestkystparken i Rogaland-Hordaland foreslås det en økt bevilgning på 1 millioner kroner.
 • Det foreslås at bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-2009” videreføres på samme nivå som i 2007, til sammen 20 millioner kroner for hele landet. Pilotkommuner Time og Klepp.
 • Når det gjelder museene i Rogaland, er det foreslått økning på nærmere 2,9 millioner kroner til Jærmuseet, 0,3 millioner kroner til Rogaland Kunstmuseum, herunder 0,1 million kroner til kunstkjøp, og 0,2 millioner kroner til Haugalandmuseene. Arkeologisk museum i Stavanger er foreslått med en styrking på 1 million kroner til oppgradering av teknisk utstyr. Stavanger Symfoniorkester er foreslått med en økning på 4 millioner kroner, bl.a. til videreføring av Kyrkjelyd-prosjektet. Til prøveordningen med kulturkort for ungdom foreslås det 0,7 millioner kroner i 2008.
 • Det foreslås at tilskuddet til Filmfestivalen i Haugesund skal fra og med 2008 finansieres av Norsk kino- og filmfond og bli administrert av FILM&KINO.
 • Det foreslås en bevilgning på 725,1 millioner kroner til Universitet i Stavanger, UiS. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av syv stipendiatstillinger fra høsten 2008. UiS skal i 2008 omdisponere internt 15 studieplasser til førskolelærerutdanningen.
 • Det foreslås en bevilgning på 18,7 millioner kroner til Misjonshøgskolen i Stavanger.
 • Det foreslås en bevilgning på 2,3 millioner kroner til Høgskolen landbruk og bygdenæringer.
 • For 2008 foreslås bevilget 10 812 millioner kroner over post 73 til Helse Vest RHF.
 • Det foreslås totalt bevilget 935 millioner kroner til videre arbeid med CO2-håndtering på Kårstø og Mongstad. Midlene skal blant annet dekke planlegging og forberedelse av fullskala fangstanlegg for CO2 på Kårstø, testanlegg for CO2-fangst på Mongstad og transport og lagringsløsninger for fanget CO2 fra Kårstø og Mongstad.
 • For å bidra til å sikre nok fagfolk til fengsler der behovet er størst, foreslås det å gjennomføre en desentralisert klasse i regi av Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) ved Åna fengsel.
 • Justisdepartementet vil i 2008 ta initiativ til å etablere to prosjekter etter KrAmi-modell, hvorav det ene i Rogaland. KrAmi er et svensk samarbeidsprosjekt mellom kriminalomsorgen, sosialtjenesten, arbeidsetaten og/eller utdanningsmyndighetene med sikte på å bistå tidligere innsatte med jobb eller utdannelse.
 • Byggearbeidene for det permanente nybygget til Joint Warfare Centre (JWC) på Jåttå utenfor Stavanger pågår. Hele bygget forventes å være klart våren 2009. Prosjektet er høyt prioritert av NATO, og alliansen stiller derfor store forventninger til fremdrift. Norges andel av utgiftene til bygget er 165 mill. kroner, som i hovedsak dekker merverdiavgift på prosjektet.
 • Regjeringa gjer framlegg om ei rekkje investeringar og tiltak på riksvegnettet i Rogaland, både på stamvegane og på andre riksvegar.
  • For E39, ”Kyststamvegen”, er det sett av midlar til reservekai for Mortavika ferjekai i Mekjarvik i budsjett forslaget. Utbygginga av Tjensvollkrysset i Stavanger vil halde fram, ved bruk av midlar som er overførte frå tidlegare år. I tillegg har ein prioritert mindre investeringstiltak, med hovudvekt på trafikksikringstiltak og bygging av gang- og sykkelvegar.
  • 40 millionar kroner er sett av til E 39 Stangeland – Sandved i budsjettforslaget. Prosjektet omfattar utviding av eksisterande E39 frå to til fire felt på ei 2,2 kilometer lang strekning i Sandnes kommune. Omfattande støytiltak inngår i prosjektet. Det er lagt opp til anleggsstart i oktober 2008, og prosjektet skal etter planen opnast for trafikk hausten 2009. Det er lagt til grunn at midlane for 2008 skal fullt ut stillast til rådvelde av Sandnes kommune som forskott.
  • For ”øvrige riksvegar”, det vil seie riksvegar utanom stamvegnettet, er det foreslått ei samla statleg investeringsramme på 196,2 millionar kroner, medrekna 6,2 millionar kroner til rassikring. I tillegg er det rekna med at Rogaland får til rådvelde 501 millionar kroner i bompengar og 1 million kroner i forskott.
  • Bompengane er fordelte med 215 millionar kroner til tiltak innanfor Nord-Jærenpakka, 200 millionar kroner til riksveg 519 Fastlandsamband til Finnøy (Finnfast), 60 millionar kroner til bygging av bomstasjonar og planlegging innanfor Haugalandspakka, 16 millionar kroner til vidare utbygging av riksveg 45 i Gjesdal kommune og 10 millionar kroner til kjøp av grunn for prosjektet riksveg 47 T-sambandet.
  • Av bompengemidlane til Nord-Jærenpakka legges det forslag om at 29 millionar kroner vil bli nytta til å fullføre prosjektet riksveg 44 Stangeland – Skjæveland, og 80 millionar kroner vil gå til å fullføre prosjektet riksveg 44 Omkøyringsveg Klepp. Begge prosjekta skal opnast for trafikk i desember i år.
  • Det er lagt opp til anleggsstart i 2008 for prosjektet riksveg 47 T-sambandet, når nødvendige avklaringar ligg føre. Den eksterne kvalitetssikringa av prosjektet er kome i gang. Regjeringa vil leggje forslag om utbygging og finansiering av T-sambandet når det ligg føre tilstrekkelege avklaringar.
  • Til prosjektet Finnfast er det lagt til grunn 212 millionar kroner i 2008 i budsjettforslaget. I tillegg skal det nyttast midlar til å fullføre utbetringa av riksveg 47 på ei delstrekning mellom Haugesund og Hordaland grense. I budsjettforslaget har ein dessutan prioritert mindre investeringstiltak, med hovudvekt på trafikksikringstiltak. Mindre utbetringar og bygging av gang- og sykkelvegar er elles prioritert.
  • Rassikringsmidlane vil bli nytta til prosjektet riksveg 503 i Gloppedalen, i all hovudsak til tilbakebetaling av forskott som staten tidlegare har fått frå Rogaland fylkeskommune.
  • Over investeringsbudsjettet til Jernbaneverket er det avsett 30 millionar kroner til sluttføring av prosjektet Ganddal godsterminal ibudsjettforslaget. Den nye terminalen vil erstatte dagens terminalar i Stavanger og Sandnes. Terminalen vil gi meir rasjonell drift for togselskapa og speditørar. Terminalen vil gjere det mogeleg å køyre same togsett frå Oslo til Ganddal, loste og laste og returnere til Oslo innanfor eitt døgn. Utbygginga må elles sjåast i samanheng med den planlagde utbygginga av dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger på Jærbanen. Anleggsarbeidet skal etter planen vere ferdig hausten 2007.
  • 570 millionar kroner er sett av til utbygging av dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger i budsjettforslaget. I tillegg til dette beløpet er det – over vedlikehaldsbudsjettet til Jernbaneverket – sett av 50 millionar kroner til fornying av eksisterande jernbaneline. Utbygging av dobbeltspor vil gi ein vesentleg auke i kapasiteten på strekninga. Dette legg til rette for å forbetre driftsstabiliteten på strekninga, samtidig som det blir mogeleg å få til nye og meir kundetilpassa ruteopplegg for lokal- og regiontrafikken til og frå Stavanger. På grunn av sterk prisauke i anleggsmarknaden blir det lagt fram eit nytt kostnadsoverslag for prosjektet. Det nye kostnadsoverslaget ligg høgare enn det som tidlegare var rekna med.
 • Innanfor investeringsbudsjettet til Jernbaneverket er det sett av midlar til planlegging av kryssingsspor på Sørlandsbanen mellom Kristiansand og Egersund i budsjettforslaget.
 • Til ”Belønningsordninga for betre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområda” er det, på landsbasis, foreslått 161,7 millioner kroner. Ordninga har som formål å påverke transportutviklinga i dei større byområda,, slik at fleire vel kollektivtransport framfor eigen bil. Stavanger og åtte andre byområde vil i 2008 vere omfatta av ordninga, og vil dermed bli invitert til å søkje om å få tildelt midlar frå ordninga. – Ved tildeling av midlar vil det bli lagt avgjerande vekt på utviklinga i kollektivtransporten og personbilbruken i dei siste åra. Det er aktuelt å konsentrere midlane til færre byområde enn i dag, går det fram av budsjettforslaget.
 • Det er lagt opp til en bevilgning på 25,16 millioner kroner (23,33 millioner kroner i 2007) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til en ny støtteordning for små nyetablerte vekstbedrifter (NyVekst) i budsjettforslaget.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylket får derfor tildelt midler over kapittel 551, post 61. Midlene blir fordelt ved årsskiftet når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen for 2008.
 • NOFIMA etableres 1. januar 2008 som et næringsrettet forskningsinstitutt, ved sammenslåing av Akvaforsk AS, Fiskeriforskning AS, Matforsk AS og Norconserv AS. Det nye forskningsinstituttet vil ved etableringen ha ca 400 ansatte. Instituttets hovedkontor er i Tromsø, og selskapet har tre forskningsutførende datterselskaper på Ås, i Bergen og i Tromsø. Norconserv AS vil bli et 100 pst. eid datterselskap av datterselskapet i Tromsø. Aktiviteten ved dagens lokaliteter vil bli videreført.
 • I løpet av våren 2008 vil det bli startet et arbeid for å opprette et etatsmuseum for Kystverket etter en nettverksmodell. I budsjettforslaget blir bevilgningen til kystkultur styrket med 3 millioner kroner til dette formålet. Koordinator for etatsmuseet blir fyrmuseet på Lindesnes. Det legges til grunn en statlig finansiering på 6 millioner kroner, mens det på lokalt og regionalt nivå forutsettes bidrag på til sammen 4 millioner kroner.
 • Det foreslås tilskudd på 6,75 mill til utdypning og merking i kommunalt fiskerihavneanlegg i Sirevåg, Hå kommune.
 •  

  Anslag på vekst i frie inntekter

   

  Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2007-2008 er på landsbasis 5,0 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2007 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2007 (RNB-nivå) og korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

  Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter økt med cirka 2,2 milliarder kroner. Beregnes veksten ut fra anslag på regnskap i 2007 innebærer dette at nivået på kommunesektorens inntekter i 2007 er 2,2 milliarder høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett. Beregnet ut fra anslag på regnskap vil sektorens frie inntekter i 2008 øke med anslagsvis 3,8 prosent. For tall for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2007-2008), Grønt hefte tabell 3-fk og tabell 3-k.

  Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) er i 2008 på 4,2 prosent.

  Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Veksten på fylkesnivå inkluderer ufordelte skjønnsmidler. Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner i positiv retning.

  Kommunene i Rogaland

  Vekst i frie inntekter fra 2007-2008

  Fra 2007-2008 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,9 prosent (fra RNB-nivå 2007). Kommunene i Rogaland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,2 prosent.

  I Rogaland har 14 av 26 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Suldal kommune med 7,5 prosent, mens Forsand kommune har lavest vekst med 1,7 prosent.

  Den relativt sterke veksten for Suldal kommune kan hovedsakelig forklares med endringer i selskapsskatten. Endringer i kriteriedata, overgangsordningen og saker utenfor overgangsordningen (tabell C) slår også positivt ut for kommunen.

  Den svake veksten for Forsand kommune skyldes i hovedsak en kraftig nedgang i selskapsskatten (kommunen tjener på de øvrige endringene).

  Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

  Sett under ett hadde kommunene i Rogaland i 2006 utgiftskorrigerte frie inntekter på 101 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Rogaland hadde 13 av 26 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn (eller like) landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er ikke med i beregningene, og vil påvirke tallene i positiv retning, jamfør første avsnitt. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

  Finansielle indikatorer

  Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Rogaland hadde i 2006 et netto driftsresultat på 6,0 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,2 prosent.

  Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Rogaland hadde i gjennomsnitt 11 400 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2006. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 26 500 kroner.

  Rogaland fylkeskommune

  Vekst i frie inntekter fra 2007-2008

  Rogaland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,3 prosent i 2008 (fra RNB-nivå 2007), som er 0,4 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 5,7 prosent. Dette kan blant annet forklares med at:

  Rogaland fylkeskommune taper på endringer i utgiftsutjevningen og saker utenfor overgangsordningen (tabell C)

  Finansielle indikatorer

  Rogaland fylkeskommune hadde i 2006 et netto driftsresultat på 6,8 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,3 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 3 500 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 3 400 kroner.

  Vekst RNB 2007 til 2008

  Kommune

  Anslag på

  frie

  inntekter

  2008

  (1 000 kr)

  Nominelle

  kroner

  (1 000 kr)

  Prosent

  Utgiftskorr.

  frie

  inntekter

  2006

  (i % av landsgj.)

  Netto drifts-

  resultat i pst.

  av drifts-

  inntektene

  Netto

  lånegjeld

  (kr. per innb.)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1101 Eigersund

  433 445

  16 744

  4,0

  95

  5,4

  24 279

  1102 Sandnes

  1 702 176

  81 833

  5,1

  99

  6,3

  -9 228

  1103 Stavanger

  3 549 004

  62 711

  1,8

  107

  5,0

  10 599

  1106 Haugesund

  960 267

  42 681

  4,7

  96

  6,3

  24 179

  1111 Sokndal

  112 062

  4 607

  4,3

  92

  6,2

  26 581

  1112 Lund

  101 534

  3 728

  3,8

  94

  5,7

  18 586

  1114 Bjerkreim

  85 678

  4 676

  5,8

  98

  6,7

  6 256

  1119 Hå

  444 109

  19 630

  4,6

  94

  7,7

  5 226

  1120 Klepp

  433 045

  20 462

  5,0

  96

  7,5

  9 615

  1121 Time

  420 988

  23 121

  5,8

  96

  3,7

  11 409

  1122 Gjesdal

  270 015

  12 233

  4,7

  94

  9,7

  32 606

  1124 Sola

  656 749

  44 130

  7,2

  109

  12,1

  11 459

  1127 Randaberg

  291 975

  14 527

  5,2

  104

  9,2

  20 649

  1129 Forsand

  53 389

  883

  1,7

  124

  2,5

  43 825

  1130 Strand

  312 151

  15 884

  5,4

  93

  3,8

  24 492

  1133 Hjelmeland

  106 393

  5 310

  5,3

  108

  0,7

  24 621

  1134 Suldal

  160 589

  11 178

  7,5

  113

  9,2

  14 430

  1135 Sauda

  175 009

  7 964

  4,8

  100

  6,4

  23 059

  1141 Finnøy

  109 604

  5 769

  5,6

  104

  0,7

  8 040

  1142 Rennesøy

  118 709

  4 519

  4,0

  102

  8,3

  26 682

  1144 Kvitsøy

  27 280

  904

  3,4

  134

  10,7

  12 004

  1145 Bokn

  36 288

  1 874

  5,4

  113

  10,1

  46 040

  1146 Tysvær

  281 474

  15 214

  5,7

  91

  4,0

  24 962

  1149 Karmøy

  1 081 252

  54 789

  5,3

  93

  4,4

  10 135

  1151 Utsira

  20 246

  386

  1,9

  188

  10,8

  -10 584

  1160 Vindafjord

  280 566

  14 584

  5,5

  100

  5,3

  23 347

  Fordeles gjennom året

  12 883

  -2 117

  Rogaland

  12 236 880

  488 223

  4,2

  101

  6,0

  11 403

Til toppen