Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Attraktive steder

Regjeringen har etablert et nytt program for stedsutvikling. Programmet heter BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder (BLEST). Programmet er en av Kommunal- og regionaldepartementets satsinger for å støtte lokale initiativ for å utvikle attraktive steder i distriktene. I 2007 var bevilgningene til programmet på 4 millioner kroner. Det legges opp til at denne bevilgningen til satsing på utvikling av attraktive steder økes til 10 millioner kroner for 2008.

Husbanken har ansvaret for programmet BLEST som skal gå over fire år. Formålet er å stimulere til og støtte opp under arbeid for tettstedsutvikling som finnes i norske kommuner og fylkeskommuner, og å utvikle kunnskap og kompetanse på feltet. Også i regjeringens småsamfunnssatsing er innsats for utvikling av attraktive steder viktig.

Fylkeskommunene får midler over statsbudsjettet, og en styrket kommuneøkonomi legger til rette for satsing i kommunene. I tillegg vil Husbanken plukke ut og støtte spesielt opp under prosjekter med midler og faglig kompetanse. BLEST er et tillegg til arbeidet som allerede blir gjort på feltet.

Mer omtale om BLEST og annet arbeid innen stedsutvikling er tilgjengelig på Husbankens hjemmesider.