Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


C

CO2-avgift for kvotepliktig virksomhet

Regjeringen foreslår at CO2-avgiften fjernes for landbasert industri som får kvoteplikt, jamfør Ot.prp. nr. 66 (2006-2007) Om lov om endringer i klimakvoteloven med mer. Det dreier seg om bruk av mineralolje i treforedlingsindustrien, i energianlegg over 20 MW i blant annet petrokjemi, kjemisk industri, silde- og fiskemel og i fjernvarmeanlegg, samt utslipp av CO2 i olje- og gassektoren.

Departementet legger til grunn at fritak for CO2-avgift for kvotepliktige virksomheter kombinert med grunnavgift på fyringsolje, er i tråd med EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte og at EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) ikke vil ha innvendinger mot forslagene. Siden treforedlingsindustrien i dag er fritatt for grunnavgift på fyringsolje, må det innføres en lav sats på fyringsolje for treforedlingsindustrien slik at også disse virksomhetene belastes avgift over minstesatsene i energiskattedirektivet.

I Ot.prp. nr. 66 (2006-2007) Om lov om endringer i klimakvoteloven varslet Regjeringen at CO2-avgiften skal reduseres slik at klimakostnadene for petroleumssektoren blir om lag uendret. Det foreslås derfor at CO2-avgiften reduseres tilsvarende antatt kvotepris. Det innebærer at CO2-avgiften på sokkelen reduseres fra 80 øre pr. liter/Sm3 i 2007 til 45 øre pr. liter/Sm3 i 2008.

For nærmere omtale se St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 3.10.