Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arveavgift

Regjeringen foreslår å innføre et årlig fribeløp for gaver tilsvarende halvparten av folketrygdens grunnbeløp ved inngangen til kalenderåret, det vil si 33 406 kroner i 2008. Fribeløpet skal erstatte arveavgiftslovens avgiftsfrihet for leilighetsgaver.

Regjeringen vil fram mot 2009-budsjettet vurdere eventuelle endringer i arveavgiften, blant annet på basis av arveavgiftsutvalgets utredning (NOU 2000: 8 Arveavgift). Det arbeides nå med å ajourføre statistikken på arveavgiftsområdet, slik at beslutningsgrunnlaget for mulige endringer skal bli bedre.

Nærmere omtale gis i St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 2.6 og i Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) kapittel 23.