Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Aksjers inngangsverdi og skjermingsgrunnlag

Endring av inngangsverdi og skjermingsgrunnlag som følge av ikke mottatt utbytte
Regjeringen foreslår en justering av overgangsreglene til skattereformen 2006, slik at skattyter kan kreve oppregulering av inngangsverdi og skjermingsgrunnlag på sine aksjer tilsvarende utbytte som er utdelt til annen aksjonær, men som tidligere er kommet til fradrag i RISK-reguleringen på skattyters hånd.

Se også Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) kapittel 12.

Endring av inngangsverdi og skjermingsgrunnlag som følge av endring av ligning
Etter overgangsreglene til skjermingsmetoden skal aksjonærenes inngangsverdi og skjermingsgrunnlag settes til aksjenes historiske kostpris tillagt RISK-beløp i aksjonærens eiertid. Endring av selskapets ligning har ikke betydning for aksjonærenes inngangsverdi og skjermingsgrunnlag. Dette gjelder også endring av ligning for tidligere inntektsår enn 2006 da skjermingsmodellen trådte i kraft.

Regjeringen foreslår en overgangsregel om endring av aksjonærenes inngangsverdi og skjermingsgrunnlag når selskapets ligning for tidligere år endres etter 31. desember 2005. Forslaget begrenses til tilfeller der endringen av ligning innebærer en endring av aksjonærenes utbytte. Videre er forslaget begrenset til å omfatte aksjonærer som eide aksjene både 1. januar i selskapets ligningsår og det året ligningen endres.

Forslaget er omtalt i Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 – lovendringer kapittel 11.