Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnetrygd

Barnetrygdsatsene foreslås videreført på samme nominelle nivå som i 2007. Dette innebærer at den ordinære barnetrygden også i 2008 blir 11 640 kroner per barn per år til og med måneden før barnet fyller 18 år. Ett småbarnstillegg på 7 920 kroner per år gis til enslige forsørgere som har barn under tre år og som oppfyller vilkårene for full overgangsstønad. Finnmarkstillegget og Svalbardtillegget opprettholdes på 3 840 kroner per barn per år.

Les mer om barnetrygd i St.prp. nr. 1 fra Barne- og likestillingsdepartementet, kapittel 845 Barnetrygd.