Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bioprospektering

Marin bioprospektering er et område der Norge har et godt utgangspunkt for verdiskaping. Marin bioprospektering, det vil si leting etter interessante og unike gener, biomolekyler og organismer fra det marine miljø kan resultere i en rekke kommersielle anvendelser, blant annet innenfor helse. I Tromsø bygges det opp sterke forsknings- og kompetansemiljøer, og Forskningsrådet utarbeider sammen med Innovasjon Norge og SIVA en nasjonal strategi for biosprospektering som skal spenne fra grunnleggende forskning til kommersialisering. Derfor vil Regjeringen styrke innsatsen på dette viktige området som ledd i Nordområdestrategien.

Forskningsrådets satsing foreslås derfor styrket med 7 millioner kroner over Nærings- og handelsdepartementets budsjett og med 5 millioner kroner over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett.

Se også kapittel 920 i Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.