Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bruttonasjonalinntekt (BNI)

Bruttonasjonalinntekten (BNI) er summen av bruttonasjonalproduktet (BNP), netto formuesinntekter fra utlandet til Norge og netto lønnsinntekter til privatpersoner fra utlandet. BNI for Norge anslås til 2216 milliarder kroner i 2007. Dette tilsvarer om lag 473 000 kroner pr. innbygger.

I internasjonale sammenlikninger av hvor mye ulike land anvender til bistand, brukes bistandens andel av giverlandenes bruttonasjonalinntekt (BNI) som målestokk. OECDs utviklingskomité DAC har utarbeidet regler for hva slags type støtte som regnes som offisiell utviklingsbistand (ODA). I Statsbudsjettet for 2008 foreslår Regjeringen bevilgninger til bistand som tilsvarer 0,98 prosent av anslått BNI.