Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Asylsøkere

Personer som kommer til Norge eller til norsk grense, har rett til asyl dersom vilkårene for å anses som flyktninger er oppfylt. Alle asylsøkere skal få en individuell behandling av søknaden. Søknadene skal vurderes i lys av FNs flyktningkonvensjon og andre menneskerettighetskonvensjoner Norge har ratifisert. Kun personer som oppfyller vilkårene i FNs flyktningkonvensjon om hvem som er flyktning, får i dag asyl i Norge.

De siste årene har det vært en vesentlig nedgang i antallet asylsøkere til Norge, herunder antallet grunnløse søknader. Nedgangen i antall asylsøkere fortsatte i 2006, da om lag 5 300 personer søkte asyl. Utviklingen i første halvår av 2007 viser at antall søkere ligger på om lag samme nivå som i 2006. Nærmere 2 400 har søkt per 1. juli. Tall fra juli og august 2007 kan tyde på at antall asylsøkere igjen er økende.

Se omtale i St.prp. nr.1 (2007-2008) Arbeids- og inkluderingsdepartementet Resultatområde 10 Beskyttelse og innvandring.