Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Vest-Agder

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOslo

 • Det foreslås at bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2007, til sammen 20 millioner kroner for hele landet. Ressurskommune Kristiansand.
 • Det foreslås at Agder Teater får en økning på 1,6 millioner kroner for å styrke driftsgrunnlaget og teatrets drift av utescenen i Fjæreheia. Kristiansand Symfoniorkester er foreslått med en økning på om lag 1,9 millioner kroner i 2008. Den delen av driftstilskuddet som frem til 2008 ble dekket av Forsvarsdepartementet, blir fra 2008 videreført av Kultur- og kirkedepartementet. Nettsted for unge kunstnere, Trafo.no, får en økning på 0,3 millioner kroner i budsjettforslaget, og Opera Sør økes med 0,4 millioner kroner.
 • Tilskuddet til Sørlandets Kunstmuseum foreslås økt med 0,85 millioner kroner, herunder 0,1 million kroner til kunstkjøp. Vest-Agder-museet er foreslått med en økning på 1,5 millioner kroner. Til kulturbygg for Sørlandet i Kristiansand foreslås det 2 millioner kroner i 2008 – til planlegging av kunstprosjektet i regi av Kunst i offentlige rom (KORO). Til prøveordningen med kulturkort for ungdom foreslås det 0,25 millioner kroner i 2008.
 • Det foreslås en bevilgning på 729,4 millioner kroner til Universitetet i Agder, UiA. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av syv stipendiatstillinger fra høsten 2008. UiA skal i 2008 omdisponere internt 15 studieplasser til førskolelærerutdanningen.
 • Det foreslås en bevilgning på 11,8 millioner kroner til Mediehøgskolen Gimlekollen.
 • Det foreslås en bevilgning på 9,9 millioner kroner til Ansgar teologiske høgskole.
 • Regjeringen foreslår videre å etablere 15 fengselsplasser med lavere sikkerhetsnivå ved at det etableres overgangsbolig i Kristiansand.
 • For bedre å ivareta barn som har vært utsatt for overgrep, og oppklare flere av disse sakene, ble det i 2007 opprettet prosjekter med en ny modell for avhør, undersøkelse og behandling. Det foreslås å øke bevilgningen til politiet med ca. 5,5 millioner kroner til etablering av ytterligere tre Barnehus, hvorav ett i Kristiansand, i 2008. Ordningen vil da være landsdekkende og etablert i alle helseregioner. I løpet av 2007 vil det bli etablert to Barnehus i henholdsvis Bergen og Hamar.
 • Behovet for å videreutvikle og beholde spesial-fagkompetanse blir et viktig satsingsområde for Luftforsvaret i 2008. Det vurderes derfor å øke rammetallet for grunnleggende befalsutdanning ved Luftforsvarets skoler på Kjevik.
 • På Møvik fort ved Kristiansand vil Forsvarsbygg fortsette arbeidet med å legge til rette for historieformidling.
 • Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Vest-Agder, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.
  • Innenfor Listerpakken legges det opp til å bruke i alt 85,7 millioner kroner til prosjektet riksveg 465 Kjørrefjord – Ulland. Det er forutsatt at bompengeselskapet stiller til disposisjon 52 millioner kroner i 2008, medregnet 40 millioner kroner som forskottering av statlige midler til prosjektet. Strekningen Hanesund (Kjørrfjord) – Sande ventes åpnet for trafikk i november 2008. – Det er ventet betydelige kostnadsøkninger for prosjektet. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til saken når det foreligger nærmere avklaringer, går det fram av budsjettforslaget.
  • For ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 97,7 millioner kroner, medregnet 15 millioner kroner til forsøket med alternativ organisering av transportsystemet i Kristiansandsregionen og 2,7 millioner kroner til rassikring. I tillegg er det regnet med at Vest-Agder får stilt til disposisjon 108 millioner kroner i bompenger, forskudd og tilskudd.
 • Det foreslås å bruke rassikringsmidlene til fullfinansiering av prosjektet riksveg 43 Aunevik – Bukkesteinen, som ble åpnet for trafikk i 2006.
 • Innenfor den foreslåtte investeringsrammen for E18 Kristiansand - Stavanger-Bergen er det avsatt 15 millioner kroner i bompengemidler fra Listerpakken til å gjennomføre planlagte trafikksikkerhetstiltak på eksisterende E39 i tilknytning til OPS-prosjektet Handeland - Feda. Beløpet skal også dekke Statens vegvesens kostnader knyttet til lokal prosjektorganisasjon.
 • Innenfor Jernbaneverkets investeringsbudsjett er det satt av midler til planlegging av kryssingsspor på Sørlandsbanen mellom Kristiansand og Egersund.
 • Til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene” er det, på landsbasis, foreslått 161,7 millioner kroner. Kristiansand og åtte andre byområder vil i 2008 være omfattet av ordningen, og vil dermed bli invitert til å søke om å få tildelt midler fra ordningen. – Ved tildeling av midler vil det bli lagt avgjørende vekt på utviklingen i kollektivtransporten og personbilbruken de siste årene. Det er aktuelt å konsentrere midlene til færre byområder enn i dag, går det fram av budsjettforslaget.
 • Det er lagt opp til en bevilgning på 29,89 millioner kroner (23,94 millioner kroner i 2007) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til en ny støtteordning for små nyetablerte vekstbedrifter (NyVekst). Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (tidligere Interreg). Midlene er likt fordelt, med samme sum, på fylkene som deltar i det enkelte program.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylket får derfor tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt ved årsskiftet når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen for 2008.
 • I budsjettforslaget blir bevilgningen til etatsmuseum for Kystverket etter en nettverksmodell støttet med 3 millioner kroner. Koordinator for etatsmuseet blir fyrmuseet på Lindesnes, i tilknytning til tusenårsstedet for Vest-Agder. Det forutsettes at lokal og regional delfinansiering kommer på plass, slik at også de tre andre enhetene i nettverket (Tungenes fyr i Rogaland og samlingen i Dalsfjorden i Møre og Romsdal og Lofotmuseet i Nordland) kan utvikles videre. Modellen legger til grunn en statlig finansiering på 6 millioner kroner, mens det på lokalt og regionalt nivå forutsettes bidrag på til sammen 4 millioner kroner.
 • Det foreslås å sette av 18,8 millioner kroner til moloreparasjoner, og tilskudd på liggekai (1,67 mill) og kostnadsøkning på kai (1,08 mill) i fiskerihavneanlegg i Listahamn, Farsund kommune.
 • Det foreslås tilskudd på liggekai (1,45 mill) i fiskerihavneanlegg i Odden, Grimstad kommune.

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2007-2008 er på landsbasis 5,0 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2007 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2007 (RNB-nivå) og korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter økt med cirka 2,2 milliarder kroner. Beregnes veksten ut fra anslag på regnskap i 2007 innebærer dette at nivået på kommunesektorens inntekter i 2007 er 2,2 milliarder høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett. Beregnet ut fra anslag på regnskap vil sektorens frie inntekter i 2008 øke med anslagsvis 3,8 prosent. For tall for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2007-2008), Grønt hefte tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) er i 2008 på 4,2 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Veksten på fylkesnivå inkluderer ufordelte skjønnsmidler. Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner i positiv retning.

Kommunene i Vest-Agder

 Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
Fra 2007-2008 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,9 prosent (fra RNB-nivå 2007). Kommunene i Vest-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,2 prosent (fra RNB-nivå 2007).

I Vest-Agder har 6 av 15 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har kommunene Songdalen og Lyngdal med 6,6 prosent, mens Kvinesdal kommune har lavest vekst med 2,8 prosent.

Den sterke veksten for Songdalen kommune skyldes i første rekke endringer i kommunens kriteriedata som slår positivt ut i utgiftsutjevningen, men kommunen har også sterkere vekst i selskapsskatten enn landsgjennomsnittet.

Den sterke veksten for Lyngdal kommune skyldes endringer i kommunens kriteriedata som slår positivt ut i utgiftsutjevningen.

Den svake veksten for Kvinesdal kommune skyldes betydelig nedgang i selskapsskatten. Kommunen har samtidig endringer i kriteriedata som slår positivt ut i utgiftsutjevningen og slik kompenserer for noe av nedgangen i selskapsskatten.

Sett under ett hadde kommunene i Vest-Agder i 2006 utgiftskorrigerte frie inntekter på 95 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Vest-Agder hadde 4 av 15 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er ikke med i beregningene, og vil påvirke tallene i positiv retning, jamfør første avsnitt. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Vest-Agder hadde i 2006 et netto driftsresultat på 2,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,2 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Vest-Agder hadde i gjennomsnitt 30 700 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2006. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 26 500 kroner.

Vest-Agder fylkeskommune 

Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
Vest-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,3 prosent (fra RNB-nivå 2007) i 2008, som er 0,4 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 5,7prosent.

Vest-Agder fylkeskommune taper på endringer i overgangsordningen.

Finansielle indikatorer
Vest-Agder fylkeskommune hadde i 2006 et netto driftsresultat på 4,0 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,3 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 4 500 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 3 400 kroner.

Vekst RNB 2007 til 2008

Kommune

Anslag på

frie

inntekter

2008

(1 000 kr)

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2006

(i % av landsgj.)

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

Netto

lånegjeld

(kr. per innb.)

1

2

3

4

5

6

1001 Kristiansand

2 224 947

115 939

5,5

95

1,6

26 467

1002 Mandal

410 107

19 064

4,9

92

2,2

34 900

1003 Farsund

280 128

17 048

6,5

92

0,7

28 743

1004 Flekkefjord

288 493

11 633

4,2

93

-1,0

35 732

1014 Vennesla

368 512

17 183

4,9

92

2,5

29 832

1017 Songdalen

162 809

10 099

6,6

93

1,7

41 435

1018 Søgne

262 699

11 061

4,4

93

2,4

35 937

1021 Marnardal

88 038

3 563

4,2

98

16,0

68 707

1026 Åseral

46 666

1 422

3,1

119

21,0

26 056

1027 Audnedal

66 086

2 105

3,3

105

15,0

40 357

1029 Lindesnes

147 602

6 828

4,8

97

8,7

55 921

1032 Lyngdal

221 519

13 720

6,6

93

0,2

27 770

1034 Hægebostad

63 911

2 704

4,4

107

1,6

14 417

1037 Kvinesdal

194 455

5 252

2,8

97

2,2

22 953

1046 Sirdal

90 676

5 013

5,9

137

11,2

49 461

Fordeles gjennom året

4 500

0

Vest-Agder

4 921 146

242 635

5,2

95

2,7

30 735

Til toppen