Samferdsel

 • Hva blir gjort for å bedre sikkerheten på vegene?

  Det er foreslått å benytte rundt 520 millioner kroner til særskilte tiltak for trafikksikkerhet i 2008. Dette er en økning på 20 millioner kroner sammenlignet med 2007. Det er tiltak rettet mot de mest alvorlige ulykkene som blir prioritert.

  Innenfor Statens vegvesens ansvarsområde blir det satset på blant annet bygging av midtrekkverk, vegbelysning og utbedring av kurver og kryss.

  590 millioner kroner er foreslått avsatt til bygging av gang- og sykkelveger langs eksisterende veg. Dette er en økning på 280 millioner kroner fra 2007. Tiltakene finansieres ved statlige bevilgninger, bompenger og annen ekstern finansiering. Til Trygg Trafikk er det foreslått å sette av 19,5 millioner kroner og til 500 000 til Syklistenes Landsforening.

  Regjeringen går inn for at det neste år skal brukes i alt rundt 520 millioner kroner til prosjekt og tiltak som er med på å sikre mot ras på vegnettet.

  I tillegg til disse tiltakene kommer blant annet den økte sikkerheten man får ved å bygge nye og tryggere veger, og tilsyn og kontroll i regi av Statens vegvesen og politiet.

  Fra 2008 vil det bli innført krav om kompetansebevis for alle bussførere i yrkestransport. Fra 2008 vil Statens vegvesen ha regionale tilsynsenheter som skal føre tilsyn med blant annet bilverksteder, bilforhandlere, trafikkskoler og kursarrangører.

  For mer informasjon – se pressemelding om trafikksikkerhet.

  Det er foreslått å benytte rundt 520 millioner kroner til særskilte tiltak for trafikksikkerhet i 2008. Dette er en økning på 20 millioner kroner sammenlignet med 2007. Det er tiltak rettet mot de mest alvorlige ulykkene som blir prioritert.

  Innenfor Statens vegvesens ansvarsområde blir det satset på blant annet bygging av midtrekkverk, vegbelysning og utbedring av kurver og kryss.

  590 millioner kroner er foreslått avsatt til bygging av gang- og sykkelveger langs eksisterende veg. Dette er en økning på 280 millioner kroner fra 2007. Tiltakene finansieres ved statlige bevilgninger, bompenger og annen ekstern finansiering. Til Trygg Trafikk er det foreslått å sette av 19,5 millioner kroner og til 500 000 til Syklistenes Landsforening.

  Regjeringen går inn for at det neste år skal brukes i alt rundt 520 millioner kroner til prosjekt og tiltak som er med på å sikre mot ras på vegnettet.

  I tillegg til disse tiltakene kommer blant annet den økte sikkerheten man får ved å bygge nye og tryggere veger, og tilsyn og kontroll i regi av Statens vegvesen og politiet.

  Fra 2008 vil det bli innført krav om kompetansebevis for alle bussførere i yrkestransport. Fra 2008 vil Statens vegvesen ha regionale tilsynsenheter som skal føre tilsyn med blant annet bilverksteder, bilforhandlere, trafikkskoler og kursarrangører.

  For mer informasjon – se pressemelding om trafikksikkerhet.

 • Hva blir gjort for å forbedre vegstandarden i Norge?
  I tillegg til investeringer finansiert av statlige bevilgninger og bompenger, legger Regjeringen opp til å styrke drift og vedlikehold vesentlig ut over det som er lagt til grunn i Nasjonal transportplan. Blant annet blir den sterke satsingen på legging av nytt asfaltdekke videreført i 2008.

  Til trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger foreslår Regjeringen for 2008 i alt 7 061,5 millioner kroner. Dette er en økning på 291,1 millioner kroner. Innenfor drift og vedlikehold prioriterer Regjeringen tiltak for å gjøre trafikken tryggere. Dette gjelder særlig tiltak rettet mot svært ulykkesutsatte strekninger og brøyting, salting og strøing.

  For mer informasjon – se pressemelding om vegformål.

  I tillegg til investeringer finansiert av statlige bevilgninger og bompenger, legger Regjeringen opp til å styrke drift og vedlikehold vesentlig ut over det som er lagt til grunn i Nasjonal transportplan. Blant annet blir den sterke satsingen på legging av nytt asfaltdekke videreført i 2008.

  Til trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger foreslår Regjeringen for 2008 i alt 7 061,5 millioner kroner. Dette er en økning på 291,1 millioner kroner. Innenfor drift og vedlikehold prioriterer Regjeringen tiltak for å gjøre trafikken tryggere. Dette gjelder særlig tiltak rettet mot svært ulykkesutsatte strekninger og brøyting, salting og strøing.

  For mer informasjon – se pressemelding om vegformål.

 • Hva blir gjort for å fremme bruk av miljøvennlig drivstoff?
  Regjeringen vil øke støtten til RENERGI, et program som utvikler løsninger for mer miljøvennlig transport, blant annet biodrivstoff, og foreslår å bevilge 29,4 millioner kroner for 2008. Deler av denne støtten er knyttet til Regjeringens nasjonale hydrogenstrategi.

   

  For mer informasjon – se pressemelding om forskning.

  Regjeringen vil øke støtten til RENERGI, et program som utvikler løsninger for mer miljøvennlig transport, blant annet biodrivstoff, og foreslår å bevilge 29,4 millioner kroner for 2008. Deler av denne støtten er knyttet til Regjeringens nasjonale hydrogenstrategi.

   

  For mer informasjon – se pressemelding om forskning.

 • Hva blir gjort for å sikre at posten kommer fram i rett tid?
  Posten har satt i verk tiltak for å bedre fremføringstiden. Som et ledd i kvalitetsoppfølgingen blir det blant annet etablert kvartalsvise målinger av framsendingstid på regionalt nivå

   

  For mer informasjon, se pressemelding om post og telekommunikasjoner.

  Posten har satt i verk tiltak for å bedre fremføringstiden. Som et ledd i kvalitetsoppfølgingen blir det blant annet etablert kvartalsvise målinger av framsendingstid på regionalt nivå

   

  For mer informasjon, se pressemelding om post og telekommunikasjoner.

 • Hva blir gjort for å sikre et godt flyrutetilbud i distriktene?
  Regjeringen vil legge til rette for en miljøvennlig og sikker luftfart i alle deler av landet. Det skal sikres et flyplassnett med tilbud i hele landet ved at overskuddsflyplasser fortsetter å betale for ulønnsomme flyplasser. For 2008 er det foreslått 501,4 millioner kroner til statlig kjøp av innenlandske flyrutetjenester som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme. Bevilgningsforslaget til kjøp av flyruter er 5,4 prosent høyere enn saldert budsjett i 2007.

   

  For mer informasjon, se pressemelding om luftfart.

  Regjeringen vil legge til rette for en miljøvennlig og sikker luftfart i alle deler av landet. Det skal sikres et flyplassnett med tilbud i hele landet ved at overskuddsflyplasser fortsetter å betale for ulønnsomme flyplasser. For 2008 er det foreslått 501,4 millioner kroner til statlig kjøp av innenlandske flyrutetjenester som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme. Bevilgningsforslaget til kjøp av flyruter er 5,4 prosent høyere enn saldert budsjett i 2007.

   

  For mer informasjon, se pressemelding om luftfart.

 • Hva blir gjort for å sikre mot ras på vegnettet?
  Regjeringen går inn for at det neste år skal brukes i alt rundt 520 millioner kroner til prosjekt og tiltak som er med på å sikre mot ras på vegnettet. 329 millioner kroner er bevilgninger over budsjettposten ”Rassikring”, 90 millioner kroner blir dekket ved midler gjennom de ordinære bevilgningene til riksveginvesteringer, mens resten er bompenger og annen ekstern finansiering.

   

  For mer informasjon, se pressemelding om vegformål.

  Regjeringen går inn for at det neste år skal brukes i alt rundt 520 millioner kroner til prosjekt og tiltak som er med på å sikre mot ras på vegnettet. 329 millioner kroner er bevilgninger over budsjettposten ”Rassikring”, 90 millioner kroner blir dekket ved midler gjennom de ordinære bevilgningene til riksveginvesteringer, mens resten er bompenger og annen ekstern finansiering.

   

  For mer informasjon, se pressemelding om vegformål.

 • Hva gjøres for å styrke kollektivtransporten?
  I forslaget til statsbudsjett for 2008 får kollektivtransporten til sammen 10,9 milliarder kroner, inkludert 710 millioner kroner i bompenger. Regjeringen viderefører den sterke satsingen på jernbaneinfrastrukturen.

  Midlene omfatter:

  • 1,7 milliarder kroner til statlig kjøp av persontransporttjenester med tog.
  • 5,8 milliarder kroner til investeringer, drift og vedlikehold på jernbanenettet.
  • 900 millioner kroner til kollektivtiltak finansiert ved bruk av "vegmidler", fordelt med en bevilgning på 190 millioner kroner over budsjettet for riksveginvesteringer og 710 millioner kroner i bompengemidler.
  • 1,5 milliarder kroner til statlig kjøp av riksvegferjetjenester.
  • 234 millioner kroner til særskilt tilskudd til kollektivtransport. Beløpet er fordelt med 162 millioner kroner til "Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bruk av bil i byområdene" og 20 millioner kroner til demonstrasjonsprosjekt for bedre kollektivtransport i distriktene, og 52 millioner i tilskudd til kommuner og fylkeskommuner til tiltak for å gjøre kollektivtransporten mer tilgjengelig.
  • 288 millioner kroner til statlig kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes.
  • 501 millioner kroner til statlig kjøp av flyrutetjenester på strekninger der driften ikke er bedriftsøkonomisk lønnsom.

  I tillegg til disse statlige midlene og bompengemidlene kommer fylkeskommunale midler til lokal kollektivtransport, inkludert bevilgninger til skole- og studentrabatt. I 2006 bevilget fylkeskommunene og Oslo kommune mer enn 5,5 milliarder kroner til bilruter, fylkesvegferjer, båtruter, transport for funksjonshemmede og sporvegs og forstadsbaner. I Oslo kommune ble det bevilget mer enn én milliard kroner til kollektivtransporten i 2005.

  For mer informasjon, se pressemelding om kollektivtransport.

  I forslaget til statsbudsjett for 2008 får kollektivtransporten til sammen 10,9 milliarder kroner, inkludert 710 millioner kroner i bompenger. Regjeringen viderefører den sterke satsingen på jernbaneinfrastrukturen.

  Midlene omfatter:

  • 1,7 milliarder kroner til statlig kjøp av persontransporttjenester med tog.
  • 5,8 milliarder kroner til investeringer, drift og vedlikehold på jernbanenettet.
  • 900 millioner kroner til kollektivtiltak finansiert ved bruk av "vegmidler", fordelt med en bevilgning på 190 millioner kroner over budsjettet for riksveginvesteringer og 710 millioner kroner i bompengemidler.
  • 1,5 milliarder kroner til statlig kjøp av riksvegferjetjenester.
  • 234 millioner kroner til særskilt tilskudd til kollektivtransport. Beløpet er fordelt med 162 millioner kroner til "Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bruk av bil i byområdene" og 20 millioner kroner til demonstrasjonsprosjekt for bedre kollektivtransport i distriktene, og 52 millioner i tilskudd til kommuner og fylkeskommuner til tiltak for å gjøre kollektivtransporten mer tilgjengelig.
  • 288 millioner kroner til statlig kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes.
  • 501 millioner kroner til statlig kjøp av flyrutetjenester på strekninger der driften ikke er bedriftsøkonomisk lønnsom.

  I tillegg til disse statlige midlene og bompengemidlene kommer fylkeskommunale midler til lokal kollektivtransport, inkludert bevilgninger til skole- og studentrabatt. I 2006 bevilget fylkeskommunene og Oslo kommune mer enn 5,5 milliarder kroner til bilruter, fylkesvegferjer, båtruter, transport for funksjonshemmede og sporvegs og forstadsbaner. I Oslo kommune ble det bevilget mer enn én milliard kroner til kollektivtransporten i 2005.

  For mer informasjon, se pressemelding om kollektivtransport.

 • Hva gjøres for bedre tilgjengelighet for funksjonshemma i transportsystemet?
  Regjeringen foreslår 52,1 millioner kroner i tilskudd til kommuner og fylkeskommuner for å sikre raskere framdrift og bedre samordning av arbeidet med å gjøre kollektivtransporten mer tilgjengelig for alle grupper av reisende. Regjeringen vil sette av 100 millioner kroner over jernbanebudsjettet til tiltak på stasjoner og knutepunkt i 2008. Også Statens vegvesen og Avinor vil bruke vesentlige midler over sine budsjetter til å gjøre tilgjengeligheten bedre.

   

  For mer informasjon, se pressemelding om kollektivtransport.

  Regjeringen foreslår 52,1 millioner kroner i tilskudd til kommuner og fylkeskommuner for å sikre raskere framdrift og bedre samordning av arbeidet med å gjøre kollektivtransporten mer tilgjengelig for alle grupper av reisende. Regjeringen vil sette av 100 millioner kroner over jernbanebudsjettet til tiltak på stasjoner og knutepunkt i 2008. Også Statens vegvesen og Avinor vil bruke vesentlige midler over sine budsjetter til å gjøre tilgjengeligheten bedre.

   

  For mer informasjon, se pressemelding om kollektivtransport.

 • Hvilke nye vegprosjekter kan settes i gang i 2008?
  Neste år er det planlagt anleggsstart for disse sju større riksvegprosjektene, det vil si prosjekt med kostnadsoverslag over 100 millioner kroner:
  • E39 Stangeland – Sandved i Rogaland
  • riksveg 80 Røvika – Strømsnes i Nordland
  • riksveg 7 Ramsrud – Kjeldsbergsvingane ved Hønefoss i Buskerud
  • riksveg 168 Bogstadveien i Oslo
  • E39 Kvivsvegen mellom Hornindal i Sogn og Fjordane og Volda i Møre og Romsdal
  • riksveg 47 ”T-forbindelsen” i Rogaland
  • riksveg 567 Hauge – Lonevåg i Hordaland

  For de tre siste prosjektene er anleggsstart i 2008 avhengig av endelige vedtak om tilslutning til opplegg med delvis bompengefinansiering. Prosjektstart for opprusting av Bogstadveien forutsetter at reguleringsplanen blir godkjent og at Oslo kommune og Statens vegvesen blir enige om kostnadsdelingen.

  I tilegg blir det anleggsstart for en rekke mindre prosjekt, både på stamvegene og resten av riksvegnettet.

  For mer informasjon, se pressemelding om vegformål.

  Neste år er det planlagt anleggsstart for disse sju større riksvegprosjektene, det vil si prosjekt med kostnadsoverslag over 100 millioner kroner:
  • E39 Stangeland – Sandved i Rogaland
  • riksveg 80 Røvika – Strømsnes i Nordland
  • riksveg 7 Ramsrud – Kjeldsbergsvingane ved Hønefoss i Buskerud
  • riksveg 168 Bogstadveien i Oslo
  • E39 Kvivsvegen mellom Hornindal i Sogn og Fjordane og Volda i Møre og Romsdal
  • riksveg 47 ”T-forbindelsen” i Rogaland
  • riksveg 567 Hauge – Lonevåg i Hordaland

  For de tre siste prosjektene er anleggsstart i 2008 avhengig av endelige vedtak om tilslutning til opplegg med delvis bompengefinansiering. Prosjektstart for opprusting av Bogstadveien forutsetter at reguleringsplanen blir godkjent og at Oslo kommune og Statens vegvesen blir enige om kostnadsdelingen.

  I tilegg blir det anleggsstart for en rekke mindre prosjekt, både på stamvegene og resten av riksvegnettet.

  For mer informasjon, se pressemelding om vegformål.

 • Hvor mye satser Regjeringen på jernbanen i 2008?

  Regjeringen foreslår i alt 7,5 milliarder kroner til jernbaneformål i 2008. Dette er en økning på 5,8 prosent. Regjeringen ønsker en fortsatt opptrapping av bevilgningene til utbygging, drift og vedlikehold av jernbanenettet. I alt 5,8 milliarder kroner av bevilgningen til jernbaneformål går til Jernbaneverket og skal benyttes til drift, vedlikehold og investeringer på linjenettet. Dette er 6,1 prosent høyere enn i 2007.

  2,34 milliarder kroner er satt av til investeringer i linjenettet. Dette er en økning på nærmere 120 millioner kroner.

  Investeringsmidlene skal blant annet nyttes på de to viktige prosjektene Lysaker - Sandvika og Lysaker stasjon, på Drammensbanen. Det er også satt av midler til utbygging av dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger.

  450 millioner kroner innenfor budsjettet til Jernbaneverket er satt av til tiltak og prosjekt med særlig nytte for godstrafikken. Dette omfatter blant annet midler til Ganddal godsterminal i Rogaland, Alnabru godsterminal i Oslo og Brattøra i Trondheim, samt til krysningsspor ved Berg på Østfoldbanen, Fauske stasjon og Røkland på Nordlandsbanen og Roa på Gjøvikbanen. Det er dessuten satt av midler til planlegging av krysningsspor mellom Kristiansand og Egersund på Sørlandsbanen, og til planlegging av dobbeltspor Bergen stasjon – Fløen.

  For mer informasjon, se pressemelding om jernbaneformål.

  Regjeringen foreslår i alt 7,5 milliarder kroner til jernbaneformål i 2008. Dette er en økning på 5,8 prosent. Regjeringen ønsker en fortsatt opptrapping av bevilgningene til utbygging, drift og vedlikehold av jernbanenettet. I alt 5,8 milliarder kroner av bevilgningen til jernbaneformål går til Jernbaneverket og skal benyttes til drift, vedlikehold og investeringer på linjenettet. Dette er 6,1 prosent høyere enn i 2007.

  2,34 milliarder kroner er satt av til investeringer i linjenettet. Dette er en økning på nærmere 120 millioner kroner.

  Investeringsmidlene skal blant annet nyttes på de to viktige prosjektene Lysaker - Sandvika og Lysaker stasjon, på Drammensbanen. Det er også satt av midler til utbygging av dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger.

  450 millioner kroner innenfor budsjettet til Jernbaneverket er satt av til tiltak og prosjekt med særlig nytte for godstrafikken. Dette omfatter blant annet midler til Ganddal godsterminal i Rogaland, Alnabru godsterminal i Oslo og Brattøra i Trondheim, samt til krysningsspor ved Berg på Østfoldbanen, Fauske stasjon og Røkland på Nordlandsbanen og Roa på Gjøvikbanen. Det er dessuten satt av midler til planlegging av krysningsspor mellom Kristiansand og Egersund på Sørlandsbanen, og til planlegging av dobbeltspor Bergen stasjon – Fløen.

  For mer informasjon, se pressemelding om jernbaneformål.

 • Hvordan blir vegmidlene fordelt?
  Regjeringen foreslår for neste år en samlet statlig bevilgning på 15,43 milliarder kroner til vegformål, inkludert statlig kjøp av riksvegferjetjenester. Dette er 575,5 millioner kroner eller 3,9 prosent mer enn saldert budsjett for 2007. Vel 7 milliarder kroner er satt av til trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksvegnettet. Innenfor drift og vedlikehold blir tiltak for å gjøre trafikken enda tryggere prioritert. 6,53 milliarder kroner er foreslått som statlige bevilgninger til veginvesteringer, inkludert midler til rassikring og midler til utbygging av E18 Bjørvikatunnelen i Oslo.

  I tillegg til bevilgningene over statsbudsjettet kommer 4,9 milliarder kroner i bompenger, som finansierer deler av utbyggingen av riksvegnettet, medregnet 710 millioner kroner til investeringstiltak for kollektivtrafikk.

  For mer informasjon, se pressemelding om vegformål og pressemelding om fylkesvis fordeling av samferdselsmidler.

  Regjeringen foreslår for neste år en samlet statlig bevilgning på 15,43 milliarder kroner til vegformål, inkludert statlig kjøp av riksvegferjetjenester. Dette er 575,5 millioner kroner eller 3,9 prosent mer enn saldert budsjett for 2007. Vel 7 milliarder kroner er satt av til trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksvegnettet. Innenfor drift og vedlikehold blir tiltak for å gjøre trafikken enda tryggere prioritert. 6,53 milliarder kroner er foreslått som statlige bevilgninger til veginvesteringer, inkludert midler til rassikring og midler til utbygging av E18 Bjørvikatunnelen i Oslo.

  I tillegg til bevilgningene over statsbudsjettet kommer 4,9 milliarder kroner i bompenger, som finansierer deler av utbyggingen av riksvegnettet, medregnet 710 millioner kroner til investeringstiltak for kollektivtrafikk.

  For mer informasjon, se pressemelding om vegformål og pressemelding om fylkesvis fordeling av samferdselsmidler.

 • Hvorfor betaler vi bompenger?
  Bompenger er en tilleggsfinansiering som gjør det mulig å gjennomføre vegprosjekter som det ellers ville ha tatt lenger tid å starte opp og gjennomføre. Alle bompengeprosjekter må godkjennes og vedtas av Stortinget. For at bompenger skal nyttes som hel eller delvis finansiering av vegprosjekter, er det Regjeringens forutsetning at initiativet kommer fra lokale myndigheter.

  For 2008 er det ventet at bompengeselskapene vil stille om lag 4,9 milliarder kroner til rådighet for å finansiere deler av utbyggingen av riksvegnettet. Disse bompengemidlene kommer i tillegg til de foreslåtte bevilgningene med til sammen om lag 15,4 milliarder kroner til vegformål i 2008.

  For mer informasjon, se pressemelding om vegformål.

  Bompenger er en tilleggsfinansiering som gjør det mulig å gjennomføre vegprosjekter som det ellers ville ha tatt lenger tid å starte opp og gjennomføre. Alle bompengeprosjekter må godkjennes og vedtas av Stortinget. For at bompenger skal nyttes som hel eller delvis finansiering av vegprosjekter, er det Regjeringens forutsetning at initiativet kommer fra lokale myndigheter.

  For 2008 er det ventet at bompengeselskapene vil stille om lag 4,9 milliarder kroner til rådighet for å finansiere deler av utbyggingen av riksvegnettet. Disse bompengemidlene kommer i tillegg til de foreslåtte bevilgningene med til sammen om lag 15,4 milliarder kroner til vegformål i 2008.

  For mer informasjon, se pressemelding om vegformål.

 • Hvorfor brukes ikke mer til vegformål, når vi betaler så mye i bil- og drivstoffavgifter?
  Vi bruker betydelige offentlige midler til vegformål i Norge. For neste år foreslår Regjeringen at det skal bevilges vel 15,4 milliarder kroner over statsbudsjettet til vegformål, det vil si tilsyn, drift, vedlikehold og utbygging av riksvegnettet. Dette er en økning på 576 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2007. Dessuten er det for 2008 regnet med omkring 4,9 milliarder kroner i bompenger til utbygging av riksveger. I tillegg kommer også fylkeskommunenes og kommunenes bevilgninger til fylkesveger og kommunale veger.

  Trafikkulykker og miljøulemper knyttet til vegtrafikken påfører samfunnet og det offentlige betydelige kostnader. Bil- og drivstoffavgifter er en del av inntektene til det offentlige, og er med på å finansiere offentlige velferds- og tjenestetilbud.

  For mer informasjon, se pressemelding om vegformål.

  Vi bruker betydelige offentlige midler til vegformål i Norge. For neste år foreslår Regjeringen at det skal bevilges vel 15,4 milliarder kroner over statsbudsjettet til vegformål, det vil si tilsyn, drift, vedlikehold og utbygging av riksvegnettet. Dette er en økning på 576 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2007. Dessuten er det for 2008 regnet med omkring 4,9 milliarder kroner i bompenger til utbygging av riksveger. I tillegg kommer også fylkeskommunenes og kommunenes bevilgninger til fylkesveger og kommunale veger.

  Trafikkulykker og miljøulemper knyttet til vegtrafikken påfører samfunnet og det offentlige betydelige kostnader. Bil- og drivstoffavgifter er en del av inntektene til det offentlige, og er med på å finansiere offentlige velferds- og tjenestetilbud.

  For mer informasjon, se pressemelding om vegformål.

 • Hvorfor får byene så stor andel av bevilgningene til kollektivtransport?
  Det er i byene det er viktigst å få til redusert vekst i biltrafikken. Her er presset på vegnettet og arealbruken størst, og det er også her økt biltrafikk har de mest alvorlige følgene for helse og miljø. Samtidig er det her man har det beste grunnlaget for å få til en vekst i kollektivtransporten.

  Dette er noe av bakgrunnen for at det innenfor "vegmidler", det vil si både statlige riksvegbevilgninger og bompenger, er satt av om lag 900 millioner kroner til kollektivtransporttiltak. Den største satsingen på tiltak innen kollektivtransporten er i Oslo og Bergen, der de største prosjektene er Kolsåsbanen i Oslo og Bybanen i Bergen.

  Tilrettelegging av knutepunkt og holdeplasser er også prioriterte tiltak. Regjeringen foreslår dessuten at det settes av 162 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien/Porsgrunnsområdet og Fredrikstad/Sarpsborgområdet faller inn under ordningen og kan søke midler.

  For mer informasjon, se pressemelding om kollektivtransport.

  Det er i byene det er viktigst å få til redusert vekst i biltrafikken. Her er presset på vegnettet og arealbruken størst, og det er også her økt biltrafikk har de mest alvorlige følgene for helse og miljø. Samtidig er det her man har det beste grunnlaget for å få til en vekst i kollektivtransporten.

  Dette er noe av bakgrunnen for at det innenfor "vegmidler", det vil si både statlige riksvegbevilgninger og bompenger, er satt av om lag 900 millioner kroner til kollektivtransporttiltak. Den største satsingen på tiltak innen kollektivtransporten er i Oslo og Bergen, der de største prosjektene er Kolsåsbanen i Oslo og Bybanen i Bergen.

  Tilrettelegging av knutepunkt og holdeplasser er også prioriterte tiltak. Regjeringen foreslår dessuten at det settes av 162 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien/Porsgrunnsområdet og Fredrikstad/Sarpsborgområdet faller inn under ordningen og kan søke midler.

  For mer informasjon, se pressemelding om kollektivtransport.