Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bruttonasjonalprodukt (BNP)

Bruttonasjonalprodukt (BNP) er et mål for den samlede verdiskapingen i et land. Ved internasjonale sammenlikninger av den materielle levestandarden ser en ofte på BNP pr. innbygger, justert for forskjeller i prisnivå.

BNP for Fastlands-Norge måler verdiskapingen i fastlandsøkonomien, det vil si samlet BNP fratrukket verdiskapingen i petroleumsvirksomheten på sokkelen og utenriks sjøfart. Ved analyser av konjunkturutviklingen holdes oljevirksomheten og utenriks sjøfart vanligvis utenom, blant annet fordi produksjonen i disse sektorene viser store svingninger, uten at det i særlig grad påvirker behovet for arbeidskraft.

Veksten i BNP for fastlands-Norge anslås å avta fra om lag 5 prosent i 2007 til 2¾ prosent neste år.

Se også kapittel 2 De økonomiske utsiktene i Nasjonalbudsjettet 2008.