Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring bidrar til å dekke behovet for arbeidskraft i deler av det norske arbeidsmarkedet. Dette har bidratt til å avhjelpe flaskehalser i enkelte næringer, samtidig som det har tilført bedriftene ny kompetanse og bidrar til å dempe pris- og kostnadsveksten.

Norge har gjennom mange år vært en del av et felles nordisk arbeidsmarked. Nordiske borgere kan ta arbeid i Norge uten noen form for arbeids- eller oppholdstillatelse. Arbeidskraftsmobiliteten fra Norden, særlig fra Sverige, gir et viktig bidrag til arbeidsstyrken i Norge. Med EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen er Norge med i et felles europeisk arbeidsmarked. Borgere fra EU/EØS - land kan reise inn i Norge uten oppholdstillatelse og ta opphold eller arbeid her i inntil tre eller seks måneder dersom de er arbeidssøkere. Utover de nevnte tidsperiodene, kreves oppholdstillatelse for alle som arbeider, oppholder seg, eller er arbeidssøkere her. Arbeidstakere fra land som ble medlem av EU i 2004 og 2007 (med unntak av Kypros og Malta) må ha oppholdstillatelse før arbeid påbegynnes, med mindre vedkommende har hatt lovlig opphold i landet som arbeidstaker i minst et år. Det europeiske arbeidsformidlingsnettverket EURES bistår arbeidsgivere med å rekruttere arbeidskraft fra EU/EØS-området til Norge.

Utvidelsen av EU/ EØS - området har medført en økende arbeidsinnvandring til Norge fra noen av de nye EU-landene. I 1. halvår 2007 ble det utstedt 46 100 arbeidstillatelser til borgere av de nye EU-landene. Dette er 39 prosent flere enn i samme periode i 2006. Om lag 90 prosent av arbeidstillatelsene i 1. halvår 2007 ble gitt til personer fra Polen eller Litauen. Som følge av den høye etterspørselen etter arbeidskraft har tilstrømmingen av arbeidstakere fra disse landene til Norge vært større enn til de øvrige nordiske landene.

Arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS-området har også bidratt til å dekke ledige stillinger. I 2006 ble det totalt innvilget 2 000 nye arbeidstillatelser til arbeidstakere fra land utenfor EØS. Mange av disse gjaldt sesongarbeidskraft. Hovedtyngden av rekrutteringen av faglært utenlandsk arbeidskraft fra land utenfor EØS skjer med grunnlag i bestemmelsen i utlendingsforskriften om arbeidstillatelse til faglært arbeidskraft. De største gruppene kom fra India, Russland, USA, Kina og Romania.

Se nærmere omtale i St.prp.nr.1 (2007-2008) Arbeids- og inkluderingsdepartementet Resultatområde 2 Arbeidsmarked.