Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Sør-Trøndelag

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOslo

 • Bevilgningen til brannsikring foreslås økt med 1 million kroner til 11,9 millioner kroner i 2008. Midlene vil bli benyttet til å bedre brannsikkerheten i 50 tette trehusmiljøer. Dette vil bl.a. omfatte Røros, Gamlebyen i Fredrikstad og Grip. Røros vil for øvrig være ferdig sikret mot brann i løpet av 2008.
 • Det foreslås bevilget 3 millioner kroner til konkrete restaureringstiltak i Røros kirke, som en del av Røros som verdensarv.
 • Avkastningen av Kulturminnefondets fondskapital på 1 milliard kroner øker med 8,6 mill. kroner.
 • Det vil bli opprettet en egen oppsynsstilling i Trøndelag med hovedvekt på oppsyn i Trondheimsfjorden og verneområdene omkring.
 • Det foreslås at bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt økes med 9 millioner kroner for hele landet. Dette vil også berøre rovviltregion 6 Midt-Norge. For øvrig foreslås det å øke bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 20 millioner kroner.
 • Det er planlagt vernevedtak for områder med skogvern på statsgrunn, bl.a. i Trøndelag.
 • I løpet av høsten 2007 og 2008 er det planlagt vern av Hyllingsdalen og Sylane under nasjonalparkplanen.
 • Det foreslås at bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2007, til sammen 20 millioner kroner for hele landet. Pilotkommune Trondheim.
 • Trondheim Symfoniorkester foreslås med en økning på 3,9 millioner kroner, bl.a. til videreføring av samarbeidet med TrondheimSolistene, som ellers er foreslått med en økning på 0,4 millioner kroner. Tilskuddet til Musikkteatret i Trondheim foreslås økt med 0,4 millioner kroner, tilskuddet til Olavsfestdagene med 1,2 millioner kroner. Trondheim Kammermusikkfestival foreslås fra 2008 med fast tilskudd over statsbudsjettet og et tilskudd på 1,2 millioner kroner, en økning på 0,3 millioner kroner fra 2007.
 • Det foreslås økninger til Orkla Industrimuseum med 0,5 millioner kroner, Ringve Museum 0,8 millioner kroner, Trøndelag Folkemuseum 1,6 millioner kroner, og Trondheim Kunstmuseum 0,3 millioner kroner (herav 0,1 million kroner til kunstinnkjøp).
 • Til investeringer i et nasjonalt opplevelsessenter for pop og rock i Trondheim foreslås en bevilgning på 35 millioner kroner. Tilskuddet til arbeidet med etablering er foreslått økt med 3 millioner kroner til 6 millioner kroner i 2008. Herav foreslås det 1 million kroner til videre planlegging og utvikling av Trønderrockmuseet og tilskudd til kjerneorganisasjonen til Rock City Namsos. Det er foreslått et tilskudd på kr 50000 til Jazzcamp for unge kvinnelige instrumentalister. Til prøveordningen med kulturkort for ungdom foreslås det 0,5 millioner kroner i 2008.
 • Det foreslås en bevilgning på 2,869 milliarder. kroner til Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet, NTNU i 2008. I 2006 ble det bevilget 100 millioner kroner til kjøp av utstyr til ny universitetsklinikk i Trondheim. Utstyrsmidler til byggfase to på 56 millioner kroner er foreslått bevilget i budsjettet for 2008. Ny lov om medisinsk og helsefaglig forskning medfører bl.a. at de regionale komiteene for medisinsk forskningsetikk (REK) får flere oppgaver. I den forbindelse er det foreslått en bevilgning til NTNU 570 000 kroner. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av 70 stipendiatstillinger fra høsten 2008. Det er foreslått å bevilge 8 millioner kroner som en engangsbevilgning i 2008 til NTNU til sikring og bevaring av universitetsmuseene. Det foreslås å styrke budsjettet med 2,3 millioner kroner ifm opprettelse av Kavli-institutt for nevrovitenskap ved NTNU.
 • Det foreslås en bevilgning til Artsdatabanken ved NTNU på 12,8 millioner kroner.
 • Det foreslås en bevilgning på 572 millioner kroner til Høgskolen i Sør-Trøndelag, HiST. Det er foreslått å bevilge 4 millioner kroner til HiST i utstyrs og inventarmidler i forbindelse med at avdeling for sykepleie flytter inn i Øya sykehjem. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av tre stipendiatstillinger fra høsten 2008.
 • Det foreslås en bevilgning på 66,1 millioner kroner til Dronning Mauds Minne Høgskole, DMMH. Videre er det foreslått å øke kapasiteten ved høgskolen med 25 studieplasser.
 • Det foreslås å bevilge 8000 millioner kroner over post 74 til Helse Midt-Norge RHF i 2008.
 • Regjeringen foreslår å bygge ti nye forvaringsplasser ved Trondheim fengsel innenfor ringmuren. De ti nye plassene vil ikke være klare til bruk før i 2009, men fem plasser vil være på plass tidlig i 2008 ved at plasser med høy sikkerhet midlertidig gjøres om.
 • Det er i dag døgnkontinuerlig tilstedevakt ved redningshelikopterbasene på Sola, Banak og Bodø. Regjeringen foreslår å utvide tiltaket til også å gjelde redningshelikopterbasene på Ørland og Rygge medio 2008. Tilstedevaktordningen vil dermed være innført ved alle redningshelikopterbasene på fastlandet. Rygge vil fra samme tidspunkt etableres som fast base.
 • På Kristiansten festning ønsker Forsvarsbygg å gjennomføre tiltak i Haubitz­magasinet for å legge til rette for nye arenaer for kulturformidling, samt bistå i arbeidet med å legge til rette for nye lokaler for Forsvarets musikk. På Austrått fort legger Forsvarsbygg fortsatt til rette for historieformidling.
 • Heimevernets grunnleggende befalsutdanning og antall menige inne til førstegangstjeneste på Værnes foreslås videreført i 2008 på samme nivå som i 2007.
 • Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Sør-Trøndelag, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.
  • Til stamvegprosjektet E6 Nordre avlastningsveg i Trondheim er det foreslått 265 millioner kroner, medregnet 65 millioner kroner som forutsettes stilt til disposisjon av Trondheim kommue som forskudd. Prosjektet omfatter bygging av ny veg fra Marienborg i tunnel til Ilsvika/Bynesvegen og videre langs havna fra Ila til Lademoen. Nordre avlastningsveg legges i kulvert under Skansenløpet. På Brattøra er vegen tilpasset godsterminalen for jernbanen. Ved Marienborg er tunnellengden økt med om lag en kilometer langs Osloveien, sammenlignet med tidligere planer. Merkostnadene på 173 millioner kroner forskutteres av Trondheim kommune. Prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2009.
  • For stamvegen riksveg 3 Kolomoen i Hedmark - Ulsberg i Sør-Trøndelag er det for 2008 foreslått en statlig investeringsramme på 36,8 millioner kroner. Midlene vil bli brukt til breddeutvidelse på strekningen Nordre Bjorå bru – Atna i Hedmark og til å dekke merkostnader på prosjektene Hovda bru – Fjell i Hedmark og Gullikstad – Ulsberg i Sør-Trøndelag. Begge prosjektene ble åpnet for trafikk i 2006.
  • 4,5 millioner kroner er avsatt til investeringsramme for riksveg 70 Oppdal – Kristiansund i budsjettforslaget. Midlene vil bli brukt til trafikksikkerhetstiltak og planlegging.
  • Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 67 millioner kroner for 2008.
  • Innenfor denne rammen videreføres prosjektet Fjesetbakkene på riksveg 30 vest for Singsås i Midtre Gauldal. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i juni 2008. I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, med hovudvekt på mindre utbedringer og tiltak for kollektivtrafikken.
 • I forslaget til investeringsbudsjett for Jernbaneverket er det avsatt 44 millioner kroner til sluttfinansiering av prosjektet med ombygging ved Brattøra godsterminal i Trondheim. Arbeidet skal være ferdig i 2008 og vil frigi areal som skal nyttes for å gjennomføre den vedtatte utbyggingen av riksvegprosjektet Nordre avlastningsveg i Trondheim.
 • Innenfor midlene som er foreslått til planlegging og prosjektering av nye investeringsprosjekt har regjeringa prioritert midler til planlegging av Gjevingåsen jernbanetunnel. Det tas sikte på at anleggsarbeidet kan starte i 2009, slik at masseuttak fra tunnelen kan brukes til den planlagte utvidelsen ved Trondheim lufthavn, Værnes, i regi av Avinor AS.
 • Til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene” er det, på landsbasis, foreslått 161,7 millioner kroner. Ordningen har som formål å påvirke transportutviklingen i de større byområdene, slik at flere velger kollektivtransport framfor egen bil. Trondheim og åtte andre byområder vil i 2008 være omfattet av ordningen, og vil dermed bli invitert til å søke om å få tildelt midler fra ordningen. – Ved tildeling av midler vil det bli lagt avgjørende vekt på utviklingen i kollektivtransporten og personbilbruken de siste årene. Det er aktuelt å konsentrere midlene til færre byområder enn i dag, går det fram av budsjettforslaget.
 • Det er lagt opp til en bevilgning på 74,47 millioner kroner (71,46 millioner kroner i 2007) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til en ny støtteordning for små nyetablerte vekstbedrifter (NyVekst). Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (tidligere Interreg). Midlene er likt fordelt, med samme sum, på fylkene som deltar i det enkelte program.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylket får derfor tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt ved årsskiftet når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen for 2008.

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2007-2008 er på landsbasis 5,0 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2007 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2007 (RNB-nivå) og korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter økt med cirka 2,2 milliarder kroner. Beregnes veksten ut fra anslag på regnskap i 2007 innebærer dette at nivået på kommunesektorens inntekter i 2007 er 2,2 milliarder høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett. Beregnet ut fra anslag på regnskap vil sektorens frie inntekter i 2008 øke med anslagsvis 3,8 prosent. For tall for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2007-2008), Grønt hefte tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) er i 2008 på 4,2 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Veksten på fylkesnivå inkluderer ufordelte skjønnsmidler. Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner i positiv retning.

Kommunene i Sør-Trøndelag

Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
Fra 2007-2008 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,9 prosent (Fra RNB-nivå 2007). Kommunene i Sør-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,4 prosent.

I Sør-Trøndelag har 10 av 25 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Hemne kommune med 6,9 prosent, mens Snillfjord kommune har lavest vekst med -0,1 prosent.

Den sterke veksten for Hemne kommune kan forklares med at endringer i kriteriedata slår positivt ut i utgiftsutjevningen for kommunen.

Den negative veksten for Snillfjord kommune kan forklares med at endringer i kriteriedata slår negativt ut i utgiftsutjevningen for kommunen, og da spesielt endringer i bosettingskriteriene. Kommunen har også en nedgang i ordinært skjønn.

Sett under ett hadde kommunene i Sør-Trøndelag i 2006 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Sør-Trøndelag hadde 10 av 25 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn eller lik landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er ikke med i beregningene, og vil påvirke tallene i positiv retning, jamfør første avsnitt. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Sør-Trøndelag hadde i 2006 et netto driftsresultat på 6,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,2 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Sør-Trøndelag hadde i gjennomsnitt 23 700 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2006. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 26 500 kroner.

Sør-Trøndelag fylkeskommune


Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
Sør-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,7 prosent i 2008 (fra RNB-nivå 2007), som er 1,0 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 5,7 prosent. Dette kan blant annet forklares med at:

 • Sør-Trøndelag fylkeskommune taper på endringer i overgangsordningen og utgiftsutjevningen.
 • Sør-Trøndelag fylkeskommune tjener på saker utenfor overgangsordningen.

Finansielle indikatorer
Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde i 2006 et netto driftsresultat på 5,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,3 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 6 700 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 3 400 kroner.

Vekst RNB 2007 til 2008

Kommune

Anslag på

frie

inntekter

2008

Nominelle

kroner

Prosent

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2006

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

Netto

lånegjeld

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(i % av landsgj.)

(kr. per innb.)

1

2

3

4

5

6

1601 Trondheim

4 363 961

252 734

6,1

97

7,1

14 219

1612 Hemne

132 765

8 550

6,9

97

8,7

31 559

1613 Snillfjord

53 651

-40

-0,1

124

1,4

40 159

1617 Hitra

143 980

1 456

1,0

107

14,4

73 779

1620 Frøya

142 578

6 457

4,7

100

8,3

28 435

1621 Ørland

158 136

8 678

5,8

95

-2,1

53 087

1622 Agdenes

79 606

2 952

3,9

104

7,3

23 371

1624 Rissa

217 691

10 772

5,2

94

5,9

32 026

1627 Bjugn

149 190

6 111

4,3

95

1,1

37 617

1630 Åfjord

117 530

5 578

5,0

101

7,8

47 232

1632 Roan

53 070

1 546

3,0

123

3,0

47 124

1633 Osen

51 051

2 432

5,0

119

6,8

41 314

1634 Oppdal

198 694

9 302

4,9

98

13,0

36 393

1635 Rennebu

101 618

3 593

3,7

102

4,4

39 476

1636 Meldal

153 599

5 584

3,8

96

4,4

29 213

1638 Orkdal

311 211

14 398

4,9

92

5,1

24 100

1640 Røros

181 766

7 321

4,2

98

0,5

35 428

1644 Holtålen

83 473

3 623

4,5

108

0,8

30 048

1648 Midtre Gauldal

201 501

9 261

4,8

95

3,4

30 724

1653 Melhus

403 118

19 418

5,1

92

6,2

47 293

1657 Skaun

177 836

7 874

4,6

93

5,8

49 594

1662 Klæbu

162 835

3 914

2,5

97

1,2

33 248

1663 Malvik

337 956

17 598

5,5

93

5,4

23 925

1664 Selbu

140 432

5 796

4,3

95

9,6

38 743

1665 Tydal

39 502

1 461

3,8

131

3,7

28 022

Fordeles gjennom året

34 353

3 353

Sør-Trøndelag

8 191 104

419 722

5,4

97

6,4

23 737

Til toppen