Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Telemark

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOslo

 • Det foreslås en økning i bevilgningen til Skjærgårdsparken i Telemark med 2 millioner kroner. Midlene skal gå til tiltak i henhold til forvaltningsplanen.
 • Det foreslås at Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres.
 • Det foreslås å sikre helårig drift av Tinn villreinsenter.
 • Det foreslås at bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2007, til sammen 20 millioner kroner for hele landet. Pilotkommune Porsgrunn.
 • Bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er økt med 9 millioner kroner for hele landet. Dette vil også berøre rovviltregion 6 Midt-Norge. For øvrig øker bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 20 millioner kroner.
 • Til museene i Telemark foreslås det en økning på 1,1 millioner kroner til Norsk Industriarbeidermuseum og 0,85 millioner kroner til Telemark Museum. Til byggeprosjektet ved Norsk Industriarbeidermuseum foreslås det 8 millioner kroner i 2008. Teater Ibsen foreslås med en økning på 1,7 millioner kroner, herunder 1 million kroner for å styrke teatrets aktivitet i Vestfold. Tilskuddet til Grenland Friteater og Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival er samlet og foreslås økt med 0,3 millioner kroner til 4 millioner kroner i 2008.
 • Det foreslås en bevilgning på 442,2 millioner kroner til Høgskolen i Telemark, HiTe. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av tre stipendiatstillinger fra høsten 2008. HiTe skal i 2008 omdisponere internt ti studieplasser til førskolelærerutdanningen.
 • Det foreslås å bevilge 6938 millioner kroner over post 75 til Helse Nord RHF.
 • Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Telemark, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.
  • 45 millioner kroner foreslått som bevilgning over statsbudsjettet til prosjektet E134 Haukelitunnelene. Prosjektet omfatter tiltak som gi en frihøyde på 4,2 meter i tunnelene over Haukeli og nødvendige tiltak som følger av dette. Arbeidene i Vågslidtunnelen i Telemark ble gjennomført i 2005-2006. I tillegg er frihøyden i de øvrige tunnelene økt til 4,1 meter gjennom enkle tiltak. De gjenstående arbeidene for å få 4,2 meter frihøyde i samtlige tunneler skal i all hovedsak utføres i Haukelitunnelen og i den østligste delen av Røldalstunnelen.
  • Til stamvegstrekningen riksveg 36 Seljord - Eidanger er det foreslått en statlig investeringsramme på 12,5 millioner kroner. Midlene vil i all hovedsak bli nyttet til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak og bygging av gang- og sykkelveger.
  • Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 126 millioner kroner. I tillegg er det regnet med at Telemark får stilt til disposisjon 40 millioner kroner i forskudd.
  • Det legges opp til å videreføre arbeidene på strekningen Eklund – Sannidal, som inngår i utbedringen av riksveg 38 Innfartsveg til Kragerø. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2008. Det legges dessuten opp til anleggsstart på prosjektet riksveg 360 Hjuksevelta i Sauherad kommune. Prosjektet finansieres med forskudd fra Telemark fylkeskommune. I tillegg prioriteres midler til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på mindre utbedringer.
 • For jernbaneprosjektet Farriseidet – Porsgrunn på Vestfoldbanen er det utarbeidet detaljplan for delstrekningen Telemark grense – Porsgrunn, og reguleringsplanen ble godkjent i 2002. Jernbaneverket har satt i gang arbeid med detaljplan for denne delstrekningen, med sikte på at reguleringsplanen skal ut på offentlig behandling ved årsskiftet 2007/2008.
 • 12 millioner kroner foreslås bevilget til Telemark fylkeskommune for å opprettholde den lokale tografikken på Bratsbergbanen.
 • Til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene” er det, på landsbasis, foreslått 161,7 millioner kroner. Ordningen har som formål å påvirke transportutviklingen i de større byområdene, slik at flere velger kollektivtransport framfor egen bil. Porsgrunn/Skien og åtte andre byområder vil i 2008 være omfattet av ordningen, og vil dermed bli invitert til å søke om å få tildelt midler frå ordningen. – Ved tildeling av midler vil det bli lagt avgjørende vekt på utviklingen i kollektivtransporten og personbilbruken de siste årene. Det er aktuelt å konsentrere midlene til færre byområder enn i dag, går det fram av budsjettforslaget.
 • Det er lagt opp til en bevilgning på 54,77 millioner kroner (48,83 millioner kroner i 2007) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til en ny støtteordning for små nyetablerte vekstbedrifter (NyVekst). Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (tidligere Interreg). Midlene er likt fordelt, med samme sum, på fylkene som deltar i det enkelte program.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylket får derfor tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt ved årsskiftet når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen for 2008.

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2007-2008 er på landsbasis 5,0 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2007 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2007 (RNB-nivå) og korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter økt med cirka 2,2 milliarder kroner. Beregnes veksten ut fra anslag på regnskap i 2007 innebærer dette at nivået på kommunesektorens inntekter i 2007 er 2,2 milliarder høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett. Beregnet ut fra anslag på regnskap vil sektorens frie inntekter i 2008 øke med anslagsvis 3,8 prosent. For tall for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2007-2008), Grønt hefte tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) er i 2008 på 4,2 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Veksten på fylkesnivå inkluderer ufordelte skjønnsmidler. Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner i positiv retning.

Kommunene i Telemark

Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
Fra 2007-2008 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,9 prosent (fra RNB-nivå 2007). Kommunene i Telemark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene lik landsgjennomsnittet.

I Telemark har 9 av 18 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Tokke kommune med 11,4 prosent, mens Nissedal kommune har lavest vekst med -5,0 prosent

Den sterke veksten for Tokke kommune kan hovesakelig forklares med en kraftig økning i selskapsskatten. I tillegg slår endringer i kriteriedata positivt ut i utgiftsutjevningen for kommunen.

Den negative veksten for Nissedal kommune skyldes at kommunen ikke får regionaltilskudd i 2008, i motsetning til i 2007. I tillegg har kommunen nedgang i selskapsskatten.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Telemark i 2006 utgiftskorrigerte frie inntekter på 95 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Telemark hadde 9 av 18 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er ikke med i beregningene, og vil påvirke tallene i positiv retning, jamfør første avsnitt. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Telemark hadde i 2006 et netto driftsresultat på 8,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,2 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Telemark hadde i gjennomsnitt 33 500 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2006. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 26 500 kroner.

Telemark fylkeskommune

 
Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
Telemark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 6,6 prosent i 2008 (fra RNB-nivå 2007), som er 0,9 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 5,7 prosent. Dette kan blant annet forklares med at:

 • Telemark fylkeskommune taper på saker utenfor overgangsordningen
 • Telemark fylkeskommune tjener på endringer i utgiftsutjevningen

Finansielle indikatorer
Telemark fylkeskommune hadde i 2006 et netto driftsresultat på 6,0 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,3 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 4 700 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 3 400 kroner.

Vekst RNB 2007 til 2008

Kommune

Anslag på

frie

inntekter

2008

(1 000 kr)

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2006

(i % av landsgj.)

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

Netto

lånegjeld

(kr. per innb.)

1

2

3

4

5

6

0805 Porsgrunn

998 327

46 554

4,9

93

11,4

50 708

0806 Skien

1 454 490

75 165

5,4

92

9,9

32 986

0807 Notodden

391 344

18 485

5,0

93

7,2

27 946

0811 Siljan

79 355

3 036

4,0

101

7,7

22 011

0814 Bamble

389 212

16 467

4,4

93

10,2

30 939

0815 Kragerø

323 014

10 314

3,3

93

1,8

19 328

0817 Drangedal

148 133

6 666

4,7

96

5,5

30 191

0819 Nome

233 100

10 726

4,8

97

3,2

46 113

0821 Bø

157 410

10 620

7,2

92

1,7

21 725

0822 Sauherad

140 064

7 405

5,6

92

4,2

43 379

0826 Tinn

227 861

11 164

5,2

107

10,3

23 151

0827 Hjartdal

73 048

2 243

3,2

110

8,4

18 447

0828 Seljord

99 233

3 209

3,3

103

2,5

42 893

0829 Kvitseid

99 713

5 140

5,4

102

8,0

-2 597

0830 Nissedal

57 796

-3 065

-5,0

124

13,4

25 188

0831 Fyresdal

56 485

2 292

4,2

109

13,5

8 474

0833 Tokke

97 290

9 945

11,4

109

5,3

6 060

0834 Vinje

150 943

7 425

5,2

118

11,4

15 767

Fordeles gjennom året

6 869

-2 131

Telemark

5 183 686

241 661

4,9

95

8,6

33 492

Til toppen