Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Boligtilskudd

Boligtilskuddet er et viktig boligpolitisk virkemiddel og forvaltes av Husbanken. Sammen med bostøtten og startlånet skal boligtilskuddet danne et godt virkemiddelapparat for kommunene i arbeidet med å skaffe gode boligløsninger for sine vanskeligstilte på boligmarkedet.

Boligtilskuddet blir gitt til etablering i egen bolig, til tilpasning av boliger for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, og til utleieboliger. De individrettede tilskuddene formidles av kommunene og er strengt behovsprøvde. Boligtilskudd til utleieboliger blir tildelt av Husbanken til kommuner, stiftelser og lignende som etablerer utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Aktivitetsnivået eller tilsagnsrammen for boligtilskuddet foreslås å være 641,5 millioner kroner i 2008. Tiltak som bidrar til å forebygge og bekjempe bostedsløshet skal ha førsteprioritet.