Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidskraftstilbudet – mangel på arbeidskraft

I lys av situasjonen på arbeidsmarkedet med stort behov for arbeidskraft, og gode utsikter for 2008, gjennomføres flere endringer for å bidra til å dekke behovet for arbeidskraft.

Regjeringen vil satse på tiltak som kan øke arbeidstilbudet blant eldre, og vil gjøre det mer lønnsomt å kombinere arbeid og pensjon innenfor dagens pensjonssystem. Eldre arbeidstakere utgjør en betydelig ressurs i arbeidslivet, og Regjeringen ønsker å stimulere denne gruppen til å stå lengre i arbeid. Regjeringen foreslår derfor å øke aldersgrensen for inntektsprøving av alderspensjonen til 68 år.

Regjeringen foreslår å bevilge 205 millioner kroner på kapittel 2670 til å oppheve inntektsprøvingsreglene for personer mellom 67 og 68 år.

Regjeringen foreslår å innføre en tiltaksgaranti både for personer som har vært arbeidsledige de siste to årene eller lenger, og for ventestønadsmottakere som har vært arbeidsledige de siste seks månedene eller lenger. Samtidig foreslås ordningen med ventestønad avviklet for å øke overgangen til arbeid blant personer med lange ledighetsperioder. For å bidra til at personer som har gjennomført yrkesrettet attføring kommer raskest mulig tilbake i arbeid foreslår Regjeringen videre å redusere perioden med attføringspenger etter endt attføring i påvente av arbeid fra 6 måneder til 3 måneder. Det foreslås også å redusere maksimal periode med dagpenger under permittering fra 34 uker til 30 uker.