Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Aksjerabatt

Aksjer, grunnfondsbevis og andeler i aksjefond verdsettes etter gjeldende regler til 85 prosent av markedsverdi for formuesskatteformål, det vil si at den såkalte aksjerabatten er 15 prosent. Regjeringen foreslår å fjerne aksjerabatten fra 2008.

Dette vil gi økt skattemessig likebehandling av aksjer og andre formuesobjekter som obligasjoner og bankinnskudd, og vil ha svært gode fordelingsvirkninger ettersom det først og fremst er de med høye inntekter som har store aksjeformuer, og fordi andelen av formuen som er plassert i aksjer, er høyere jo større formuen er.

Se også Formuesskatt og Åttiprosentsregelen.