Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Asylmottak -vertskommunekompensasjon

Det å være vertskommune for et statlig asylmottak innebærer både oppgaver og utgifter for kommunene. Asylsøkere er i hovedsak likestilt med kommunes innbyggere i forhold til hvilke tjenester kommunen plikter å yte. For å kompensere for utgifter som følger av dette får kommunene utbetalt en vertskommunal kompensasjon. Tilskuddet skal dekke gjennomsnittlige utgifter til helse, barnevern, tolk og administrasjon, og gis uavhengig av hvem som er driftsoperatør for mottaket.

Vertskommuner for asylmottak med forsterkede avdelinger har hatt ekstra store utfordringer knyttet til spesielt ressurskrevende brukere, og fra 2008 vil det derfor etableres differensierte satser hvor det tas hensyn til hva slags type mottak kommunene har. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til å styrke den vertskommunale kompensasjonsordningen. 8 millioner kroner fordeles mellom vertskommuner for asylmottak med forsterkede avdelinger, mens 2 millioner kroner fordeles mellom vertskommunene for asylmottak med avdelinger for enslige mindreårige asylsøkere.

Se omtale i St.prp.nr.1 (2007-2008) Arbeids- og inkluderingsdepartementet Resultatområde 10 Beskyttelse og innvandring, kapittel 690 Utlendingsdirektoratet.