Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsledighet

Det brukes to ulike mål på arbeidsledigheten - arbeidssøkere uten arbeidsinntekt og antall personer som er registrert arbeidsledige ved arbeidskontorene. Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt måles i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) og omtales ofte som AKU-ledigheten. AKU, som er en utvalgsundersøkelse, spør hver måned et representativt utvalg av befolkningen om deres tilknytning til arbeidsmarkedet. For at arbeidssøkende personer skal regnes som arbeidsledige, kreves det ifølge AKU at de ikke har inntektsgivende arbeid, at de har forsøkt å skaffe seg inntektsgivende arbeid i løpet av de siste fire ukene, og at de kan påta seg slikt arbeid i løpet av de neste to ukene.

Registrerte arbeidsledige ved arbeidskontorene måles av NAV. For å kunne motta dagpenger må en arbeidsledig registrere seg hos NAV.

AKU-ledigheten er det mest relevante målet når en sammenlikner arbeidsledighetsnivåer mellom land, ettersom arbeidskraftundersøkelsene i ulike land benytter den samme metoden for å innhente data. Arbeidsledigheten er lavere i Norge enn i de fleste andre OECD-land. I 2006 utgjorde AKU-ledigheten 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenlikning var arbeidsledigheten 7,4 prosent i EU-15 og 4,6 prosent i USA dette året.

Målt ved sesongjusterte tall fra AKU, utgjorde arbeidsledigheten 2,5 prosent av arbeidsstyrken i tremånedersperioden juni-august 2007. Dette er 0,2 prosentpoeng lavere enn den foregående tremånedersperioden og 1 prosentpoeng lavere enn i samme periode i 2006. Med utgangspunkt i de siste ledighetstallene fra Statistisk sentralbyrå og de makroøkonomiske utsiktene anslår Finansdepartementet ledigheten til 2,5 prosent av arbeidstyrken som gjennomsnitt for både 2007 og 2008 i Nasjonalbudsjettet 2008.

Det var ved utgangen av september i år registrert 43 400 helt ledige personer. Dette er 14 800 færre enn på samme tid i fjor. Summen av helt ledige og personer på ordinære arbeidsmarkedstiltak falt med 14 200 personer i denne perioden. Den registrerte ledigheten anslås å avta til 1,9 prosent. av arbeidsstyrken i gjennomsnitt for både 2007 og 2008 i Nasjonalbudsjettet 2008.

Arbeidsmarkedet er omtalt i avsnitt 2.4 i Nasjonalbudsjettet 2008.

Se også omtale i St.prp.nr.1 (2007-2008) Arbeids- og inkluderingsdepartementet Resultatområde 2 Arbeidsmarked.