Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barne- og ungdomsorganisasjoner

Barne- og likestillingsdepartementet tildeler nasjonal og internasjonal grunnstøtte til landsdekkende frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Støtten er regulert i egen forskrift og forvaltes av Fordelingsutvalget, der også brukerorganisasjonene er representert.

Som del av departementets oppfølging av NOU 2006:13 Fritid med mening, som utredet statlig støttepolitikk overfor de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene, utarbeides det et nytt regelverk for grunnstøtte som skal tre i kraft fra og medtilskuddsåret 2008. Det nye regelverket er utformet i nær dialog med de frivillige organisasjonene og følger i hovedsak anbefalingene som ble presentert i NOUen.

I tråd med Regjeringens intensjon om å styrke rammevilkårene for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene, er bevilgningen foreslått økt med 6 millioner kroner i tillegg til priskompensasjonen.

Les mer om barne- og ungdomsorganisasjoner i St. prp. nr. 1 fra Barne- og likestillingsdepartementet, kapittel 857 Barne- og ungdomstiltak.