Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Attføringspenger/-stønad

Attføringspenger er regulert i folketrygdloven kapittel 11 Ytelser under yrkesrettet attføring og skal sikre inntekt ved varig svikt i arbeids- og inntektsevnen, eller ved vesentlig innskrenking av mulighetene til å velge yrke eller arbeidsplass. Attføringspenger gis i forbindelse med tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for at personen skal bli i stand til å skaffe seg eller beholde høvelig arbeid.

I perioden fra 2000 til 2005 økte antallet attføringspengemottakere med om lag 60 pst. Antall mottakere av attføringspenger ble imidlertid betydelig redusert gjennom 2006, fra om lag 67 300 mottakere ved inngangen av året til om lag 63 500 ved utgangen av desember 2006. For 2007 og 2008 legges det til grunn at gjennomsnittlig antall attføringspengemottakere blir henholdsvis 61 100 og 58 900. Nedgangen i antall attføringspengemottakere må blant annet ses i sammenheng med styrket innsats for gruppen. Det bedrede arbeidsmarkedet har også gjort det enklere å komme i jobb for denne gruppen.

Perioden for attføringspenger i ventetid på arbeid reduseres fra 6 mnd. til 3 mnd. for å bidra til at personer som har gjennomført yrkesrettet attføring kommer raskest mulig ut i arbeid. Reduksjonen i ventetiden er anslått til å innebære en utgiftsreduksjon på om lag 30 millioner kroner. For 2008 foreslås det bevilget 11 529,0 millioner kroner til attføringspenger og attføringsstønader samlet.

Les mer i St.prp. nr.1 (2007-2008) Arbeids- og inkluderings­departementet, kapittel 2653 Ytelser til yrkesrettet attføring og Resultatområde 4 Inntektssikring og arbeidsrettede tiltak.