Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Avskrivning

Regjeringen foreslår å innføre saldoavskrivninger for driftsmidler som er midlertidig innenfor norsk beskatningsområde, og som tilhører skattytere som hører hjemme innenfor EØS-området. Med bakgrunn i denne endringen foreslås det også å fjerne regelen om inntektsoppgjør for driftsmidler tilhørende skattytere som hører hjemme innenfor EØS-området. Forslaget berører alle driftsmidler som midlertidig tas inn i norsk beskatningsområde, og som tilhører skattytere som hører hjemme innenfor EØS-området. De største verdiene knytter seg til rigger og skip.

Se omtale i St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte- avgifts- og tollvedtak, avsnitt 2.3.3 og Ot.prp. nr.1 (2007-2008) kapittel 19.