Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Troms

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOslo

 • Satsing på helhetlig forvaltning av norske havområder, herunder gjennomføring av Forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten styrkes ytterligere med til sammen 10 millioner kroner i Miljøverndepartementets forslag til budsjett for 2008. Det er også igangsatt tiltak og kunnskapsoppbygging på øvrige departementers områder.
 • Økningen på 25,7 millioner kroner til opprydding og fjerning av miljøgifter i forurenset sjøbunn vil muliggjøre oppstart og videre opprydning i Hammerfest, Harstad, Tromsø og Bergen. Totalt foreslås det 112,8 millioner kroner til opprydding i 2008.
 • Det foreslås å øke bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt med 9 millioner kroner for hele landet. Dette vil også berøre rovviltregion 8 Troms og Finnmark. For øvrig foreslås det å øke bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 20 millioner kroner.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2007 i budsjettforslaget. Dette er til sammen 20 millioner kroner for hele landet. Pilotkommune Tromsø.
 • I løpet av høsten 2007 og 2008 er det planlagt vern av Sørdalen/Isdalen under nasjonalparkplanen.
 • Det foreslås å øke støtten til Genøk med 4,7 millioner kroner. Den totale bevilgningen til Genøk blir da på 9,4 millioner kroner.
 • Festspillene Turne, herunder turnemidler for frie grupper, er fra 2008 foreslått overført fra Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge til Festspillene i Nord-Norge – som dermed er foreslått med et tilskudd på 10,8 millioner kroner i 2008. Hålogaland Teater er foreslått med en økning på 3,4 millioner kroner i statstilskuddet. Opera Nord foreslås med en økning i tilskuddet på 0,4 millioner kroner. Til Sør-Troms museum foreslås en økning på 1,2 millioner kroner, og til Nordnorsk Kunstmuseum 0,6 millioner kroner (herav 0,1 millioner kroner til kunstinnkjøp). Til Ája Samisk Senter foreslås det 3 millioner kroner til prosjektering av byggeprosjekt i 2008.
 • Universitetet i Tromsø, NTNU, Universitetet i Stavanger og høyskolene i Finnmark, Tromsø og Narvik har tatt initiativ til samarbeidsprosjektet EnergiCampus Nord (ECN) i Hammerfest. Satsing på høyere utdanning i energifag er i tråd med både Nordområdestrategien og realfagsatsing i nord. Det er foreslått et engangstilskudd på 3 millioner kroner i 2008 til høyere utdanningstilbud i energirelaterte fag i nord.
 • Det foreslås en bevilgning på ca. 1,231 milliarder kroner til Universitetet i Tromsø, UiT. I forbindelse med oppbygging av tannlegeutdanning ved UiT er bevilgningen foreslått økt med 16,8 millioner kroner. Ny lov om medisinsk og helsefaglig forskning medfører bl.a. at de regionale komiteene for medisinsk forskningsetikk (REK) får flere oppgaver. I den forbindelse er det foreslått en bevilgning til UiT på 1,57 millioner kroner. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av 23 stipendiatstillinger fra høsten 2008. Det er foreslått å bevilge 6 millioner kroner som en engangsbevilgning i 2008 til sikring og bevaring av universitetsmuseene.
 • Det foreslås en bevilgning på 106,3 millioner kroner til Høgskolen i Harstad. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av en stipendiatstilling fra høsten 2008.
 • Det foreslås en bevilgning på 253,6 millioner kroner til Høgskolen i Tromsø, HiTø. I statsbudsjettet for 2006 ble det foreslått å opprette 15 studieplasser i visuell kunstutdanning ved Høgskolen i Tromsø. Det er foreslått bevilget omlag 3 millioner kroner for å dekke helårsvirkningen og videreføring, samt utstyrsmidler til disse studieplassene i 2008. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av to stipendiatstillinger fra høsten 2008. HiTø skal i 2008 omdisponere internt ti studieplasser til førskolelærerutdanningen.
 • Lønnstillegget til førskolelærere i Nord-Troms foreslås videreført på samme måte som i 2007.
 • Det foreslås å bevilge 6938 millioner kroner over post 75 til Helse Nord RHF.
 • I forbindelse med stortingsbehandlingen av Revidert nasjonalbudsjett for 2007 ble det opprettet et nytt statsadvokatembete i Troms og Finnmark. Det foreslås å videreføre tiltaket i 2008.
 • Sentrale deler av Troms vil også i 2008 være et kjerneområde for Forsvarets virksomhet. Hæren gis fortsatt betydelig prioritet i 2008, med en foreslått reell økning på 146 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2007.
 • I forbindelse med styrkingen av Hæren er det identifisert behov for eiendommer, bygg og anlegg ved Skjold garnison. Forsvarsdepartementet har godkjent prosjekt for flerbrukshall fase 1 på Skjold med en kostnadsramme på om lag 93 mill. kroner. For å få igangsatt prosjektet er det startet forberedelser for oppføring av et mindre bygg enn opprinnelig godkjent, uten at dette forskutterer senere beslutninger. Det foreslås å utvide prosjektet til det omfang som opprinnelig var planlagt, med en ny kostnadsramme på 133 millioner kroner.
 • På grunn av økt behov for gode undervisningslokaler på Setermoen er det igangsatt arbeider med nytt undervisnings- og ledelsesbygg. Prosjektet er godkjent innenfor en kostnadsramme på 128 millioner kroner. For å kunne igangsette prosjektet innenfor vedtatt kostnadsramme er det startet bygging av en del av prosjektet, uten at dette forskutterer senere beslutninger. Det foreslås å utvide prosjektet til det omfang som opprinnelig var planlagt, med en ny kostnadsramme på 199 millioner kroner.
 • Det er inngått avtale mellom Forsvaret og Mauken reinbeitedistrikt som åpner for sammenknytning av skytefeltene Mauken og Blåtind i Midt-Troms. Det foreslås ar arbeidet med å etablere korridor mellom skytefeltene videreføres.
 • På Trondenes fort vil Forsvarsbygg fortsette arbeidet med å legge til rette for historieformidling.
 • Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Troms.
  • For ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på til sammen 121,3, millioner kroner, medregnet 55,3 millioner kroner som er oppført under den særlige budsjettposten ”Rassikring”. I tillegg er det regnet med 2 millioner kroner i drivstoffavgift fra Tromsøpakke 2.
  • Der foreslås at Langnestunnelen, som ble åpnet for trafikk i september 2007 fullfinansieres innen Tromsøpakke 2. I tråd med tidligere behandling i Stortinget er 4 millioner kroner øremerket til Tromsøpakke 2 som kompensasjon for innkreving av merverdiavgiften på drivstoffavgiften. Kompensasjonen er forutsatt nyttet til å styrke satsingen på gang- og sykkelvegtiltak på det kommunale vegnettet. Inntektene fra drivstoffavgiften vil i all hovedsak bli brukt til å tilbakebetale lån i forbindelse med utbedring av Langnestunnelen, går det fram av budsjettforslaget.
  • I tillegg foreslås arbeidene med å utbedre riksveg 867 på strekningen Samamoa – Ervik i Harstad videreført. Dessuten prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på mindre utbedringer.
  • Det foreslås at rassikringsmidlene, vel 53 millioner kroner, vil i all hovedsak bli brukt til statlig tilskudd til prosjektet fylkesveg 347 Arnøy (første byggetrinn). Prosjektet ventes åpnet for trafikk i juli 2008.
 • Til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene” er det, på landsbasis, foreslått 161,7 millioner kroner. Ordningen har som formål å påvirke transportutviklingen i de større byområdene, slik at flere velger kollektivtransport framfor egen bil. Tromsø og åtte andre byområder vil i 2008 være omfattet av ordningen, og vil dermed bli invitert til å søke om å få tildelt midler fra ordningen. – Ved tildeling av midler vil det bli lagt avgjørende vekt på utviklingen i kollektivtransporten og personbilbruken de siste årene. Det er aktuelt å konsentrere midlene til færre byområder enn i dag, går det fram av budsjettforslaget.
 • Det er lagt opp til en bevilgning på 158,47 millioner kroner (145,75 millioner. kroner i 2007) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til en ny støtteordning for små nyetablerte vekstbedrifter (NyVekst). Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (tidligere Interreg). Midlene er likt fordelt, med samme sum, på fylkene som deltar i det enkelte program.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylket får derfor tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt ved årsskiftet når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen for 2008.
 • NOFIMA etableres 1. januar 2008 som et næringsrettet forskningsinstitutt, ved sammenslåing av Akvaforsk AS, Fiskeriforskning AS, Matforsk AS og Norconserv AS. Det nye forskningsinstituttet vil ved etableringen ha ca 400 ansatte. Instituttets hovedkontor er i Tromsø, og selskapet har tre forskningsutførende datterselskaper på Ås, i Bergen og i Tromsø. Fiskeriforsknings avdeling i Tromsø og dagens Akvaforsk fusjoneres og utgjør datterselskapet med hovedkontor i Tromsø. Aktiviteten ved dagens lokaliteter vil bli videreført.
 • Tromsømiljøet er langt framme i arbeidet med marin bioteknologi og marin bioprospektering. Det foreslås at bevilgningene til MABIT og Marbank videreføres i budsjettet for 2008, i tillegg styrkes arbeidet med bioprospektering med 5 millioner kroner over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett.
 • Det foreslås tilskudd til følgende kommunale fiskerihavneanlegg: 3,33 millioner kroner på utdypning og liggekai i Flakstadvåg, Torsken kommune, 247.000 kroner til flytebrygge Kristoffervalen, Karlsøy kommune og 795.000 kroner til isforebyggende tiltak i Senjahopen, Berg kommune.

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2007-2008 er på landsbasis 5,0 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2007 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2007 (RNB-nivå) og korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter økt med cirka 2,2 milliarder kroner. Beregnes veksten ut fra anslag på regnskap i 2007 innebærer dette at nivået på kommunesektorens inntekter i 2007 er 2,2 milliarder høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett. Beregnet ut fra anslag på regnskap vil sektorens frie inntekter i 2008 øke med anslagsvis 3,8 prosent. For tall for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2007-2008), Grønt hefte tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) er i 2008 på 4,2 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Veksten på fylkesnivå inkluderer ufordelte skjønnsmidler. Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner i positiv retning.

Kommunene i Troms

Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
Fra 2007-2008 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,9 prosent (fra RNB-nivå 2007). Kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,0 prosent (fra RNB-nivå 2007).

I Troms har 10 av 25 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Storfjord kommune med 6,9 prosent, mens Kvæfjord kommune har lavest vekst med 1,6 prosent.

Den sterke veksten for Storfjord kommune skyldes i hovedsak endringer i kommunens kriteriedata som slår positivt ut i utgiftsutjevningen.

Den svake veksten for Kvæfjord kommune skyldes endringer i kommunens kriteriedata som slår negativt ut i utgiftsutjevningen og at kommunen taper på endringer i overgangsordningen. Kvæfjord har samtidig en vekst i regionaltilskuddet som bidrar til å dempe virkningen av de to førstnevnte endringene.

Sett under ett hadde kommunene i Troms i 2006 utgiftskorrigerte frie inntekter på 111 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Troms hadde alle kommunene utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er ikke med i beregningene, og vil påvirke tallene i positiv retning, jamfør første avsnitt. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Troms hadde i 2006 et netto driftsresultat på 2,9 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,2 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Troms hadde i gjennomsnitt

43 300 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2006. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 26 500 kroner.

Troms fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
Troms fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,7 prosent (fra RNB-nivå 2007) i 2008, som er det samme som landsgjennomsnittet.

Finansielle indikatorer
Troms fylkeskommune hadde i 2006 et netto driftsresultat på -3,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,3 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 6 100 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 3 400 kroner.

Vekst RNB 2007 til 2008

Kommune

Anslag på

frie

inntekter

2008

(1 000 kr)

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2006

(i % av landsgj.)

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

Netto

lånegjeld

(kr. per innb.)

1

2

3

4

5

6

1901 Harstad

709 906

35 945

5,3

107

-1,2

40 165

1902 Tromsø

1 868 241

102 920

5,8

108

3,7

48 407

1911 Kvæfjord

176 955

2 861

1,6

134

4,6

40 230

1913 Skånland

121 886

3 455

2,9

117

3,6

38 206

1915 Bjarkøy

35 800

1 302

3,8

155

5,9

27 560

1917 Ibestad

78 888

3 296

4,4

132

1,4

37 297

1919 Gratangen

63 029

1 921

3,1

133

6,8

52 480

1920 Lavangen

53 457

1 721

3,3

135

4,3

33 314

1922 Bardu

132 861

8 286

6,7

112

8,9

55 785

1923 Salangen

92 444

4 485

5,1

121

2,0

49 832

1924 Målselv

222 294

10 222

4,8

109

3,0

3 925

1925 Sørreisa

116 759

5 647

5,1

110

5,9

60 323

1926 Dyrøy

63 722

2 785

4,6

128

9,3

44 605

1927 Tranøy

78 740

638

0,8

132

1,9

41 825

1928 Torsken

54 908

2 016

3,8

142

:

:

1929 Berg

47 927

1 621

3,5

133

5,8

54 815

1931 Lenvik

378 828

17 843

4,9

107

3,7

36 356

1933 Balsfjord

202 833

7 352

3,8

108

-0,2

32 064

1936 Karlsøy

106 664

5 713

5,7

118

-0,4

77 579

1938 Lyngen

128 827

6 475

5,3

103

-3,0

68 335

1939 Storfjord

77 621

4 986

6,9

110

1,5

24 218

1940 Kåfjord

95 358

4 024

4,4

115

4,7

22 452

1941 Skjervøy

118 322

4 929

4,3

111

0,3

59 957

1942 Nordreisa

168 683

5 634

3,5

105

3,4

29 156

1943 Kvænangen

74 107

3 863

5,5

125

5,4

32 462

Fordeles gjennom året

10 000

0

Troms

5 279 061

249 939

5,0

111

2,9

43 258

Til toppen