Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Vestfold

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOslo

 • I forbindelse med stavkirkeprogrammet planlegges det oppstart av arbeid i Høyjord stavkirke.
 • Det legges opp til at Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres.
 • Bevilgninger til Preus museum foreslås økt med 0,5 millioner kroner og til Haugar Vestfold Kunstmuseum 0,2 millioner kroner. Begge med 0,1 million kroner til innkjøp av kunst.
 • Det er foreslått en økning i tilskuddet til Stella Polaris på 0,5 millioner kroner. Teater Ibsen foreslås med en økning på 1,7 millioner kroner, herunder 1 million kroner for å styrke teatrets aktivitet i Vestfold.
 • Det foreslås en bevilgning på 336,4 millioner kroner til Høgskolen i Vestfold, HiVe. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2005 ble det gitt startbevilgning til nytt bygg til Høgskolen i Vestfold. Det er foreslått lagt inn 45,6 millioner kroner til inventar og utstyr til nytt bygg for budsjettet i 2007. Midlene foreslås videreført i 2008. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av tre stipendiatstillinger fra høsten 2008. Det er foreslått bevilget 5,2 millioner kroner til mikroteknologisatsingen ved HiVe. Det er videre foreslått en bevilgning på 1,2 millioner kroner til ungdomsskolelærerutdanningen ved høyskolen. HiVe skal i 2008 omdisponere internt ti studieplasser til førskolelærerutdanningen.
 • I forbindelse med utvidelse av Ravneberget fengsel i Østfold med 9 nye fengselsplasser for kvinner, vil Sandefjord fengsel bli omgjort til overgangsbolig.
 • På Karljohansvern i Horten arbeider Forsvarsbygg med en helhetlig plan for utvikling og formidling av historie. Forsvarsbygg vil også videreføre de store vedlikeholdstiltakene på Krutthuset og beddingene.
 • Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Vestfold, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.
  • Til E18 Kopstad - Gulli er det foreslått en bevilgning på 100 millioner kroner over statsbudsjettet. Prosjektet omfatter bygging av 12 kilometer firefelts veg i kommunene Horten, Re og Tønsberg. Vegen bygges med 29 meter bredde. Prosjektet åpnes for trafikk i oktober 2007. - Midlene for 2008 vil bli brukt til tilbakebetaling av lån for å sikre rasjonell anleggsdrift i 2007, restarbeider, grunnervervs- og byggherrekostnader. Omlegging av eksisterende E18, sluttoppgjør og en del grunnervervs- og byggherrekostnader vil gjenstå til 2009, går det fram av budsjettforslaget.
  • 425 millioner kroner er avsatt til E18 Langåker – Bommestad i budsjettforelaget. Prosjektet inngår i planene for videre utbygging av E18 i Vestfold til firefelts veg. Prosjektet blir finansiert ved hjelp av bompenger og omfatter bygging av om lag 8 kilometer ny firefelts veg i Sandefjord og Larvik kommuner, vest for dagens E18. Vegen bygges med 29 meter vegbredde. Anleggsarbeidene startet i januar 2007, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2009. Midlene i 2008 forutsettes i sin helhet stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
  • Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 57,2 millioner kroner. I tillegg er det regnet med at Vestfold får stilt til disposisjon 245 millioner kroner i bompenger, fordelt med 125 millioner kroner til Tønsbergpakken og 120 millioner kroner til videreføring av prosjektet riksveg 306 Kirkebakken - Re grense, som i sin helhet finansieres med bompenger.
 • Regjeringen foreslår at statlige midler utenfor Tønsbergområdet prioriteres til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak. I tillegg prioriteres bygging av gang- og sykkelveger og tiltak for kollektivtrafikken.
 • I budsjettforslaget blir det vist til at detaljplanarbeidet for jernbaneprosjektet Holm – Nykirke begynte i juni i år, med sikte på at reguleringsplan skal være ferdig primo 2008. Planarbeidet vil bli delt i to, med sikte på at byggeplan for strekningen Holm – Holmestrand skal være ferdig i 2008, etterfulgt av byggeplan for strekningen Holmestrand – Nykirke.
 • For prosjektet Farriseidet – Porsgrunn på Vestfoldbanen er det utarbeidet detaljplan for delstrekningen Telemark grense – Porsgrunn, og reguleringsplanen ble godkjent i 2002. Jernbaneverket har satt i gang arbeid med detaljplan for denne delstrekningen, med sikte på at reguleringsplanen skal ut på offentlig behandling ved årsskiftet 2007/2008.
 • Dobbeltsporstrekningen Barkåker – Tønsberg, på Vestfoldbanen, er ferdig planlagt. Samferdselsdepartementet har likevel valgt å vente med igangsetting av dette prosjektet, fordi man har valgt å prioritere rasjonell framdrift av de store prosjektene som allerede er satt i gang.
 • Det foreslås at det foretas fornyelse av skinnegangen på Vestfoldbanen, i form av ballastrensning til neste år.
 • Det foreslås en bevilgning på 10,50 millioner kroner (10,50 millioner kroner i 2007) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert i bevilgningen inngår en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (tidligere Interreg). Midlene er likt fordelt, med samme sum, på fylkene som deltar i det enkelte program.
 •  

  Anslag på vekst i frie inntekter

   

  Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2007-2008 er på landsbasis 5,0 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2007 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2007 (RNB-nivå) og korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

  Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter økt med cirka 2,2 milliarder kroner. Beregnes veksten ut fra anslag på regnskap i 2007 innebærer dette at nivået på kommunesektorens inntekter i 2007 er 2,2 milliarder høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett. Beregnet ut fra anslag på regnskap vil sektorens frie inntekter i 2008 øke med anslagsvis 3,8 prosent. For tall for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2007-2008), Grønt hefte tabell 3-fk og tabell 3-k.

  Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) er i 2008 på 4,2 prosent.

  Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Veksten på fylkesnivå inkluderer ufordelte skjønnsmidler. Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner i positiv retning. 

  Kommunene i Vestfold


  Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
  Fra 2007-2008 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,9 prosent (fra RNB-nivå 2007). Kommunene i Vestfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,2 prosent (fra RNB-nivå 2007).

  I Vestfold har 10 av 14 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Andebu kommune med 5,7 prosent, mens Tjøme kommune har lavest vekst med 3,8 prosent.

  Den sterke veksten for Andebu kommune skyldes i hovedsak endringer i kommunens kriteriedata som slår positivt ut i utgiftsutjevningen.

  Den svake veksten for Tjøme kommune skyldes endringer i kommunens kriteriedata som slår negativt ut i utgiftsutjevningen. Kommunen taper også noe på endringer i overgangsordningen.

  Sett under ett hadde kommunene i Vestfold i 2006 utgiftskorrigerte frie inntekter på 94 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Vestfold hadde 1 av 14 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er ikke med i beregningene, og vil påvirke tallene i positiv retning, jamfør første avsnitt. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

  Finansielle indikatorer
  Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Vestfold hadde i 2006 et netto driftsresultat på 5,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,2 prosent.

  Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Vestfold hadde i gjennomsnitt 22 100 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2006. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 26 500 kroner.

  Vestfold fylkeskommune

  Vekst i frie inntekter fra 2007-2008
  Vestfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 6,2 prosent (fra RNB-nivå 2007) i 2008, som er 0,5 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 5,7 prosent.

  Vestfold fylkeskommune tjener på endringer i saker utenfor overgangsordningen.

  Finansielle indikatorer
  Vestfold fylkeskommune hadde i 2006 et netto driftsresultat på 4,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5,3 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 3 600 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 3 400 kroner.

  Vekst RNB 2007 til 2008

  Kommune

  Anslag på

  frie

  inntekter

  2008

  (1 000 kr)

  Nominelle

  kroner

  (1 000 kr)

  Prosent

  Utgiftskorr.

  frie

  inntekter

  2006

  (i % av landsgj.)

  Netto drifts-

  resultat i pst.

  av drifts-

  inntektene

  Netto

  lånegjeld

  (kr. per innb.)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  0701 Horten

  716 643

  38 275

  5,6

  93

  1,6

  11 690

  0702 Holmestrand

  286 001

  11 737

  4,3

  93

  0,2

  33 096

  0704 Tønsberg

  1 121 316

  52 684

  4,9

  98

  6,3

  31 882

  0706 Sandefjord

  1 241 143

  63 497

  5,4

  94

  8,7

  8 184

  0709 Larvik

  1 234 203

  59 613

  5,1

  92

  7,1

  27 844

  0711 Svelvik

  187 401

  8 936

  5,0

  94

  2,7

  29 355

  0713 Sande

  236 365

  11 754

  5,2

  93

  4,4

  25 922

  0714 Hof

  99 996

  5 255

  5,5

  98

  7,6

  15 946

  0716 Re

  259 252

  11 078

  4,5

  96

  2,9

  39 100

  0719 Andebu

  157 550

  8 433

  5,7

  94

  3,6

  25 479

  0720 Stokke

  295 111

  15 347

  5,5

  93

  -0,2

  21 493

  0722 Nøtterøy

  589 431

  30 167

  5,4

  95

  2,5

  17 435

  0723 Tjøme

  134 083

  4 849

  3,8

  95

  6,1

  28 010

  0728 Lardal

  83 718

  3 474

  4,3

  102

  9,4

  15 464

  Fordeles gjennom året

  6 000

  1 000

  Vestfold

  6 648 213

  326 100

  5,2

  94

  5,1

  22 073

  Til toppen