Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Sogn og Fjordane

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOslo

 • Bevilgningen til verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap øker med 2 millioner kroner. Kommunene i de to verdensarvområdene har utarbeidet en analyse og et forslag til tiltaksplan med et bredt spekter av tiltak for å ivareta kulturlandskapet.
 • Det foreslås at stavkirkeprogrammet videreføres. Arbeid pågår i Borgund, Urnes og Hopperstad. Restaureringsarbeid på Undredal planlegges i 2008.
 • Det foreslås 1 million kroner til arbeidet med å konservere dekoren i Kaupanger stavkirke.
 • Det foreslås en bevilgning til Værlandet sjøfuglsenter med 1 millioner kroner.
 • I løpet av høsten 2007 og 2008 er det planlagt vern av Ålfotbreen og Naustdal/Gjengedal under nasjonalparkplanen.
 • I løpet av høsten 2007 og 2008 er det planlagt vernevedtak i forbindelse med verneplan for edelløvskog i Sogn og Fjordane.
 • Førde Internasjonale Folkemusikkfestival og Opera Nordfjord får i budsjettforslaget for 2008 hver en økning på 0,6 millioner kroner. Sogn og Fjordane Kunstmuseum foreslås med en økning på 0,2 millioner kroner, herav 0,1 million kroner til kunstinnkjøp.
 • Det foreslås en bevilgning på 227,9 millioner kroner til Høgskolen i Sogn og Fjordane. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av to stipendiatstillinger fra høsten 2008.
 • Det foreslås å bevilge 10 812 millioner kroner over post 73 til Helse Vest RHF for 2008.
 • Regjeringen foreslår å utvide Vik fengsel med sju nye plasser med lavere sikkerhetsnivå.
 • Justisdepartementet vil i 2008 ta initiativ til å etablere to prosjekter etter KrAmi-modell, hvorav det ene er en utvidelse av ”Tenk tryggleik” i Årdal slik at fengsel og friomsorgskontor også deltar aktivt. KrAmi er et svensk samarbeidsprosjekt mellom kriminalomsorgen, sosialtjenesten, arbeidsetaten og/eller utdanningsmyndighetene med sikte på å bistå tidligere innsatte med jobb eller utdannelse.
 • Det foreslås å opprette en ny redningshelikopterbase i Florø med tilstedevakt fra oppstart fra 1. januar 2009. Arbeidet med grunnarbeider starter i 2008.
 • Regjeringa gjer framlegg om ei rekkje investeringar og tiltak på riksvegnettet i Sogn og Fjordane, både på stamvegane og på andre riksvegar.
  • Innanfor investeringsramma for E39 Bergen – Ålesund, med tilknytingar, er det lagt til grunn 46,5 millionar kroner i statleg tilbakebetaling av forskott som tidlegare er mottatt frå lokalt hald til utbygging av riksveg 5 mellom Førde og Florø. Dette blei gjort ferdig i 2005.
  • 95 millionar kroner er sett av til prosjektet E16 Borlaug – Voldum i budsjett forslaget. Prosjektet omfattar 8,5 kilometer ny veg i Lærdalen, medrekna 1,9 kilometer tunnel og tre bruer. Prosjektet vil føre til ei innkorting av E16 med om lag to kilometer, og det skal etter planen opnast for trafikk i juni 2008. For stamvegstrekninga riksveg 7/riksveg 52 Hønefoss - Gol - Borlaug er det for 2008 foreslått ei statleg investeringsramme på 32,1 millionar kroner. Midlane vil bli nytta til mindre investeringstiltak, med hovudvekt på mindre utbetringar og tiltak for å gjere trafikken tryggare.
  • Til ”øvrige riksvegar”, det vi seie riksvegar utanom stamvegnettet, er det foreslått ei statleg investeringsramme på 237 millionar kroner, medrekna 160 millionar kroner til rassikring. I tillegg er det rekna med at Sogn og Fjordane får stilt til rådvelde 112 millionar kroner i bompengar og forskott.
  • I tillegg har ein prioritert mindre investeringstiltak, med hovudvekt på mindre utbetringar, trafikksikringstiltak og bygging av gang- og sykkelvegar. Det er rekna med 16 millionar kroner i forskott til bygging av gang- og sykkelveg langs riksveg 611 i Naustdal kommune.
  • Det foreslås at det neste år blir sett av midlar til rassikringa på strekninga Gottberg – Kapellneset. Prosjektet blir opna for trafikk i oktober i år.
  • Innanfor rassikringsmidlane har ein foreslått å prioritert vidareføring av rassikring av riksveg 5 langs Kjøsnesfjorden (Hammarsgrovi – Stølsneset). Prosjektet omfattar bygging av 3,4 kilometer ny veg, medrekna 2,6 kilometer tunnel. Anleggsarbeidet tok til i august i år.
 • Til rassikringsprosjektet Fatlaberget på riksveg 55 er det foreslåt å sette av 90 millionar kroner, medrekna 30 millionar kroner i bompengar.
 • Samferdselsdepartementet har slutta seg til eit opplegg der Årdal kommune får høve til å forskottere anleggskostnadene for rassikringsprosjektet riksveg 53 Naustbukttunnelen og Øvre Årdalstangen. Opplegget er i tråd med søknad frå Årdal kommune og seinare vedtak i Sogn og Fjordane fylkeskommune. For neste år er det lagt til grunn 56 millionar kroner i forskott frå Årdal kommune til anleggskostnader for dette rassikringsprosjektet. Kommunen legg til grunn at tilbakebetaling skal skje i 2013.
 • I budsjettforslaget er det lagt til grunn 10 millionar kroner i forskott frå Luster kommune til rassikringsprosjektet riksveg 55 Gullringen mellom Dale og Skjolden. Samferdselsdepartementet har slutta seg til opplegget, som er i tråd med søknad frå Luster kommune og seinare vedtak i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Anleggsarbeidet skal ta til hausten 2008.
 • Det er lagt opp til en bevilgning på 81,08 millioner kroner (70,41 millioner kroner i 2007) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til en ny støtteordning for små nyetablerte vekstbedrifter (NyVekst).
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Midlene blir fordelt ved årsskiftet når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen for 2008.
 • Det foreslås å sette av 10 millioner kroner til utdypning av farled i Gunhildvågen, Flora kommune. 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2007-2008 er på landsbasis 5,0 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2007 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2007 (RNB-nivå) og korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter økt med cirka 2,2 milliarder kroner. Beregnes veksten ut fra anslag på regnskap i 2007 innebærer dette at nivået på kommunesektorens inntekter i 2007 er 2,2 milliarder høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett. Beregnet ut fra anslag på regnskap vil sektorens frie inntekter i 2008 øke med anslagsvis 3,8 prosent. For tall for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2007-2008), Grønt hefte tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) er i 2008 på 4,2 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Veksten på fylkesnivå inkluderer ufordelte skjønnsmidler. Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner i positiv retning.

Kommunene i Sogn og fjordane

Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
Fra 2007-2008 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,9 prosent (fra RNB-nivå 2007). Kommunene i Sogn og fjordane anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,0 prosent.

I Sogn og fjordane har 13 av 26 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Luster kommune med 7,0 prosent, mens Lærdal kommune har lavest vekst med 2,3 prosent.

Den sterke veksten for Luster kommune kan hovedsakelig forklares med en kraftig økning i selskapsskatten.

Den svake veksten for Lærdal kommune kan forklares med at endringer i kriteriedata slår negativt ut i utgiftsutjevningen for kommunen.

Sett under ett hadde kommunene i Sogn og Fjordane i 2006 utgiftskorrigerte frie inntekter lik landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Sogn og fjordane hadde 17 av 26 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er ikke med i beregningene, og vil påvirke tallene i positiv retning, jamfør første avsnitt. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Sogn og fjordane hadde i 2006 et netto driftsresultat på 5,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,2 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Sogn og fjordane hadde i gjennomsnitt 41 700 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2006. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 26 500 kroner.

Sogn og fjordane fylkeskommune

 
Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
Sogn og fjordane fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,0 prosent i 2008 (fra RNB-nivå 2007), som er 0,7 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 5,7 prosent. Dette kan blant annet forklares med at:

 • Sogn og Fjordane fylkeskommune tjener på endringer i utgiftsutjevningen
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune taper på endringene i saker utenfor overgangsordningen, samt overgangsordningen.

Finansielle indikatorer
Sogn og fjordane fylkeskommune hadde i 2006 et netto driftsresultat på 4,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,3 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 5 200 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 3 400 kroner.

Vekst RNB 2007 til 2008

Kommune

Anslag på

frie

inntekter

2008

(1 000 kr)

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2006

(i % av landsgj.)

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

Netto

lånegjeld

(kr. per innb.)

1

2

3

4

5

6

1401 Flora

362 554

14 841

4,3

96

1,5

51 468

1411 Gulen

106 483

4 802

4,7

108

7,7

24 693

1412 Solund

45 390

1 353

3,1

130

3,2

51 444

1413 Hyllestad

63 782

2 541

4,1

109

1,6

48 501

1416 Høyanger

157 488

9 498

6,4

99

4,9

55 594

1417 Vik

112 553

4 524

4,2

104

6,2

37 504

1418 Balestrand

74 416

3 288

4,6

119

6,4

42 834

1419 Leikanger

69 619

4 207

6,4

102

4,1

45 799

1420 Sogndal

197 017

9 868

5,3

95

7,7

33 084

1421 Aurland

70 142

2 909

4,3

129

13,2

30 454

1422 Lærdal

81 085

1 800

2,3

106

12,3

54 675

1424 Årdal

185 499

8 435

4,8

109

0,1

42 848

1426 Luster

178 509

11 658

7,0

102

15,9

38 453

1428 Askvoll

119 265

4 812

4,2

100

4,7

45 164

1429 Fjaler

113 085

4 204

3,9

103

5,8

35 693

1430 Gaular

105 112

4 750

4,7

103

11,4

42 762

1431 Jølster

108 086

5 108

5,0

102

8,3

36 916

1432 Førde

323 214

15 922

5,2

98

3,7

46 245

1433 Naustdal

97 007

5 853

6,4

103

4,2

35 003

1438 Bremanger

155 390

6 332

4,2

99

9,1

57 760

1439 Vågsøy

195 604

9 426

5,1

96

4,3

40 242

1441 Selje

106 036

5 329

5,3

100

1,4

50 496

1443 Eid

175 650

8 307

5,0

95

4,5

32 922

1444 Hornindal

52 290

3 268

6,7

111

6,5

33 298

1445 Gloppen

203 499

12 058

6,3

96

2,5

29 481

1449 Stryn

218 745

10 627

5,1

94

4,8

33 949

Fordeles gjennom året

12 979

-521

Sogn og Fjordane

3 690 502

175 199

5,0

100

5,6

41 722

Til toppen